Diversity recruitment: Are you doing everything wrong? (2/2)

Nábor a diverzita: Děláte všechno špatně? (2/2)

A strong business case, decisions based on measurable data, targeting recruitment to specific segments of the labor market and the ability to effectively manage referrals from existing employees, are all prerequisites for successful diversity recruitment in companies according to John Sullivan. In the second part of his article, published also on ERE.net, the renowned HR expert discusses further issues that cause companies to fail to meet their diversity goals. He summarizes the mistakes in the following 12 points.

 1. Inadequate sharing of best practices and a lack of diversity recruitment integration within a company,

 2. too slow recruitment process,

 3. lacking awareness of in which recruitment phases the most common problems occur,

 4.  excessive focus of recruiting  graduates from prestigious schools,

 5. insufficient measurement of success at levels of individual managers, teams and business units,

 6. searching for talent only when a company needs someone,

 7. lacking analysis of successful and unsuccessful practices,

 8. inability to enhance diversity by allowing employees to work remotely,

 9. inability to show results that document that diversity recruitment really works,

 10. assuming that diversity recruitment can be managed only by people who themselves are members of "diverse" minorities,

 11. not offering a competitive advantage to new employees who represent diversity,

 12. lacking measurement of retention.

The mistakes in diversity recruitment are not too different from recruitment mistakes generally. We can, however, see a much greater reluctance to change, a significant lack of data and a stronger emotional involvement. Johan Sullivan's recommendation to Google, which has recently published a not entirely satisfactory numbers of the diversity of its employees, is: "If you want to solve your problem diversity, take a step back and forget for a moment That you're dealing with diversity. Instead Consider it say market segmentation problem and then attack it much in the same data-driven That way you do When you encounter diversity issues in advertising or Internet search."

-kk-

  Nábor a diverzita: Děláte všechno špatně? (2/2)

  Silný obchodní scénář, rozhodování na základě měřitelných dat, cílení náboru na specifické segmenty pracovního trhu nebo schopnost efektivně řídit doporučení od stávajících zaměstnanců. To všechno jsou podle Johna Sullivana předpoklady úspěšného náboru za účelem budování diverzity zaměstnanců ve firmě. V druhé části článku, zveřejněné taktéž na serveru ERE.net, se tento uznávaný HR expert zabývá dalšími chybami, kvůli nimž firmy nedokáží plnit své cíle v oblasti diverzity. Shrnuje je do následujících 12 bodů.

  1. Nedostatečné sdílení best practices a chybějící integrace náboru zaměřeného na diverzitu napříč celou firmou,

  2. příliš pomalý proces náboru,

  3. chybějící povědomí o tom, v kterých fázích náboru dochází k nejčastějším problémům,

  4. přílišné zaměření náborových programů na absolventy prestižních škol,

  5. nedostatečné měření úspěchu na úrovni jednotlivých manažerů, týmů a obchodních jednotek,

  6. hledání talentů pouze ve chvíli, kdy firma někoho potřebuje,

  7. chybějící analýza úspěšných a neúspěšných postupů,

  8. neschopnost posílit diverzitu díky práci na dálku,

  9. neschopnost podložit výsledky, že nábor zaměřený na diverzitu funguje,

  10. předpoklad, že nábor zaměřený na diverzitu mohou řídit jen lidé, kteří sami představují „různorodé“ menšiny,

  11. chybějící konkurenční výhoda, kterou můžete nabídnout novým zaměstnancům s ohledem na jejich diverzitu,

  12. chybějící měření retence.

  Chyby v náboru s ohledem na diverzitu nejsou příliš odlišné od náborových chyb obecně. Můžeme zde však vidět mnohem větší neochotu ke změně, výraznější nedostatek dat a silnější zapojení emocí. Doporučení John Sullivana Googlu, který nedávno zveřejnil ne zcela uspokojivá čísla o diverzitě svých zaměstnanců, tedy zní: „Chcete-li vyřešit svůj problém s diverzitou, udělejte krok zpět a na chvíli zapomeňte, že řešíte diverzitu. Místo toho tomu zkuste říkat segmentace trhu a zvolte k ní přístup založený na měření dat stejně, jako byste řešili problém v reklamě nebo internetovém vyhledávání.“

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru