What to focus on when recruiting a new employee so they fit into their new team

Na co se při náboru zaměřit, aby nový zaměstnanec lidsky zapadl do nového týmu

One of the most important tasks of a recruiter when selecting a new employee is to find someone who is the best possible fit for the new team on a personal level. How can you tell if a candidate is a team player? And how can you be sure they will fit into the new team in terms of their personality and get along with their new colleagues?

These tips were published by Recruiter.com.

The candidate must be able to work in a team

First of all you must ensure the person knows how to work in a group. This does not necessarily mean having experience of teamwork but their life experience should somehow include group participation. For instance: have they ever been part of a scout group or a sports team?

The candidate knows their own strong and weak points

Everybody is good at something and less good at something else. A team is most effective when it allows its members to use their expertise and strengths. For an employee to be an effective asset to the group as a whole, they must be aware of their strengths and weaknesses.

The candidate is willing to change their opinions and listen to others

Working in a group requires the ability to accept compromise, set one's own ego aside and see things through the eyes of other people. A good team player is someone who is willing to change their opinions and listen to what others have to say.

The candidate shares the same values as the team and the company

If there is a serious mismatch between the values of the company and those of the candidate, it will be hard to find common ground and establish efficient cooperation. Ensure the most essential ideas and values of your company are not in direct conflict with the candidate's.

The candidate is willing to help others

Cooperation within a team requires the ability to treat others with respect. Employees should also be ready to help one another out, which is why you should seek this trait in your candidate as well.

 

-mm-

  Na co se při náboru zaměřit, aby nový zaměstnanec lidsky zapadl do nového týmu

  Jeden z nejdůležitějších úkolů recruitera při náboru nového zaměstnance je vybrat člověka, který se do nového týmu bude co možná nejvíce hodit po lidské stránce. Jak zjistit, jestli má kandidát dostatečně rozvinutý smysl pro týmovou práci? A jak se ujistit, že do svého nového týmu osobnostně zapadne a bude si se svými novými kolegy rozumět?

  Tyto tipy přinesl server Recruiter.com.

  Kandidát musí umět pracovat v týmu

  Vv prvé řadě je nutné ujistit se, že daný pracovník umí pracovat ve skupině. Neznamená to nutně, že musí mít pracovní zkušenosti z týmu, ale jeho životní zkušenosti by práci v týmu měly nějak reflektovat – byl kandidát například součástí skautského oddílu nebo sportovního týmu?

  Kandidát si je vědom svých slabých, ale i silných stránek

  Každý v něčem vyniká a v něčem tolik ne. Tým pracuje nejefektivněji, pokud svým jednotlivým členům umožňuje uplatňovat svoji expertizu a své silné stránky. Aby tedy mohl pracovník efektivně přispět k práci celé skupiny, musí si být vědom svých slabých i silných stránek.

  Kandidát je ochoten měnit názory a naslouchat druhým

  Práce ve skupině vyžaduje schopnost přijmout kompromis, upozadit své ego a vidět situace i optikou jiných lidí. Dobrý týmový hráč je ten, kdo je ochoten měnit své názory a poslouchat, co si myslí ostatní.

  Kandidát souzní s hodnotami týmu a firmy

  Pokud panuje zásadní rozkol mezi hodnotami firmy a hodnotami, které daný kandidát vyznává, jen těžko bude možné najít shodu a navázat efektivní spolupráci. Ujistěte se, že nejzákladnější hodnoty a myšlenky vaší firmy nejdou kandidátovi vyloženě proti srsti.

  Kandidát je ochoten pomáhat druhým

  Spolupráce v týmu vyžaduje braní ohledu na své spolupracovníky. Stejně tak musí být pracovníci připraveni navzájem si pomáhat, a proto byste tuto vlastnost měli hledat i u vámi vybraného uchazeče.

   

  -mm-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com