Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Obecn�� angli��tina" bylo nalezeno 36 článků.

Angličtina s jazykovou školou LITE: V restauraci

31.8.2017 

Pokud se chystáte do zahraničí, jistě využijete praktický slovníček k tématu Restaurant (Restaurace), který rozšíří vaši slovní zásobu z minulých témat Na letišti a Hotel a cestování.

Angličtina s jazykovou školou LITE: Hotel a cestování

17.8.2017 

Pokud se chystáte do zahraničí, jistě využijete praktický slovníček k tématu Hotel and Travelling (Hotel a cestování), který rozšíří vaši slovní zásobu z minulého tématu Na letišti.  Podívejte se na…

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na letišti

3.8.2017 

Pokud se chystáte cestovat na dovolenou letadlem, pak jistě využijete praktický slovníček k tématu Airport (Letiště).

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory

27.7.2017 

Chceme-li vyjádřit množství nebo míru jinak než číslovkou, používáme zájmena mnoho, málo, několik apod. V angličtině se těmto slovům říká quantifiers neboli kvantifikátory. Další příklady…

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

20.7.2017 

Zájmena jsou slovní druhy, které ve větě zastupují podstatná nebo přídavné jména. Většinou tedy tvoří podmět, předmět nebo přívlastek. Dnes si procvičíme osobní, přivlastňovací a zvratná zájmena.…

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

13.7.2017 

Dnes máme před sebou procvičování anglických předložek in, at a on, které nejčastěji vyjadřují místo nebo čas. V češtině je překládáme jako „v“ nebo „na“, použití v angličtině je však složitější.…

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

7.7.2017 

Přídavná jména označují vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. Mnoho z nich je odvozeno od sloves a podstatných jmen. Většinu z nich lze stupňovat ve třech stupních. Většina přídavných jmen se…

Angličtina s Polyglotem – Členy

29.6.2017 

Angličtina, na rozdíl do češtiny, používá k bližší specifikaci podstatných jmen tzv. členy. Jsou to krátká slova, která většinou stojí před podstatným jménem nebo před rozvíjejícím přívlastkem.…

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

22.6.2017 

Infinitiv (česky neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje mluvnické kategorie osoby, čísla, času ani způsobu. Je to základní tvar slovesa, který najdeme ve slovnících. V angličtině je…

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

15.6.2017 

Inverze slovosledu spočívá v postavení slovesa před podmět věty. V angličtině se běžně používá v otázkách se slovesem „být“ (Are you at home?), s modálními slovesy (Can you do it?), se slovesem „mít“…

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

8.6.2017 

Modální neboli způsobová slovesa jsou pomocná slovesa, která určují způsob významových sloves ve větě. Vyjadřují schopnost, svolení, možnost, nutnost, doporučení, zákaz, očekávání apod. Vyjadřují…

Jedinečná Nepustilova metoda nyní i v Praze

29.5.2017 

Často se nás klienti ptají, zda plánujeme pořádat kurzy Nepustilovou metodou i v Praze. Buď o naší metodě slyšeli doporučení od známých, nebo v minulosti již absolvovali některý z našich kurzů a rádi…

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

20.4.2017 

Podobně jako v češtině existují i v angličtině určité a neurčité tvary sloves. Zatímco v předchozích cvičeních jsme se zabývali těmi určitými, dnes se zaměříme na neurčité. Sloveso v neurčitém tvaru…

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

30.3.2017 

V předchozích cvičeních z anglické gramatiky podle cvičebnice Time to Practice z nakladatelství Polyglot jsme si procvičili všechny slovesné časy v angličtině. V angličtině se však na rozdíl od…

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

23.3.2017 

V předchozích krátkých cvičeních z anglické gramatiky podle cvičebnice Time to Practice z nakladatelství Polyglot jsme si procvičili vyjadřování minulosti. Dnes budeme vyjadřovat budoucnost.…

Výpis 115 z celkem 36