Předcházení pracovním úrazům, jejich řešení a odškodňování

Vytisknout

Marek Stefanidis, bepor.eu

Nedílnou součástí činnosti zaměstnavatele je předcházení vzniku pracovních úrazů (dále jen PÚ) a neustálá snaha o minimalizaci rizik plynoucích z výkonu činnosti zaměstnavatele. Klíčovým krokem vedoucím ke snížení pravděpodobnosti vzniku PÚ je zavedení interního systému BOZP a PO. Základ tohoto systému musí tvořit zejména důkladné vyškolení všech zaměstnanců a to formou e-learningu nebo formou prezenční.

V dalším kroku je nutné, aby ve společnosti byly zavedeny veškeré interní směrnice zaměřené zejména na bezpečné zacházení se stroji a zařízeními, pohyb na pracovišti a další směrnice plynoucí s ustanovení zákoníku práce – tedy aby byla pořádku dokumentace k BOZP (a samozřejmě i k PO). Nedílnou součástí předcházení vzniku PÚ a nemocí z povolání je absolvování pravidelných lékařských prohlídek všech zaměstnanců bez rozdílu.

Správně provedená školení a poskytnutí ucelených informací o rizicích na pracovišti může pracovní rizika podstatně snížit a eliminovat případné postihy společnosti, pokud své povinnosti v oblasti BOZP a PO řádně neplní. A nenechme se mýlit, že při administrativní práci nemůže k pracovním úrazům docházet!

Definice pracovního úrazu

 • Pracovním úrazem dle Zákoníku práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

 • Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

 • Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Povinnosti zaměstnavatele při vzniku PÚ

 • Zaměstnavatel musí být vždy schopen objasnit příčiny a okolnosti vzniku PÚ.

 • O každém úrazu je zaměstnavatel povinen vést evidenci v knize úrazů. Kniha úrazů může být v elektronické nebo listinné podobě.

 • Pokud dojde k PÚ na pracovišti jiného zaměstnavatele (typicky v případě konzultantů, obchodníků…atd.), plyne povinnost evidovat PÚ pro oba zaměstnavatele.

Jak postupovat při vzniku PÚ

Pracovní úrazy můžeme rozdělit do tří skupin:

 • s hospitalizací zaměstnance do 5 dnů,

 • s hospitalizací zaměstnance nad 5 dnů,

 • smrtelné PÚ.

Pokud není hospitalizace zaměstnance nutná nebo nepřesáhne 5 dnů, pak zaměstnavatel vyhotoví záznam o úraze a odešle na následující místa:

 • útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Je-li vyžadována hospitalizace zaměstnance na dobu delší než 5 dnů, pak je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o úraze na předepsaném tiskopise a odeslat:

 • útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
 • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 • zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Smrtelný pracovní úraz je zaměstnavatel povinen hlásit vždy příslušnému útvaru Policie České republiky a příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a to do 5 dnů od dne, kdy se zaměstnavatel o úrazu dozvěděl.

Na závěr

Výše sepsaný postup je jen malou částí problematiky řešení a šetření pracovních úrazů. Každý PÚ je vždy nutné posuzovat individuálně a vždy doporučujeme využít služeb osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Výše uvedené základní postupy by měly být také součástí školení pro vedoucí pracovníky.

help@bepor.eu

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik s dlouholetou praxí v oblasti školení, sestavování dokumentace na míru a řešení případu PÚ ve firmách.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace