A common cause of failure of corporate training programmes

Jaká je častá příčina selhání firemních vzdělávacích programů?

You have written down the goals of the training programme, created the content, designed the materials and planned the training. Everything is done ... But wait! Have you also thought about unlearning old habits?

If you haven't done so, you've overlooked one of the most important elements necessary for your employees to learn something new. Failure to follow the unlearning process is one of the primary reasons why companies' training programmes fail.

The competitive nature of the adult brain

Have you ever watched a child learning to play a musical instrument and marvelled at the speed of their progress? Children learn much faster than adults. The reason for the gap in our learning is due to what neurologists call competitive plasticity. Simply put, the neurons needed in this case to play the piano compete to find space in an adult brain that has already been strongly developed, whereas a child has a wide range of free space awaiting further development.

If we stop using a skill or have not developed a certain area, we will not lose it; however, our brain uses this space for another activity. The skills, activities and even beliefs for which we consistently use our brains become more ingrained, making it difficult to use this space for something else. Awareness of this principle is key to the unlearning process and thus faster learning of new skills.

For the same reason, if you want your new employee training programme to succeed and take effect, it is crucial that you first understand what needs to be unlearnt.

Unlearning is harder than learning

Research has shown that unlearning is at least as difficult - perhaps more difficult - than learning something new. It also requires more energy.

When designing a training programme, it is essential you pay the same attention to it as new learning.

This is especially important when new activities require people to do similar work but in a different way, which often happens when new workflows and technologies are introduced.

Although we are talking about an unlearning process, this is not quite the case. In fact, once our brain has learnt something, it will never completely unlearn it. This is also why we tend to go back to old habits and ways of doing something when we are stressed or tired.

Unlearning involves the process of rewriting while creating the necessary connections and new ways for a new activity to become part of our long-term memory. It is similar to building new roads that would solve traffic jams in an already developed area of ​​a city. Construction work involves resurfacing and rerouting some existing highways, while also adding new extensions to keep the traffic moving.

Three things are needed to unlearn and free up space for new learning:

 • Recognise and plan lessons before you start learning. For example, include a "pre-study period" in your training programme that will allow employees to be introduced to the new environment and context before the actual training begins.
 • Create a safe learning space. David Rock, author of "Your Brain at Work," says that when training is forced, it becomes a threat. Learning that occurs when we feel threatened will not be stored in the long-term memory and, once the threat is over, we will return to the old behaviour. The key to incorporating new learning is to reduce anxiety. We need to believe in our own ability to learn a new activity, plus time to focus on actually learning it.
 • Strengthen new skills before they become normal. People need time to store new knowledge or skills, so that there is little risk of a return to the old ways. One way to avoid the problem is a shift in thinking to regard training as a process rather than a result. This process begins with preparation (as already indicated), then training (skills development) and the subsequent post-training support period.

Training is an important part of any effort for organisational change. Taking the learning process into account when designing the programme ensures new skills and activities really will be maintained.


-bb-

  Jaká je častá příčina selhání firemních vzdělávacích programů?

  Sepsali jste cíle vzdělávacího programu, vytvořili obsah, navrhli školicí materiály a naplánovali školení. Vše je hotové... Počkat! Mysleli jste také na odnaučení starých návyků?

  Pokud jste to neudělali, přehlédli jste jeden z nejdůležitějších prvků nezbytných pro to, aby se vaši zaměstnanci naučili něco nového. Nedodržení procesu odnaučení je totiž jedním z hlavních důvodů, proč selhávají školicí programy společností.

  Konkurenční povaha mozku dospělých

  Už jste někdy sledovali, jak se dítě učí hrát na hudební nástroj a žasli nad tím, jak rychle dělá pokroky? Děti jsou mnohem rychlejší v učení než dospělí. Důvod mezery v našem učení je způsoben tím, co neurologové nazývají konkurenční plastičnost. Jednoduše řečeno, neurony v tomto případě potřebné pro hru na klavír soupeří u dospělého člověka o nalezení prostoru v mozku, který již byl silně vyvinut. Zatímco dítě má široké rozpětí volného prostoru čekajícího na další vývoj.

  Pokud přestaneme používat dovednost nebo jsme si nevyvinuli určitou oblast, neztratíme ji – jen náš mozek využívá tento prostor pro jinou aktivitu. Dovednosti, činnosti, dokonce i přesvědčení, pro které důsledně používáme náš mozek, se stávají více zakořeněnými, což ztěžuje využití prostoru pro něco jiného. Vědomí tohoto principu je klíčové pro proces odnaučení a tím i rychlejší učení nových dovedností.

  Ze stejného důvodu, pokud chcete, aby se váš nový tréninkový program pro zaměstnance uspěl a měl efekt, je klíčové, abyste nejprve pochopili, co je potřeba k odnaučení.

  Odnaučení je náročnější než učení

  Výzkumy prokázaly, že odnaučení je přinejmenším stejně obtížné – možná i obtížnější – než naučit se něco nového. Vyžaduje také více energie.

  Při navrhování tréninkového programu je zásadní, abyste odnaučení věnovali stejnou pozornost jako novému učení.

  To je obzvláště důležité, pokud nové činnosti vyžadují, aby lidé vykonávali podobnou práci, ale jiným způsobem, což se často stává při zavádění nových pracovních postupů a technologií.

  Ačkoliv hovoříme o procesu odnaučení, není tomu úplně tak. Jakmile se náš mozek něco naučil, ve skutečnosti se to už nikdy zcela neodnaučí. To je také důvod, proč máme tendenci vracet se ke starým zvykům a způsobům, jak něco dělat, když jsme ve stresu nebo unavení.

  Odnaučení zahrnuje proces přepsání a zároveň vytváří potřebná spojení a nové cesty pro to, aby se nová aktivita stala součástí naší dlouhodobé paměti. Je to podobné jako budování nových silnic, které by řešily dopravní zácpy v již rozvinuté oblasti města. Nová výstavba zahrnuje překrytí a přesměrování některých stávajících silnic a současně vybudování nových rozšíření nebo silnic pro posunutí provozu.

  K odnaučení a uvolnění prostoru pro nové učení jsou zapotřebí tři věci:

  • Rozpoznejte a naplánujte odnaučení dříve, než začnete s učením. Např. do vašeho vzdělávacího programu zahrňte „před-studijní období“, který umožní zaměstnance uvést do nového prostředí a kontextu dříve, než začne vlastní školení.
  • Vytvořte bezpečný prostor pro učení. David Rock, autor knihy „Váš mozek při práci“, říká, že když je trénink vynucený, stává se hrozbou. Proto učení, ke kterému dochází, když se cítíme ohroženi, není vloženo do dlouhodobé paměti. Jakmile hrozba pomine, vrátíme se ke starému chování. Klíčem k začlenění nového učení je snižování úzkosti. Musíme věřit ve vlastní schopnost učit se nové aktivitě a potřebujeme čas, abychom se soustředili na učení nové aktivity.
  • Posilte nové dovednosti dříve, než se stanou normální. Lidé potřebují čas na uložení nových znalostí či dovedností, takže existuje malé riziko, že se vrátí ke starým způsobům. Jedním ze způsobů, jak se tomuto selhání vyhnout, je přechod od myšlení o tréninku jako výsledku k pohledu na trénink jako na proces. Proces začíná přípravou (jak bylo už naznačeno), poté tréninkem (rozvojem dovedností) a následným obdobím podpory po tréninku.

  Školení je důležitou součástí každého úsilí o organizační změny. Zajištění toho, že jste při navrhování programu zohlednili i proces odnaučení, zajistí, že se nové dovednosti a aktivity skutečně udrží.

   

  -bb-

  Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu