ONLINE školení Bezpečnosti práce v administrativě

Vytisknout

Marek Stefanidis

Problematika řešení BOZP (bezpečnost o zdraví při práci) a PO (požární ochrana) je díky tlaku ze strany EU, ale také kontrolních orgánů ČR, stále více sledovaným tématem pro všechny zaměstnavatele napříč všemi podnikatelskými obory. Bohužel i dnes často dochází k tomu, že podnikatelské subjekty neplní své zákonné povinnosti a díky tomu následně mohou hrozit sankce, pokuty či krácení pojistného plnění. Ale nestrašme se hned na začátku článku…

Povinnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel bez rozdílu v druhu vykonávané činnosti má v oblasti Bezpečnosti práce a Požární ochrany zákonem uloženou celou řadu povinností. Mezi ty nejzákladnější patří vedení předepsané dokumentace, povinnost školit všechny zaměstnance v BOZP/PO a seznámit všechny zaměstnance s pracovními postupy spojenými s technickým zařízením, které zaměstnanci využívají při výkonu pracovní činnosti. Typickým případem školení na svěřená technická zařízení je právě školení řidičů vozidel do 3,5 tuny.

Školení BOZP a školení PO

Nejvhodnějším a nejlevnějším řešením školení BOZP a PO je stále více populárnější elektronická forma ONLINE výuky. Díky tzv. e-Learningu mají pracovníci HR k dispozici silný nástroj, který jim umožní snadnou administraci, sledování termínů a kontrolu absolvovaných zákonných školení, včetně zajištění výstupních dokumentů požadovaných legislativou ČR.

Online školení BOZP a PO musí být vždy tvořena podle požadavků platné legislativy ČR a musí být garantovány osobou odborně způsobilou v oblasti Bezpečnosti práce a Požární ochrany. Každé kvalitní online školení BOZP a PO je vždy rozděleno na dva samostatně oddělené celky. Prvním je školení BOZP pro vedoucí zaměstnance a druhým školení BOZP pro ostatní zaměstnance. Každá z částí obsahuje jen takové informace, které jsou pro pracovníka na přiřazené pozici bezpodmínečně nutné tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetěžování studujících.

Každé ze školení BOZP je zakončeno certifikačním testem, na základě kterého je vydáno potvrzení – certifikát – o absolvování školení. Pro školení Požární ochrany platí analogická pravidla, která jsou tentokráte předepsána zákonem.

Školení řidičů referentských vozidel

Školení řidičů je určeno pro zaměstnance, kteří při výkonu pracovních povinností využívají své nebo služební vozidlo. Může se jednat i o brigádníky, sezónní zaměstnance apod.! Nezáleží na tom, zda zaměstnanec užívá služební vozidlo v majetku firmy, nebo zda použije své soukromé auto.

Školení je stejné pro všechny skupiny zaměstnanců a musí být zakončen taktéž certifikačním testem.

Z pohledu zaměstnavatele a také zaměstnance je nutné vyzdvihnout nesporné výhody zejména:

 • Výhodná cena.
 • Soulad s legislativou.
 • Úspora času oproti klasickému školení.
 • Srozumitelná forma k zajištění zákonné povinnosti.
 • Libovolný počet opakování závěrečného testu.
 • Školit lze kdykoli a kdekoli.
 • Hlídání termínů pro opakovaná školení.

Školení zaměstnanců vlastními silami

Legislativa ČR umožňuje zaměstnavatelům provádět školení vlastními silami. Konkrétně se jedná o §9 zákona 309/2006 Sb., kdy má zaměstnavatel možnost školit zaměstnance sám, pokud jejich počet nepřevyšuje 25 osob a školitel je k tomuto odborně způsobilý. Podle zákona ovšem známe pojem "odborná způsobilost" jen pouze ve spojení s označením pro "osoba odborně způsobilá v prevenci rizik". Tedy odborně způsobilý je pouze ten, kdo vykoná certifikovanou zkoušku před komisí MPSV a získá platný certifikát.

V případě, že školitel má jen certifikát o vykonání školení BOZP, může nastat situace, kdy při vzniku pracovního úrazu, případném krácení plnění pojišťovnou a žaloby ze strany zaměstnance soud rozhodne ve prospěch zaměstnance. Důvodem k tomuto může být argument, že školitel neprovedl školení správně, protože k tomuto školení nebyl dostatečně odborně způsobilý.

Chce-li se zaměstnavatel vyhnout případným problémům při vzniku sporného pracovního úrazu, pak tuto metodu rozhodně nelze doporučit.

Povinná dokumentace BOZP a PO

Legislativa zcela jasně určuje zaměstnavatelům povinnost vést předepsanou dokumentaci BOZP a PO.

V níže vypsaném seznamu zákonem požadované dokumentace můžete provést rychlou kontrolu, zda ve vaše firma disponuje všemi dokumenty, které by v případě kontroly byly požadovány kontrolními orgány.

Mezi základní dokumenty pro BOZP patří:

 • Identifikace a hodnocení rizik

 • Kategorizace prací

 • Směrnice pro řízení BOZP v podniku

 • Směrnice pro přidělování OOPP (osobní ochranné pomůcky) zaměstnancům

 • Směrnice při vzniku pracovních úrazů

 • Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým

 • Evidence pracovních úrazů

 • Osobní karty BOZP zaměstnanců

 • Traumatologický plán

 • Bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení

 • Provozní řád

 • Pracovní řád

 • Dopravní řád (při použití služebních vozidel)

V oblasti požární ochrany je situace se stanovením potřebné dokumentace podstatně snazší. Seznam nutných dokladů je stanoven přímo vyhláškou o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V případě, že technik nebo osoba odborně způsobilá začlení na základě zákona o požární ochraně činnost firmy do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, vzniká povinnost vést:

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

 • Požární řád.

 • Požární poplachové směrnice.

 • Požární evakuační plán,

 • Dokumentace zdolávání požárů,

 • Řád ohlašovny požárů,

 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

 • Požární kniha.

Každému zaměstnavateli lze jen důrazně doporučit provedení kontroly, zda všichni zaměstnanci mají absolvovaná zákonná školení a zda je vedena veškerá požadovaná dokumentace v aktuálním stavu. V případě pochybností neprodleně kontaktujte osobu odborně způsobilou v prevenci rizik a PO, která poskytne náležitou konzultační pomoc.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace