Jak funguje komplexní vzdělávací systém ve společnosti Veletrhy Brno

Mgr. Leoš Bárta, lektor, INSTITUT INPRO, a.s.

Vzdělávací a poradenská společnost INSTITUT INPRO, a.s. dlouhodobě spolupracuje s akciovou společností Veletrhy Brno v celé řadě vzdělávacích projektů, zaměřených na profesní a osobnostní rozvoj zaměstnanců napříč celé společnosti. K těm nejúspěšnějším patří nejen dlouhodobé vzdělávání asistentek a dalších zaměstnanců z administrativních útvarů společnosti, ale zejména sofistikované programy rozvoje obchodníků a marketingových specialistů zaměřené na zvyšování praktických kompetencí v oblasti obchodních strategií. V rámci realizovaných vzdělávacích programů se především osvědčil seriálový koncept níže uvedeného komplexního vzdělávacího systému, umožňujícího kombinaci interaktivních workshopů, řešení postupových úkolů a skupinových brainstormingů, včetně zabudovaného e-learningového systému.

Strukturu celého komplexního vzdělávacího systému, do kterého se aktivně zapojilo cca 120 odborníků a specialistů z obchodních útvarů společnosti Veletrhy Brno, a.s., lze stručně charakterizovat do 3 samostatných, kontinuálně provázaných částí:

1. část zahrnuje interaktivní workshopy, ve kterých jsou vyspecifikovány okruhy marketingové argumentace a řešeny problémy v aplikaci moderních technik a principů práce s nástroji PR a jejich správné použití v praxi.

2. část představuje e-learningový systém, ve kterém je probíraná látka tematicky rozdělena do samostatných výukových modulů, podpořených videosekvencemi, konkrétně navázanými k dané problematice a souvisejícími kontrolními interaktivními testy nabytých znalostí.

  • Obsahem prvního modulu je řešení problematiky vícevrstevnaté analýzy veletrhu, jako marketingového nástroje. Veletrh je zde analyzován z úhlu pohledu obchodníka, marketéra, jednatele firmy apod. a porovnávají se výhody a nevýhody jednotlivých konkurenčních nástrojů a objektivně hodnotí možnosti propojení účasti na veletrhu s dalšími, mnohdy levnějšími formami propagace a obchodování.

  • Druhý modul je zaměřen na umění „číst“ specifika a potřeby nového zákazníka – vystavovatele (tato schopnost je ve veletržní praxi považována za základní předpoklad úspěchu obchodního jednání).

  • Třetí modul přináší několik desítek příkladů častých i méně častých námitek, včetně jejich optimálních řešení.

  • Závěrečný čtvrtý modul je pak věnován různým strategiím využitelným v praxi obchodního rozhovoru s klientem veletržní firmy.

Pozn. Celý multimediální e-learningový systém byl nainstalován do intranetové sítě společnosti v modulárním, objektově orientovaném dynamickém prostředí pro výuku – Moodle.

3. část tvoří seriál koncepčně navazujících workshopů, s cílem interaktivně zapojit vybrané skupiny účastníků z řad obchodních útvarů do konkrétních řešení a definování nových potřeb společnosti při prodeji veletržní účasti.

Pozn. Konkrétním výstupem je např. navržení scénáře propagačního videopořadu tzv. na pokračování, který v případě že bude realizován, přinese novou přidanou hodnotu nejen pro prodej samotný, ale hlavně pro lepší a efektivnější následnou komunikaci mezi společností a klientem v rámci přípravy veletrhů a také při propagační a PR komunikaci společnosti.

Úspěšným zavedením výše zmiňovaného systému vzdělávání do rutinního provozu, byl splněn další krok v plnění plánu odborného rozvoje zaměstnanců akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s.. Systém zracionalizoval a zefektivnil odbornou přípravu zejména mladých obchodníků a tím ušetřil nemalé náklady na realizaci obdobně zaměřených, ale statických odborných kurzů. Úspěšně slouží nejen k průběžnému vzdělávání stávajících zaměstnanců a případnému opakování a samostudiu, ale zejména se osvědčil při přípravě a začleňování nových zaměstnanců do praxe, především z řad absolventů. Všechny fáze komplexního vzdělávacího systému, od interaktivních workshopů, přes e-learning až po navazující brainstormingy, jsou výsledkem systematického přístupu společnosti ke zvýšení odborných znalostí, motivace a zapojení zaměstnanců do řešení aktuálních potřeb společnosti“,

jak uvedl ředitel personálního odboru Ing. Tomáš Kroupa a jsou potvrzením správnosti nastoupeného trendu v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti.

Navržený vzdělávací systém, speciálně připravený na míru společnosti Veletrhy Brno, a.s., byl pro naši společnost výzvou a potvrdil přednosti začlenění e-learningového systému do firemního vzdělávání i v tak specifické oblasti, jako je výstavnictví. E-learning chápeme jako elektronickou formu výuky, plně flexibilní časovým možnostem, která efektivně (nikoli samoúčelně) kombinuje a využívá možností a výhod psaného textu, statických vizualizací, videa a didaktické interaktivity. Zkrátka, pod tímto pojmem chápeme opravdový e-learning, nikoli soubor slidů nahrazujících nějaký dokument a kdybychom chtěli bodově sumarizovat hlavní výhody celého e-learningového sytému, realizovaného v akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s., kladli bychom důraz především na tato fakta:

  • celý systém je vystavěn modulárně s využitím většiny známých didaktických přístupů (informačního textu, samostatných úkolů, případových studií, interaktivního testu, multimediálního výkladu, lektorského průvodce studiem a dalších)

  • kombinuje využitelné multimediální formy: psaný text dělený na uzavřené pasáže (slidy), tematické statické vizualizace (obrázky, grafy, tabulky, piktogramy) a také videosekvence se záběry lektora, vysvětlujícího probíranou tematiku

  • v rámci systému je možné studovat lineární formou (tedy „od A do Z“) a zároveň se opakovaně vracet k jednotlivým, již probraným pasážím

  • dochází k prokazatelné úspoře nákladů za zajišťování odborných vzdělávacích kurzů

  • nesrovnatelně vyšší efektivita výuky a pružné využití času“,

popisuje realizované pojetí moderního vzdělávání ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. představitel dodavatele ing. Jiří Imlauf, ředitel INSTITUTU INPRO,a s..

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace