Podnikatelský institut PYRAMIDA slaví dvacet let

Štefan Medzihorský, ředitel Podnikatelského institutu PYRAMIDA s.r.o.

Tato česká vzdělávací a poradenská společnost je zaměřena na školení a trénink pracovníků všech typů organizací. Je zavedeným špičkovým poskytovatelem firemního vzdělávání na míru. O minulosti, současnosti a hlavně budoucnosti této společnosti jsme hovořili s ředitelem Podnikatelského institutu PYRAMIDA Štefanem Medzihorským.

Co je pro PYRAMIDU specifické a za uplynulých dvacet let se nijak nezměnilo?

Vzdělávání chápeme jako nejefektivnější formu rozvoje zaměstnanců. Trénink dovedností a zvyšování odborných kompetencí pracovníků a následná aplikace do praxe, vede ke zvýšení jejich pracovního výkonu a přispívá k dosažení stanovených  firemních cílů.

PYRAMIDA v průběhu celé své existence vždy poskytovala tréninkové projekty a programy na profesionální úrovni, zaměřené na profesní a osobní rozvoj zaměstnanců firem i jednotlivců.

Za dvacet let činnosti jsme v Podnikatelském institutu PYRAMIDA vyvinuli širokou škálu programů a projektů vytvořených na základě aktuálních potřeb a požadavků našich klientů, zaměřených na rozvoj a profesionalizaci zaměstnanců.

Práce s lidmi je náročná a zajímavá zároveň, což se ani za 20 let činnosti nezměnilo. Specifický je pro PYRAMIDU přístup ke klientům.

V čem spočívá tento přístup?

Nepovažujeme vzdělávací programy a kurzy za pouhé vzdělávací produkty. Sledujeme jimi vždy prospěch konkrétního člověka a firmy. Naše práce se realizuje v každodenním kontaktu s lidmi a lidé jsou cílem naší činnosti.

Naším specifikem je, že jsme navíc psychologickým pracovištěm, zaměřeným na manažerskou a top manažerskou problematiku. Vytváříme možnosti pro dlouhodobý osobní a profesní růst. Rozšiřování našich aktivit vychází z konceptu rozvoje lidského potenciálu ve všech potřebných směrech.

Činnost podnikatelského institutu PYRAMIDA má i kulturní aspekt. V prostorách institutu organizujeme po celou dobu naší existence výstavy zajímavých uměleckých a výtvarných děl, které jsou tak přístupny posluchačům kurzů i širší veřejnosti. Podle našeho názoru se umění a vzdělávání prolínají v tom, že působí na všestranný rozvoj člověka. Snažíme se proto účastníkům kurzů vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro výuku, která oslovuje i další stránky lidské osobnosti, jako smysl pro krásu, barvy a vnímání příjemné atmosféry a inspirace.

V čem jste se naopak za dobu vašeho působení museli nejvíce změnit?

Největší změna nastala v tom, že jsme v podstatě upustili od pořádání veřejných otevřených kurzů. Základní znalosti v oblasti měkkých dovedností už jsou dnes obvyklým standardem. Na druhé straně vznikla potřeba velmi adresného vzdělávání jednotlivých pracovníků, či pozic, ve zcela konkrétních kompetencích pro daného zadavatele.

V průběhu let vznikla nová oblast působení, kterou je oblast koučování. Dříve pouze sportovní termín a obsah si nalezl cestu i do vzdělávání. Tato metoda je dnes velmi frekventovaná. Důvodem je trvalý tlak na výkon manažerů a zapojování zaměstnanců do jejich vlastního rozvoje.

Souhrnně lze říci, že požadavky, cíle a samozřejmě i vzdělávací aktivity jsou v čím dál tím větší míře specifické, přesně cílené a měřitelné.

Sázíte na učení prožitkem. Představte nám některé originální vzdělávací projekty, které jste vytvořili.

V současnosti mají zelenou všechny aktivizující metody práce se skupinou i jednotlivci, protože odpovídají způsobu práce i učení dospělých.

Aktuálně pracujeme na těchto typech projektů:

1. Evaluace ve vzdělávání a analýza vzdělávacích potřeb. Ta je dnes stěžejní prioritou zadavatelů vzdělávání. Zjistit, jaké má vzdělávání dopady, je potřebné a užitečné. Dokážeme-li změřit výsledky firemního vzdělávání, získáme cenné podklady pro rozhodování, co je, či není efektivní. Následně můžeme pomoci firmám investovat do toho, co funguje a je ověřené. Jednou z takových možností je EBTA (Evidence Based Training Analysis), která představuje ucelený systematický postup evaluace vzdělávání.

2. Další projekty jsou zaměřeny na práci obchodníků, na které je dnes vyvíjen velký tlak z hlediska obchodních výsledků. METODA BBQC (Business Behavior Quick Change), je velmi účinnou metodou pro dosažení rychlých změn v chování obchodníků a představuje tak efektivní obchodní strategii pro praxi. Prezentaci a ochutnávku této speciální metody, mohou zájemci absolvovat už 25. 9. 2012 od 10 do 12 hodin u nás v institutu.

3. Jsme dále významným dodavatelem školení v rámci projektů financovaných prostřednictvím Evropských sociálních fondů. Aktuálně jsme dokončili rozvojový projekt pro Dopravní podniky města Brna a.s., ve kterém jsme mimo manažerské populace vyškolili formou akreditovaného kurzu 30 interních lektorů společnosti v umění prezentace a lektorských dovednostech. Velký úspěch měly také tréninky pro revizory a pracovníky přepravní kontroly společnosti, zaměřené na řešení konfliktních situací v jednání s cestujícími. Rozsáhlý a významný projekt realizujeme pro Svaz chemického průmyslu ČR, kde se jedná o kurzy koučinku a mentoringu pro pracovníky významných společností, sdružených v tomto svazu. V současnosti se rozbíhá aplikační fáze tohoto projektu, realizovaná v praxi pod supervizí našich lektorů. Současně připravujeme rozsáhlé podpůrné metodické výukové materiály, včetně výukových videonahrávek. Od loňského roku jsme generálním dodavatelem projektu firemního rozvoje pro významnou společnost Hennlich s.r.o. V oblasti farmaceutické distribuce byl v letošním roce úspěšně dokončen projekt pro společnost Pharmos, a.s. a nyní připravujeme ve spolupráci s vedením společnosti jeho evaluaci a advanced programy.

4. Nedávno jsme dokončili Development Centrum a následný rozvojový projekt pro cca 60 pracovníků významné moravské výrobní společnosti.

Máte spočítáno, kolik projektů jste realizovali nebo kolik lidí prošlo vašimi kurzy?

V dnešní době máme už hodně přes 20.000 spokojených absolventů, což už představuje středně velké město jako je třeba Kutná Hora nebo Strakonice. Firem, ve kterých školíme, bychom dnes napočítali více než 300.

Čím se nejvíce zabýváte v dnešní době?

Kromě řady projektů Evropských sociálních fondů, kde působíme jako dodavatelé vzdělávání, je to zejména koučování top managementu a managementu firem. V praxi jsme ověřili přínos koučování, jak při řešení strategických otázek, tak pro zvládání operativních problémů. Realizujeme také on-job trainingy a psychologický rozbor jednotlivých aspektů profesionálního chování přímo na pracovišti, resp. při výkonu práce posuzovaného. Vždy s kvalifikovanou zpětnou vazbou a následným návrhem zlepšení a dalšího rozvoje.

V současnosti jsou hodně žádány individuální vzdělávací programy, které jsou vysoce efektivní pro jejich specifičnost a v praxi jsou dlouhodobě ověřené. Realizujeme a vytváříme je podle konkrétního zadání z hlediska cílů a potřeb zaměstnavatelů i účastníků, s využitím aktivního sociálního učení a učení pomocí praktického řešení situací. Primárním cílem těchto programů je zvýšit výkonnost pracovníků v praxi, podpořit růst a prohloubení jejich kompetencí, rozvoj kvality a efektivity jejich činnosti. Hodně školíme také oblast soft skills, které jsou součástí kompetenčních modelů ve firmách. Proto dnes naši lektoři méně často učí, o to více však trénují soft skills, zaměřené např. na komunikační dovednosti.

Setkáváme se s tím, že řada lidí má sice teoretické znalosti, ale v praktickém zvládnutí dovedností má ještě rezervy. Tak je tomu např. u dovedností asertivního chování. Stále je dnes aktuální i téma prezentace a osobní sebeprezentace, umění veřejného projevu či vyjednávání, které trénujeme. Z oblasti personalistické je oblíbené, méně známé téma vedení behaviorálního-kompetenčního pohovoru.

Představte nám blíže koncept Business snídaní. Chystá se nějaká v dohledné době?

Koncept business snídaní vychází z toho, že řada manažerů má zájem setkat se s dalšími potenciálními obchodními partnery, dozvědět se informace související s aktuálními tématy, a to vše v krátkém časovém úseku. Právě Business snídaně jim to umožňují. Rozsahem zabírají přibližně dvě až tři hodiny, vždy je představeno zajímavé téma, které prezentuje vybraný odborník z oboru a sejde se zajímavá menší skupina účastníků. Nejbližší business snídani plánujeme na téma: Model SCARF, zaměřený na efektivní spolupráci a ovlivňování.

Jednou z vašich silných stránek je psychodiagnostika, co všechno nabízíte svým klientům v této oblasti?

Specifickou oblastí činnosti institutu je psychodiagnostika, která zahrnuje psychologické testy, dotazníky, posuzovací škály, testy schopností, znalostí a dovedností, ve specificky vytvořených bateriích. Součástí naší nabídky jsou Assessment Centra, zaměřená na výběr, hodnocení a další rozvoj zaměstnanců, včetně psychodiagnostiky. Jsou velmi efektivní pro výběr nejvhodnějších kandidátů na klíčové pozice. Development Centra pak slouží zejména rozvojovým potřebám firem. Pracujeme se stávajícími zaměstnanci, jak na úrovni top managementu, tak s dalšími vybranými skupinami. Výsledky jsou základem pro kariérní plánování a systematický rozvoj požadovaných kompetencí v definovaných úrovních.

Co musejí splňovat Vaši lektoři?

Naši lektoři jsou především zkušení odborníci v oblastech, které učí a trénují. Jsou to lidé s delší praxí, jak v daném oboru, tak se zkušenostmi v lektorské činnosti. Máme také mladší nadějné lektory, které interně připravujeme a školíme. Není lehké najít či vyškolit takové lektory, kteří mají odborné i psychologické předpoklady pro tuto práci. Pokud však obstojí, mohou působit zpočátku jako kotrenéři ve dvojici se zkušenými lektory a nakonec samostatně.

Co považujete za největší úspěch za těch dvacet let?

Úspěšnost je věcí měřítka a úhlu pohledu. Můžeme se na ni podívat z hlediska spokojenosti zadavatelů vzdělávání, kterými jsou firmy a společnosti. Svoji spokojenost nám vyjadřují tím, že se k nám vrací. Jsou spokojeni jak s efektivitou školení a naplněním dohodnutých cílů, tak s přístupem a pružnou spoluprací s týmem pracovníků Podnikatelského institutu PYRAMIDA. 

Podíváme-li se z hlediska účastníků, ti nám svoji spokojenost vyjadřují po skončení vzdělávací akce formou závěrečného hodnocení pomocí dotazníků a ústním i písemným vyjádřením. Těchto pozitivních hodnocení máme za 20 let už mnoho tisíc. Pokud se podíváme z hlediska institutu, za úspěch považujeme, že se nám dlouhodobě daří obstát a prosadit se ve velké konkurenci vzdělávacích společností. Rádi bychom při příležitosti dvacátého výročí existence naší společnosti poděkovali všem našim klientům a příznivcům, kteří s  námi úspěšně spolupracovali a stále spolupracují.

Co chystáte do dalších let a proč by si měly firmy vybrat pro vzdělávání svých lidí právě Vás?

Do budoucna chystáme zcela nové projekty. Vedle velkých firemních programů, zaměřených na oblast koučování zaměstnanců např. v oblasti chemického průmyslu, jsou to zajímavé rozvojové projekty pro oblast farmacie. V plánu máme nové programy také pro pracovníky HR, zaměřené na téma evaluace ve vzdělávání. Pro obchodníky zase nové metody práce se zákazníky, které vedou k rychlé změně obchodního chování a přinášejí výsledky. Připravujeme také projekt zaměřený primárně na ženy manažerky.

A proč by si měly vybrat firmy právě nás? Institut se prezentuje především výsledky své práce. Máme množství klientů, se kterými spolupracujeme už řadu let. Mezi naše hodnoty patří profesionalita, flexibilita, odbornost, poctivost, vstřícnost a lidský rozměr. Používáme moderní metodiku, kterou vždy přizpůsobujeme požadavkům zadavatele a úrovni vzdělávaných. Žádný kurz tak vlastně není nikdy stejný.

Poskytujeme kvalitní a cenově dostupné vzdělávání, realizované moderními formami výuky a tréninku. Rozvíjíme stále nové programy na nejvyšší úrovni kvality, s vysoce kvalifikovanými lektory, kouči a poradci, s bohatou praxí a s profesionálním přístupem.

Klademe důraz na individuální přístup a praktickou využitelnost vzdělávacích programů v praxi. Vytváříme zcela originální vzdělávací programy a projekty podle aktuálních potřeb a zadání. Přinášíme našim klientům dlouhodobou praxí ověřený postup při přípravě a realizaci projektů, na který se mohou spolehnout a který garantuje dosažení požadovaných výsledků. Uplatňujeme vlastní i zahraniční know-how, adaptované na naše podmínky, jejichž vzájemné obohacování slouží k průběžné evaluaci našich služeb.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace