How to choose a recruitment agency

Jak si vybrat personální agenturu

There are several hundred recruitment agencies in the Czech Republic - from branches of large international companies to small local agencies. Which of them is right for you? The following set of questions, published on the Training Magazine website, may help you decide. The author of these questions is Tracy Streebel, marketing director of Inavero, one of the world's leading processors of satisfaction surveys and which also deals with surveys focused on companies' satisfaction with recruitment agencies.

1. What is your experience with recruitment in my field?

Always look for an agency that has been one of the key players in your industry. Ask for proof that the agency attends job fairs in your industry and hires for your competitors.

2. How do you measure your client satisfaction, and what results have you achieved recently?

Do not settle for a few references submitted by an agency. Ask the agency you are considering hiring to submit the results of its client satisfaction surveys, and especially to guide you through the evaluation methodology used.

3. What was your employee turnover during the last year?

Beware of agencies with a high employee turnover. Search for long-term partners who will not change the employee who will be in charge of your company frequently.

4. What is the level of satisfaction of your newly placed workers?

Even in this case, ask for the results of satisfaction ratings and for testimonials from the employees that the agency has placed with other employers in your field.

5. Which current trends in the labor market should I know?

The agency you will choose should be your trusted adviser. At the first meeting with its representative, you should already be learning something new about the labor market.

6. Are you more or less expensive than other recruitment agencies?

A trusted agency must be able to explain the level of its prices, no matter how high or low it is. Do not look for the cheapest option, but for someone who can find people you would not find yourself.

7. What do you expect from us as a partner?

A reputable agency will be clear about what is expected from its clients in terms of opportunities to participate in their corporate culture.

-kk-

  Jak si vybrat personální agenturu

  V České republice působí několik stovek personálních agentur – od poboček velkých mezinárodních společností až po malé lokální agentury. Která je ale ta správná pro vás? Pomoci při rozhodování by vám mohla následující sada otázek, kterou publikoval server Training Magazine. Autorkou těchto otázek je Tracy Streebelová, marketingová ředitelka společnosti Inavero, která patří k předním světovým zpracovatelům průzkumů spokojenosti a zabývá se také průzkumy v oblasti spokojenosti firem s personálními agenturami.

  1. Jaké máte zkušenosti s náborem v mém oboru?

  Vždy hledejte agenturu, která patří ke klíčovým hráčům ve vašem oboru. Chtějte doklady o tom, že navštěvuje pracovní veletrhy ve vašem oboru a obsazuje pozice u vaší konkurence.

  2. Jak měříte spokojenost svých klientů a jakých výsledků dosahujete?

  Nespokojte se s několika předloženými referencemi. Požádejte personální agenturu, o které uvažujete, aby vám předložila výsledky měření spokojenosti svých klientů a především, aby vás seznámila s používanou metodologií hodnocení.

  3. Jaká byla fluktuace vašich zaměstnanců s posledním roce?

  Dávejte si pozor na agentury s vysokou mírou fluktuace. Hledejte dlouhodobé partnery, u nichž se nebude neustále měnit pracovník, který vás bude mít na starosti.

  4. Jakou míru spokojenosti vykazují vámi umístění pracovníci?

  I v tomto případě požadujte výsledky měření spokojenosti a reference od zaměstnanců, které daná agentura umisťuje u ostatních zaměstnavatelů z vašeho oboru.

  5. Na jaké současné trendy na trhu práce mě upozorníte?

  Agentura, kterou si vyberete, by vám měla být důvěryhodným poradcem. Již při první schůzce s jejím zástupcem byste se měli dozvědět něco nového z trhu práce.

  6. Jste dražší nebo levnější než konkurence?

  Důvěryhodná agentura musí umět vysvětlit výši svých cen, ať už je jakákoli. Nehledejte nejlevnější variantu, ale někoho, kdo vám může najít lidi, které byste sami nenašli.

  7. Co od nás očekáváte jako od partnera?

  Seriózní agentura bude mít jasno v tom, co čeká od svých klientů ve smyslu možnosti zapojit se do jejich firemní kultury.

  -kk-

  Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji