Want the best employees? Search for optimists

Chcete ty nejlepší zaměstnance? Hledejte optimisty

Good employees don't have to know and understand everything, but should be smart enough to learn the things they need to perform their job. That is why recruiters often focus on hiring naturally intelligent job seekers who are able to learn. The ability to learn itself is, however, not enough. The best employees are also interested in learning and are self-motivated enough to do something for themselves and for their companies.

An interesting reflection on this topic was recently published on TLNT.com. Tim Sackett, author of the article titled The One, Single Trait That Separates Great Hires, has more than 20 years of experience in HR. He is convinced that the most important characteristic of a good employee in any field is optimism. Try to think about who your best people are, and you will find out they these people are not pessimists. They are the ones who look for solutions to emerging situations and who believe they can find them.

How can you identify an optimist at a job interview?

Start by asking job applicants directly what makes them optimistic in their lives. Pessimists usually have problems answering this question. Optimists, on the contrary, tend to answer quickly and with enthusiasm about something that has meaning in their lives.

Then ask the candidates to describe a situation from their own experience when something they were responsible for went wrong. You want to know how they dealt with it and what they learned. Finally, ask them to imagine they are working on an important project and their employer suddenly announces the project is being cancelled. Ask if something similar happened to them or how they would react if this happened.

Remember that surrounding yourself by optimistically-minded people helps to create a better corporate culture and teamwork. Optimists can change the world for the better, and can do the same for your business.

-kk-

  Chcete ty nejlepší zaměstnance? Hledejte optimisty

  Dobrý zaměstnanec nemusí znát a umět všechno, měl by však být dostatečně inteligentní, aby se potřebné věci pro výkon své práce dokázal naučit. Náboráři se proto často cíleně zaměřují na výběr přirozeně inteligentních uchazečů o práci, kteří se dokáží učit. Schopnost učit se však sama o sobě nestačí. Zásadní roli hraje zájem učit se a hlavně motivace dělat něco pro sebe i pro firmu.

  Zajímavou úvahu na toto téma přinesl server TLNT.com. Autor článku s názvem The One, Single Trait That Separates Great Hires Tim Sackett, který pracuje v oboru HR již dvacet let, je přesvědčen, že nejdůležitější vlastnost dobrého zaměstnance v jakémkoli oboru je optimismus. Zkuste se zamyslet nad tím, kdo jsou vaši nejlepší lidé a uvidíte, že pesimisté to nejsou. Jsou to ti, kteří hledají řešení vznikajících situací a věří, že je najdou.

  Jak odhalit optimistu u pohovoru?

  Začněte tím, že se uchazeče přímo zeptáte, co jej v životě činí optimistickým. Pesimisté mají s odpovědí na tuto otázku problémy. Optimisté naopak odpovídají rychle a s nadšením pro něco, co má v jejich životě smysl.

  Pak uchazeče požádejte, aby vám popsal situaci ze své praxe, kdy se něco, za co nesl odpovědnost, nepovedlo. Chtějte vědět, jak se k tomu postavil a co si odnesl. Na závěr jej požádejte, aby si představil, že pracuje na důležitém projektu a zaměstnavatel mu náhle oznámí, že je projekt ukončen. Ptejte se, zda se mu něco podobného stalo nebo jak by reagoval, pokud by k tomu došlo.

  Připomínejte si, že pokud se obklopujeme optimisticky naladěnými lidmi, pomáhá to utvářet lepší firemní kulturu a týmovou spolupráci. Optimisté dokáží měnit svět k lepšímu a dokáží změnit i vaši firmu.

  -kk-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu