Does work experience really matter?

Je praxe opravdu důležitá?

I have been working with talented people for 40 years and that is why I do not understand why recruiters and hiring managers insist on only selecting new employees with direct experience for the position they are hiring for, says John Sullivan in his new article on ERE.net. He adds that there is clear evidence that employees without direct experience can excel in their new jobs. "It happens every day," says Sullivan and names Google, Facebook or Ritz-Carlton as typical examples of companies that benefit from recruiting candidates with not-so-perfect educations and work experience. They choose new employees according to the principle "hire for attitude, train for skills."

Advantages of hiring employees without direct experience

 • Lack of experience itself may be an advantage, bringing in new perspectives.

 • Experience may become quickly obsolete, especially in rapidly growing sectors.

 • Team diversity has demonstrable benefits for product development and business results.

 • If you hire a person who is not well-known, you can get a real superstar. When you hire people whose experience is well-known, you will not find many superstars.

 • Employees without direct experience can be found more easily, they are cheaper and stay longer.

How to test job applicants without direct experience

 • Give them a technical problem to solve which relates to the job on offer. You may, for example, hold a contest.

 • Use some of the many available online tools for the evaluation of technical skills.

 • Accept them initially for a fixed term or for one project.

 • Pay attention to their achievements in their previous jobs in the areas with which they had direct previous experience.

John Sullivan recommends testing your current employees and determining whether previous experience means real success at work. You may be surprised what you find out. He also notes that there are fields in which it is simply necessary to start without experience, because even the knowledge gained through education will not help in practice. Experience and knowledge may become obsolete very quickly today and the same is true for education. There is not a direct correlation between employee performance and work experience. Many people can be doing something for a long time and are still not good at it.

Do you agree that experience is often overestimated in recruitment? Do you hire employees without experience and can you see any benefits?

-kk-

  Je praxe opravdu důležitá?

  S talenty pracuji už 40 let a právě proto nechápu, proč náboráři a manažeři tolik trvají na tom, aby nově přijímaní zaměstnanci měli přímou zkušenost s výkonem dané práce. Touto úvahou začíná John Sullivan další svůj článek na serveru ERE.net. Dodává, že existují jasné důkazy o tom, že zaměstnanci bez přímé zkušenosti mohou excelovat v nové práci. „Stává se to dnes a denně,“ říká Sullivan a jmenuje například Google, Facebook nebo Ritz-Carlton jako typické příklady firem, v nichž přijímání zaměstnanců s ne zcela ideálním vzděláním a praxí funguje. Vše v duchu hesla „přijímej na základě přístupu k práci a uč dovednosti“.

  Výhody přijímání zaměstnanců bez přímé praxe

  • Nedostatek praxe může být sám o sobě výhodou, přináší noví pohledy na věc.

  • Zkušenost může například v rychle se rozvíjejících odvětvích být na škodu.

  • Diverzita týmů má prokazatelné přínosy pro vývoj produktů a obchodní výsledky firem.

  • Přijmete-li neznámého člověka, můžete získat opravdovou superstar. V případě přijímání zaměstnanců, jejichž zkušenosti znáte, většinou o superstar nejde.

  • Zaměstnanci bez přímých zkušeností se snadněji hledají, jsou levnější a zůstanou déle.

  Jak otestovat uchazeče o práci bez přímé praxe

  • Dejte jim k vyřešení nějaký technický problém, který se týká nabízené práce. Můžete například uspořádat soutěž.

  • Použijte některý z mnoha dostupných online nástrojů pro hodnocení technických schopností.

  • Přijměte je nejprve na dobu určitou či na jeden projekt.

  • Všímejte si předchozích pracovních úspěchů v oblastech, s nimiž neměli přímou předchozí zkušenost.

  John Sullivan dále doporučuje otestovat stávající zaměstnance a zjistit, zda předchozí praxe znamená úspěch při výkonu práce. Možná budete překvapeni, co zjistíte. Připomíná, že existují obory, v nichž je zkrátka třeba začínat bez praxe, protože ani vědomosti získané vzděláváním v praxi nepomohou. Zkušenosti a znalosti dnes velmi rychle zastarávají a totéž platí i pro vzdělávání. Neexistuje přímá úměra mezi výkonností zaměstnance a jeho praxí. Mnoho lidí dělá něco dlouho a přitom to nedělají dobře.

  Souhlasíte s tím, že praxe je v náboru často přeceňována? Přijímáte zaměstnance bez praxe a vidíte v tom výhody?

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace