O moderních vyučovacích metodách

Mgr. Monika Patzáková, projektová manažerka, Centrum andragogiky, s. r.o.

Jestliže neumíš, naučíme tě, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.
Jan Werich

Tuhle větu v různých obdobách najdete u nesčetného množství pracovních nabídek, v reklamních sloganech napříč všemi obory, v kratších verzích na billboardech, v ještě kratší verzi pak jako součást firemního loga. Jen stěží lze uvěřit tomu, že jsou to slova, která nebyla vyřčena v naší rychlé, dynamicky se měnící době, v době, kdy souboj s časem je každodenním úkolem.

Stejně jako učení se, vzdělávání se, poznávání, přijímání nového, posouvání lidských mantinelů. A to naopak vyžaduje dostatek času. Samozřejmě i chuti, dávku nadšení, ne menší objem pracovitosti. V neposlední řadě pak i průvodce, chcete-li učitele, profesora, mistra, lektora, mentora, kouče.

Naučíme tě.“ Jak?

Tabule, křída, pevně daný zasedací pořádek, sezení v kruhu, brainstorming, projektová výuka, skupinové vyučování, simulační hry, řízené objevování, kladení otázek, tabulky, vývěsky, myšlenkové mapy, interaktivní tabule, digitální učební materiály ...zkrátka moderní vyučování. Tento článek si neklade za cíl přinést kompletní výčet moderních vyučovacích metod, spíše chce některé z nich přiblížit a dát do souvislosti s motivací, motivovaností k dalšímu vzdělávání.

Většina zaměstnaných, vytížených dospělých, kteří přicházejí do vzdělávací agentury, chtějí účelně, efektivně a v co nejkratším možném čase získat další vědomosti nebo dovednosti. Nelze je ovšem posadit do školicí místnosti, něco odvykládat a odejít. Na osobnost lektora jsou kladeny nemalé nároky – za krátkou dobu se sžít s účastníky vzdělávání, odhadnout jejich základní povahové vlastnosti, přístup k učení apod. k tomu mu výborně může napomoci metoda brainstorming – burza nápadů, bouře mozků, je to zkrátka o tom, vzít úplně všechny nápady ode všech účastníků s tím, že nic není špatně, nedobře, žádný nápad se v první fázi nehodnotí, všechny se rozhodně zapisují, pak se myšlenky roztřídí, analyzují, rozvine se řízenou diskusi nad tématy a hledá se řešení – mnohdy je výsledek netradiční, inovativní.

Myšlenková mapa podporuje všechny funkce mozku – učení, paměť, kreativitu. Do středu papíru se napíše, zakreslí hlavní námět, jádro myšlenkové mapy. Různými směry pak připojujeme v heslech témata, která s jádrem přímo souvisejí. Postupně se připojují témata zdánlivě nesouvisející, nebo související jen vzdáleně. Do mapy se může kreslit, zvýrazňovat, propojovat jednotlivá hesla, která pomáhají vybavit si danou myšlenku. Díky myšlenkovým mapám se člověk lépe učí, zapamatuje si detaily, naučí se vidět věci v souvislostech, v návaznosti. Tato metoda vyhovuje hlavně lidem, kteří mají vizuální paměť. Další problém se může objevit, pokud chcete do mapy vepsat další heslo, nebo pokud narazíte na téma, které nemůžete či nedokážete hierarchicky dělit.

Jistě zajímavé postupy…Přece jen žijeme v době, která tak nějak „elektronická“, klade velký důraz na informační technologie, multimediální prostředky, počítače a s tím související počítačovou gramotnost. Vždyť dnes pracují s I-Pady i prvňáčci v našich školách. Interaktivní tabule je výukovým systém, který svými možnostmi nadchne jak lektora, tak posluchače. Tato tabule změnila formu přednášek, prezentací, přispěla k jejich atraktivnosti, posluchače udržuje v aktivitě. Interaktivní tabule v sobě sdružují klasické tabule (křída, fix), interaktivní tabulové plochy ovladatelné elektronickým perem nebo velké dotykové monitory počítačů. Tyto tabule velice jednoduše dovolují práci se softwarem, promítání, přenášení napsaného textu z tabule do PC, sdílení obsahu tabule přes internet, poskytují rychlý přístup na internet.

Lektorům se otevírá možnost vytvoření digitálního učebního programu, který je flexibilní, lehce doplnitelný nákresy, tabulkami, obrázky, fotografie, lze ho měnit přímo při přednášce. Posluchač se takto stává aktivním článkem vzdělávacího procesu, může doplňovat grafy, schémata, přesouvat hodnoty, doplňovat do tabulek, rozkrývat řešení. A je-li lektor hravý, lze některé z těchto činností snadno doplnit o atraktivní zvuky, možnosti překlápění stran, tak, jak je známe z klasických prezentací vytvořených v Power Pointu. Digitální učební materiály svým charakterem tak trochu připomínají kostky stavebnice, je možné je libovolně kombinovat, vybírat si. Zdá se ovšem, že jejich hlavní úkolem je skutečně aktivita vzdělávaného, probuzení zájmu, přirozená cesta, jak si zapamatovat.

Nezastupitelné místo mezi způsoby moderního vyučování má rozhodně i projektová výuka. Její kořeny spadají k pedagogickým směrům přelomu 19. a 20. století, kdy si nový pohled na vyučování dětí vyžádala svým tlakem průmyslová revoluce. Dneska bychom největší přednosti projektové výuky měli spatřovat v tom, že žádný projekt nezrealizujeme bez týmové spolupráce. Fungující tým je alfou omegou mnoha firem, ať se zaobírají jakoukoli činností. Veškerá aktivity se pak koncentrují okolo jednoho stěžejního, hlavního tématu. Účastníci projektu jsou zcela přirozenou cestou nuceni podívat se na dané téma z rozličných úhlů pohledu, přijmout názor jiného člena týmu, zaujmout jasné stanovisko.

Projektová metoda posiluje motivací účastníků seminářů a učí všechny důležitým a nezbytným životním a dneska už i pracovním dovednostem, jakými jsou diskuse, formulace vlastního názoru, vyslechnutí názoru, řešení problému, naslouchání, rozdělení úloh v týmu, tvořivosti, kompromisu. Úplně nenásilně jsme se tak dostali k soft skills, které patří k velkým bolestem dnešních moderních firem a společností. Skupina pracuje na řešení úkolu, splnění cíle je pak obvykle prezentováno nějaký výstupem – konkrétním výrobkem, tabulkou, prezentací. A lektor zde v tuto chvíli funguje jako poradce, jako nestranný pozorovatel. To mu zase umožní získat jiný pohled na jednotlivé účastníky školení, přizpůsobit další část vzdělávacího dne novým poznatkům o osobnostech účastníků.

Obdobné postoje je možné procvičit, pozorovat, využívat i při skupinové výuce. Posluchači jsou rozděleni do skupin, a to buď lektorem, nebo se rozdělí sami. Lektorovi se pak při rozdělování do skupin nabízí nepřeberná škála způsobů, jak účastníky rozdělit – nabízejí se hry, klíčem mohou být podobné anebo naopak zcela rozdílné postoje. Skupina by měla být maximálně pětičlenná, aby byl každý nucen pracovat. Skupina splní své zadání, vyplní úkol. A ten je buď samostatný a určený k prezentaci pro skupiny další, nebo je daný úkol součástí celku, tzn., že teprve po prezentaci výsledků práce jednotlivých skupin vznikne ucelený celek, kompletní obraz problematiky. U skupinového vyučování přistupuje ještě jedno důležité hledisko, každý člen skupiny by měl pohovořit, v krátkosti shrnout, nastínit svoji úlohu – roli ve skupině a zhodnotit svoji práci a svůj přínos pro skupinu.

Kombinaci výše uvedených vyučovacích postupů je možno využít i při stále oblíbenějších workshopech. Úkolem lektora v tomto případě je příprava programu tak, aby účastnící pomocí zmiňovaných přístupů za podpory vlastních zkušeností a poznatků došli k výstupu, který je použitelný pro jejich další každodenní práci. Na tomto místě se snad sluší připomenout, že slovo workshop je dneska používáno i jako označení rozličných pracovních setkání, seminářů apod. Jde ovšem prvotně skutečně o výukovou metodu, která předpokládá již určitou znalost teorie. Dobře nastavený workshop pak účastníky aktivity přivede k získání nových poznatků, které dokáže pak aplikovat do praxe.

Téma moderních postupů ve vzdělávání skutečně rozsáhlé. Každé lidské učení je od prvních okamžiků našeho života provázeno značnou potřebou kontroly – ať se jedná o správně zavázanou tkaničku na botě, nebo finanční plán firmy. Tak jako se používají a hledají nové cesty, nové způsoby výuky, tak je stejná pozornost věnována i zpětné vazbě. Jedná se o dotazníky, označování odpovědí číselnou škálou, ale také o 360 stupňů, zpětná vazba se využívá i jako nástroj hodnocení a rozvoje lidí, značný důraz je kladen na dopad zpětné vazby, která může motivovat k lepším výkonům, nebo naopak člověka srazit.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace