Four traits that show a candidate will fit in with their new team

Čtyři vlastnosti kandidáta, podle kterých poznáte, že zapadne do nového týmu

One of the main tasks of a recruiter is to assess candidates not only in terms of their hard skills and work experience, but also with regard to whether they will fit in with their new team on a personal level. How to tell? Here are four traits you should focus on in a candidate that will tell you they will be a good match with their new colleagues.

Associating with the company culture

The first thing you should find out during the interview is whether the candidate is at one with the values of your company. That is, whether their style, attitude and priorities are compatible with the company culture you are promoting.

Preferred way of being managed

As a LinkedIn Pulse article says, it is also necessary to learn how the candidate works and whether they will be comfortable with the style of management practised by their future boss. Does the candidate work best on their own, or are they a team player who needs to rely on others? You must take these findings into consideration when making the decision whether the candidate fits the team.

Communication style

Each person communicates in a different way. It is not necessary all members of one team communicate in the exact same way; however, their communication styles should not differ too much. For instance, if you are looking for a new member of a creative team where everyone communicates openly, yet the candidate would have an obvious problem speaking in a blunt and honest way, it may be a significant obstacle.

Self-reflection and emotional intelligence

Last but not least, it is true that virtually any employee is capable of fitting into their new team if they have sufficient self-reflection, tolerance and emotional intelligence. These are prerequisites of a good team player. Find out whether the candidate is capable of self-reflection and knows how to compromise when dealing with other people.

 

-mm-

  Čtyři vlastnosti kandidáta, podle kterých poznáte, že zapadne do nového týmu

  Jedním z hlavních úkolů recruitera je zhodnotit kandidáty nejenom z hlediska hard skills a pracovních dovedností, ale i z hlediska toho, jak dotyčný uchazeč lidsky „zapadne“ do nového týmu. Podle čeho to poznáte? Zde jsou čtyři vlastnosti, na které byste se u kandidáta měli zaměřit, a které vám prozradí, že mezi své nové kolegy dobře zapadne.

  Souznění s firemní kulturou

  První věc, kterou musíte během pohovoru zjistit, je, zda kandidát souzní s hodnotami vaší firmy. Tedy jestli jsou jeho styl, přístup a priority kompatibilní s firemní kulturou, která ve společnosti vládne a kterou se snažíte prosazovat.

  Preferovaný styl řízení

  Jak se uvádí v článku na LinkedIn Pulse, nutné je také prozkoumat, jakým způsobem daný kandidát pracuje a jestli mu bude vyhovovat styl řízení, který praktikuje jeho budoucí nadřízený. Je kandidát spíše samostatným pracovníkem, který si jede po vlastní ose, nebo je to vyloženě týmový hráč, který se rád spoléhá na ostatní? Tato zjištění je potřeba vzít v potaz při rozhodování, jestli se daný kandidát hodí do týmu.

  Komunikační styl

  Každý člověk komunikuje jinak. Neplatí nutně, že všichni členové jednoho týmu musí komunikovat stejným způsobem, ale jejich komunikační styly by se neměly výrazně lišit. Pokud například hledáte posilu do kreativního týmu, kde všichni komunikují zcela otevřeně, ale kandidát by měl s přímostí v komunikaci očividně problém, může se jednat o významnou překážku.

  Sebereflexe a emoční inteligence

  V neposlední řadě pak platí, že téměř jakýkoliv pracovník je schopen zapadnout do nového týmu, pokud má dostatek sebereflexe, pokud je tolerantní a jestliže má vysokou emoční inteligenci. To jsou předpoklady dobrého týmového hráče. Zjistěte, jestli má tedy kandidát schopnost sebereflexe a jestli je ochoten při přístupu k ostatním lidem dělat kompromisy.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse