Key Partner in the Decision Process

Klíčový partner v rozhodovacím procesu

Radek, a young designer for smartphone apps working in a pharmaceutical company has a problem: he is earning too much money. OK that doesn’t sound like the worst problem in the world, so maybe to clarify: He is earning too much money to keep his status as "self-employed”.

To address this problem, Radek met with Tereza, the HR business partner of the company, who enjoys guiding internal and external employees. Radek approached her with his question “Hi Tereza, I have a question. If I work more, I will be out of the law, so I am thinking about taking 3 months of vacation this year. What do you think?”

Tereza thought about his question before she responded, “I think the first step you should take for this type of a decision is to understand your reason of being. Do you want to go for it?”

“Sure, that sounds interesting!”

“OK, let’s grab a coffee and start.”

“Great.”

“Tell me about a success you had in your life. Something you are proud of, that made people around you happy. It can be an example from work or from your private life.”

Radek reflected on this for a moment: “I wrote some music together with friends. I liked to practice together, and I felt good about myself when we were working on our music.”

Tereza asked him to elaborate further. She wrote down the following words and read them back to Radek: “Creating, useful, ecstatic, art, make it nicer, sharing, co-create."

After further discussion, Tereza and Radek defined his reason of being: Co-create projects with the aim of being useful for others.

“Wow, that’s me!” Radek exclaimed. “But how can this help me to decide if I will help people in poverty during my free time, as my girlfriend’s mother suggested, or to make more music, play video games or just work more? Should I take 3 months of vacation in 2021?”

Tereza responded, “The first question is, according to your reason of being, co-create projects with the aim of being useful for others, should I take 3 months of vacation in 2021?” She proceeded to explain how to structure the question according to Bernard Bougon and Laurent Falque (1).

Pros

Cons

·       It will allow me to train and develop myself for my work (7)

·       Money is not important to me now (8)

·       Personal satisfaction (8)

·       I will do personal activities not useful for others (1)

·       It isn’t productive (4)

·       It will stop my progression in the company hierarchy (4)

Total: 23 points

Total: 9 points

“The second question is, according to your reason of being, co-create projects with the aim of being useful for others, should I NOT take 3 months vacations in 2021?”

Pros

Cons

·       I won’t miss any opportunities (4)

·       I won’t have to start something new from the beginning (3)

·       I will lose this opportunity if I do not do it now (8)

·       I might get bored of my job (6)

·       The job will be less administrative (4)

·       I will have less travel between Brno and Prague, less freedom (3)

Total: 7 points

Total: 21 points

In conclusion, Radek’s totals for taking 3 months of vacation in 2021: 23+21= 44.
The total for not taking 3 months of vacation in 2021: 9+7= 16.

“That’s great, Tereza,” said Radek, “My decision is to take 3 months of vacation. I have one more question Tereza, if I may: what do you think could be the best way to use these 3 months? I have the following ideas in mind:”

 • Travel
 • Professional training
 • Musical project
 • Sound design
 • Spend time with friends and family

After some discussion, Radek summarized, “Travelling is not really possible because of COVID. Also, my girlfriend, Pavlina, will not have enough vacation to travel with me. I will do the 3 ‘personal projects’ about design and music. It will create something I like, and I will be more productive at work. This way I won’t feel guilty. Thanks a lot, Tereza!”

 

(1) Bougon, B., Falque, L., Apprendre a choisir. 4th ed. Dunod. 2020.

  Klíčový partner v rozhodovacím procesu

  Radek, mladý vývojář aplikací pro smartphony pracující ve farmaceutické společnosti, má problém: vydělává příliš mnoho peněz. Dobře, to nezní jako nejhorší problém na světě, takže možná objasním: Vydělává příliš mnoho peněz na to, aby si udržel status „samostatně výdělečně činné osoby“.

  Při řešení tohoto problému se Radek setkal s Terezou, HR byznys partnerkou společnosti, kterou baví vést interní i externí zaměstnance. Radek za ní přišel s otázkou: „Ahoj Terezo, mám dotaz. Pokud budu pracovat více, dostanu se nad zákonné limity, takže uvažuji o tom, že si letos vezmu 3 měsíce dovolené. Co si o tom myslíš?" 

  Tereza o jeho otázce přemýšlela, než odpověděla: „Myslím, že prvním krokem, který bys při rozhodování měl udělat, je pochopit, jaký je tvůj smysl bytí. Chceš do toho jít? “

  "Jistě, to zní zajímavě!"

  "Dobře, pojďme na kávu a začneme."

  "Skvělý."

  "Pověz mi o úspěchu, který jsi měl ve svém životě. Něco, na co jsi hrdý, co udělalo radost také lidem kolem tebe. Může to být příklad z práce nebo ze soukromého života." 

  Radek se nad tím na okamžik zamyslel: „Složil jsem spolu s přáteli pár písniček. Bavilo mě společně zkoušet a měl jsem ze sebe dobrý pocit ze spolupráce.“ 

  Tereza ho požádala o hlubší rozebrání tématu. Napsala následující slova a přečetla je Radkovi: „Tvorba, užitečnost, nadšení, umění, dělat věci hezčí, sdílení, spoluvytváření".

  Po další diskusi definovali Tereza a Radek jeho důvod bytí: Spoluvytvářím projekty, aby ostatním přinášely užitek.

  "Páni, to jsem já!" Zvolal Radek. "Ale jak mi to může pomoci rozhodnout se, jestli budu pomáhat napřiklad chudým lidem během ve volném čase, jak navrhovala matka mé přítelkyně, nebo se zaměřím na hudbu, budu hrát videohry nebo prostě jen více pracovat? Mám si v roce 2021 vzít 3 měsíce dovolené?"

  Tereza odpověděla: „První otázkou je podle tvého důvodu bytí (spoluvytvářet projekty s cílem být užitečné pro ostatní): ,Mám si v roce 2021 vzít 3 měsíce dovolené'?“ Pokračovala vysvětlením, jak strukturovat otázku podle Bernarda Bougona a Laurenta Falquea (1). 

  Výhody

  Nevýhody

  ·       Umožní mi to trénovat a rozvíjet se pro mou další práci (7)

  ·       Peníze pro mě teď nejsou důležité (8)

  ·       Osobní uspokojení (8)

  ·       Budu dělat osobní aktivity, které nebudou užitečné pro ostatní (1)

  ·      Není to produktivní (4)

  ·       Zastaví to můj kariérní postup ve společnosti (4)

  Celkem: 23 bodů

  Celkem: 9 bodů

  "Druhou otázkou je, podle tvého důvodu bytí (spoluvytvářet projekty s cílem být užitečné pro ostatní): ,Neměl bych si v roce 2021 brát 3 měsíce dovolené'?"

  Výhody

  Nevýhody

  ·     Nenechám si ujít žádnou příležitost (4)

  ·       Nebudu muset začít od začátku něco nového (3)

  ·       Ztratím tuto příležitost, pokud to teď neudělám (8)

  ·       Práce by mě mohla začít nudit (6)

  ·       Práce bude méně administrativní (4)

  ·       Budu méně cestovat mezi Brnem a Prahou, méně svobody (3)

  Celkem: 7 bodů

  Celkem: 21 bodů

  Ve výsledku Radkovy součty za čerpání 3 měsíců dovolené v roce 2021 činí: 23 + 21 = 44. Součet za nečerpání 3 měsíců dovolené v roce 2021: 9 + 7 = 16.

  "To je skvělé, Terezo," řekl Radek, "moje rozhodnutí je vzít si 3 měsíce dovolené. Mám ještě jednu otázku, pokud mohu: jaký je podle tebe nejlepší způsob, jak tyto 3 měsíce využít? Mám na mysli následující nápady:

  • cestování,
  • profesní trénink,
  • hudební projekt,
  • design hudby,
  • trávení času s přáteli a rodinou."

  Po diskusi Radek shrnul: „Cestování kvůli pandemii není možné. Moje přítelkyně Pavlína také nebude mít dostatek dovolené, aby se mnou cestovala. Zrealizuji 3 ,vlastní projekty' o designu a hudbě. Vytvořím něco, co se mi líbí, a budu v práci produktivnější. Tímto způsobem se nebudu cítit provinile. Děkuji mnohokrát, Terezo!“

   

  (1) Bougon, B., Falque, L., Apprendre a choisir. 4th ed. Dunod. 2020.

  Obsah byl připraven ve spolupráci

  Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.

  Štítky: Kariéra, Životopis