Diversity at the BBC: blind CVs are just the beginning

Diverzita v BBC: Anonymní životopisy jsou jen začátek

New employees of the British public TV and radio broadcaster BBC can expect to be asked whether they were entitled to free school meals because of their social situation or whether their parents studied at university. At the same time, the number of BBC jobs for which employees will be selected based on blind CVs will increase. Not only candidates' names but also the the schools they attended will be removed from their CVs.

These and other measures are part of a new BBC diversity strategy that emerged last year following an initiative of the British government. In November 2015, Prime Minister David Cameron announced that in future state officials in the UK would be hired based on blind CVs in order to make the system fairer and prevent discrimination against candidates of other nationalities or different ethnic origin. In this way state administration should set an example to the private sector.

Data from 2014 indicate that the majority of BBC employees are white males who attended public schools (which are private, fee-paying institutions). That should now change. One objective, for example, is that by 2020 half the staff on screens and at radio microphones, as well as half those in managerial roles, will be women.

Basic steps of the BBC diversity strategy

- Data about the socio-economic situation of all new employees will be recorded. Such data will include information about whether they attended state or private school and whether they are the first in their family to study at university.

- Recruitment based on blind CVs will be extended to all key roles in the company. Names and schools of the candidates will be removed from their CVs.

- More apprentices from all social groups will be hired. At least 10% of all these jobs will be filled by candidates with disabilities.

- The BBC will provide training to potential employees from under-represented social groups on how to apply for a job.

- Job interview panels will be formed in a much more diverse way than before.

The BBC has also agreed with other British television companies ITV, Channel 4 and Channel 5 on establishing a system of monitoring diversity, which for the first time in history will show how TV companies are doing in this area.

-kk-

  Diverzita v BBC: Anonymní životopisy jsou jen začátek

  Noví zaměstnanci britské veřejnoprávní televizní a rozhlasové společnosti BBC začnou být dotazováni, zda měli ve škole kvůli své sociální situaci nárok na obědy zdarma nebo zda jejich rodiče studovali na univerzitě. Rozšíří se také počet pracovních pozic, na které se zaměstnanci budou vybírat na základě anonymních životopisů, v nichž bude chybět nejen jejich jméno, ale i názvy absolvovaných škol.

  Tato a další opatření jsou součástí nové strategie diverzity BBC, která vzešla z loňské iniciativy britské vlády. V listopadu 2015 oznámil premiér David Cameron, že státní úředníci ve Velké Británii budou nadále vybíráni na základě anonymních životopisů, aby celý systém byl spravedlivější a předešlo se diskriminaci uchazečů jiných národností či odlišného etnického původu. Státní správa tak má jít příkladem soukromému sektoru.

  Údaje z roku 2014 uvádějí, že většinu zaměstnanců BBC tvoří muži bílé pleti, kteří vystudovali soukromé střední školy, tzv. public schools. To by se nyní mělo změnit. Jedním z dílčích cílů je například dosáhnout toho, že do roku 2020 budou polovinu zaměstnanců na obrazovkách a u rozhlasových mikrofonů, stejně tak jako polovinu manažerských rolí, zastávat ženy.

  Základní kroky strategie pro podporu diverzity v BBC

  - Budou se zaznamenávat údaje o socioekonomické situaci všech nových zaměstnanců. Patří sem například to, zda navštěvovali státní nebo soukromé školy a zda jsou první, kdo v jejich rodině chodil na univerzitu.

  - Výběr na základě anonymních životopisů bude rozšířen na všechny klíčové role ve společnosti. Z životopisů budou odstraňována jména a školy uchazečů.

  - Vzroste počet přijímaných praktikantů ze všech sociálních skupin, přičemž alespoň 10 % těchto míst bude obsazeno uchazeči se zdravotním handicapem.

  - BBC bude potenciálním zaměstnancům z nedostatečně zastoupených sociálních skupin poskytovat školení zaměřená na to, jak se ucházet o práci.

  - Panely posuzovatelů, kteří povedou přijímací pohovory, budou sestavovány tak, aby jejich diverzita byla výrazně vyšší než dosud.

  BBC se dále domluvila s dalšími britskými televizemi ITV, Channel 4 a Channel 5, že zavedou systém monitorování diverzity, který poprvé v historii ukáže, jak si televizní společnosti vedou v této oblasti.

  -kk-

  Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC