10 things that shouldn't appear in job ads (but often do)

10 věcí, které by se neměly vyskytovat v pracovních inzerátech (ale často vyskytují)

The start of a new year is often associated with changes. People change jobs, companies are looking for new candidates. Although this time round things will be rather different, the workload of recruitment staff remains. Here are some tips to help you make your job ads more effective.

1. Don't leave candidates in the dark

What would you enter in the search bar if you were a job seeker? This is a question you should ask yourself at the outset. It may be tempting to use a fun title like "Marketing Ninja" or a specific internal title; however, such designations do not correspond to what candidates look for. Net keyword matching is essential to keep your ad at the top of search results and make it easy for users to understand at first sight.

2. Do not write a name that is too long

While it's tempting to include among keywords everything you think a candidate might type into the search box, you have to be reasonable. Research shows that quality job ads have one- to three-word titles, making them more effective. Simplification will also ensure candidates know exactly what they are applying for.

3. The job description should not be about you

The purpose of a job description is to sell an opportunity, not a company. Once you have written the ad, take a break and ask yourself from the perspective of an applicant: What does this mean for me?

4. Job requirements are not a wish list

Does the position really require five years of experience? Does the candidate really need to have a university degree? And what about the long list of technologies? Do applicants really have to know all of them at a certain level? The job description is not a wish list for a retrained person who does not actually exist.

5. Do not hide the idea of ​​evaluation

If you do not publish salary information, candidates may assume you pay less than employers who do publish salaries for a similar field or position. This is a reason why applicants might not apply for a job with you. According to a Payscale survey, companies that publish position ratings receive 30% more job applicants than others.

6. You don't brag enough about benefits

Successful ads go into the details of the benefits for a candidate. This should not just be a brief list. It is worth noting that surveys have even revealed a direct correlation between the conversion rate of the CVs sent and the number of non-monetary benefits stated in the position description.

7. Applying for a job is too complicated

The longer the application process, the more likely applicants will lose interest. And don't be misled by the idea that "only unqualified candidates" will drop out; good candidates know they are good and will not follow a demanding or controversial application process.

8. You keep candidates waiting a long time for an answer (or do not answer at all)

Keeping candidates waiting for weeks before calling them means you are depriving yourself of their interest. Use technologies that will help you with easier selection and communication with candidates. The fact they do not get a job with you does not prevent them sharing a bad recruitment experience elsewhere.

9. Public evaluation of your employer brand is not worth much

It depends on the employer brand. If you do not look after your reputation in the online space, it can easily happen that quality candidates will stop applying for your job positions. Respond to negative references with a carefully considered answer. Stay assertive but never attack. Provide clear facts.

10. HR marketing is not the same as working with a customer

There are many concepts that encourage consumer involvement but cannot be reflected in recruitment. Focus on key marketing tactics, such as understanding your audience and a metrics-based approach to comprehending what works. Make sure you spend responsibly with a clear return on investment.


-bb-

  10 věcí, které by se neměly vyskytovat v pracovních inzerátech (ale často vyskytují)

  Začátek nového roku je často spojován se změnami. Lidé mění práci, firmy naopak hledají nové kandidáty. Ačkoliv přelom aktuálních let bude v lecčem jiný, pracovní náplň pracovníkům náboru zůstává. Přečtěte si několik doporučení, která vám mohou pomoci zefektivnit vaše inzeráty na pracovní pozice.

  1. Nenechte kandidáty tápat

  Co byste zadali do vyhledávací lišty, pokud byste byli kandidátem hledajícím práci? To je otázka, kterou byste si měli na začátku položit. Může být lákavé použít zábavný titul jako „Marketing Ninja“ nebo naopak nějaký specifický interní titul. Taková označení ale neodpovídají tomu, co kandidáti hledají. Čistá shoda klíčových slov je zásadní pro to, aby se vaše reklama zobrazovala v horní části výsledků vyhledávání a byla pro uživatele srozumitelná na první pohled.

  2. Nepište příliš dlouhý název

  I když je lákavé dát do klíčových slov vše, o čem si myslíte, že by mohl kandidát napsat do vyhledávacího pole, buďte rozumně střídmí. Výzkumy ukazují, že kvalitní pracovní inzeráty mají názvy s jedním až třemi slovy a díky tomu jsou efektivnější. Zjednodušení také zajistí, že kandidáti přesně vědí, o co se ucházejí.

  3. Popis práce by neměl být o vás

  Účelem popisu práce je prodat příležitost, nikoli společnost. Jakmile inzerát dopíšete, dejte si odstup a sami sebe se zeptejte optikou kandidáta: Co z toho pro mě vyplývá?

  4. Pracovní požadavky nejsou seznam přání

  Vyžaduje pozice skutečně 5 let zkušeností? Musí mít kandidát skutečně vysokoškolské vzdělání? A co ten dlouhý seznam technologií? Vážně musí ovládat všechny na určité úrovni? Popis práce není v seznam přání pro překvalifikovanou osobu, která ve skutečnosti neexistuje.

  5. Nezatajujte představu o ohodnocení

  Pokud nezveřejňujete informace o platu, mohou kandidáti předpokládat, že platíte méně než zaměstnavatelé, kteří platy v podobném oboru/pozici zveřejňují. Z tohoto důvodu se uchazeči nemusí ucházet o vaši práci. Podle průzkumu společnosti Payscale získávají firmy, které ohodnocení pozice zveřejňují, o 30 % více uchazečů o práci než ostatní.

  6. Nechlubíte se dostatečně výhodami

  Úspěšné inzeráty jdou do detailů výhod. Nemělo by jít jen o rychlý výčet přínosů pro kandidáta. Za zmínku stojí, že průzkumy dokonce odhalily přímou korelaci mezi konverzním poměrem zaslaných životopisů a počtem nepeněžních výhod uvedených v popisu pozice.

  7. Žádost o pracovní pozici je příliš složitá

  Čím delší je proces podávání přihlášek, tím více zájemců ztratí zájem. Nenechte se také unášet myšlenkou, že se odhlásí „pouze nekvalifikovaní kandidáti“. Dobří kandidáti vědí, že jsou dobrými kandidáty, a nebudou se držet náročného nebo sporného procesu podávání žádostí.

  8. Necháváte kandidáty dlouho čekat na odpověď (nebo neodpovíte vůbec)

  Nechat kandidáty čekat týdny, než jim zavoláte, znamená, že se sami připravujete o jejich zájem. Zapojte technologie, které vám pomohou se snazší selekcí i komunikací s kandidáty. To, že vaši pozici nezískají, neznamená, že se třeba o špatnou zkušenost z náboru nepodělí jinde.

  9. Veřejné hodnocení vaší značky zaměstnavatele nestojí za moc

  Na značce zaměstnavatele záleží. Pokud nespravujete vaši pověst v online prostoru, může se snadno stát, že se kvalitní kandidáti přestanou ucházet o vaše pracovní pozice. Na negativní reference reagujte pečlivě uváženou odpovědí. Zůstaňte asertivní, nikdy neútočte. Podávejte jasná fakta.

  10. HR marketing není to samé, co práce se zákazníkem

  Existuje spousta konceptů, které podporují zapojení spotřebitelů, ale nemohou se promítnout do náboru. Zaměřte se na klíčové marketingové taktiky, jako je porozumění vašemu publiku, přístup založený na metrikách k pochopení toho, co funguje. Ujistěte se, že utrácíte zodpovědně s jasnou návratností investic.

   

  -bb-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net