A lesson for recruiters: Motivation can't be learned

Náborář by měl vědět, že motivace se nedá naučit

John Sullivan, a world-recognized consultant in the field of human resources and professor of management at San Francisco State University, estimates that managers have to spend half of their working time motivating employees. "Ask a few of your managers if they enjoy trying to motivate and if they are good at it, because you’re likely to find that they dread every minute of it," he writes in an article on ere.net. So if you want to help your managers with employee motivation, hire self-motivated employees. Finding and retaining them may not be as difficult as it seems at first glance.

Intrinsically motivated employees are not only doing their jobs well, but also looking for new ways to work better. Managers do not have to push them constantly to act or offer bigger rewards. They do not even have to find out why these employees are so motivated. Their character simply does not need incentives or threats. Try to get your managers' support for hiring self-motivated employees and you will see that you will get it. If they were skeptical, Sullivan recommends emphasizing the following arguments:

 • the opportunity to get something that can't be learned - motivation is not a skill you can train,

 • long-term benefits for the company - character traits do not change,

 • productive use of time - self-motivated employees work at maximum and there is no compensation waste,

 • higher performance and success - there is a direct correlation between intrinsic motivation and higher performance,

 • cost savings and higher return on investment - motivated employees do not need higher rewards than others on the same level,

 • inspiration to others - internally motivated employees have a positive impact on their surroundings.

So how can you hire employees with natural motivation?

1. Use recommendations by current employees

Build an employee referral program. Ask your current self-motivated and top-performing employees who they would recommend. Read more in this article.

2. Look for keywords

When you browse CVs or LinkedIn profiles, consider phrases that may show high internal motivation. Start from what the motivated employees who you already employ write about themselves.

3. Be direct, say you are looking for motivated people

Put the requirement of self-motivation in your job advertisements or even directly in job titles. Feel free to ask job seekers to include specific examples of self-motivation in their cover letters.

4. Verify self-motivation at job interviews and on the Internet

Provide applicants with a list of requirements to perform the job and ask them to select the five they fulfill the best. Self-motivation should be among them. Continue by asking questions on specific examples of their motivation in practice. Do not forget to check how they present themselves on social networks.

5. Check references

Talk to the candidates' former colleagues and superiors. However, you should not ask them directly whether they would characterize the candidate as self-motivated. Instead, ask them to chose from a list of characteristics which include a high level of intrinsic motivation.

6. Try to hire former employees

Reach out to highly motivated people who worked for you in the past and achieved great results. You can read more about recruiting "boomerangs" here.

Do you find this approach to recruitment useful? How important do you think it is for job seekers to be self-motivated?

-kk-

  Náborář by měl vědět, že motivace se nedá naučit

  Uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan odhaduje, že manažeři musejí věnovat motivaci podřízených polovinu své pracovní doby. „Zeptejte se jich, jak je baví motivovat druhé a jak jsou v tom dobří. Pravděpodobně zjistíte, že většina z nich z toho má hrůzu,“ píše v dalším ze svých článků na serveru ere.net. Chcete-li tedy svým manažerům usnadnit práci s motivací zaměstnanců, přijímejte zaměstnance, kteří již motivovaní jsou. Najít a udržet si je nemusí být tak těžké, jak se na první pohled zdá.

  Vnitřně motivovaní zaměstnanci dobře odvádějí svou práci a navíc sami hledají nové možnosti, jak ji dělat lépe. Manažeři je nemusejí neustále vybízet k činnosti ani jim nabízet vyšší odměny. Nemusejí vlastně ani zjišťovat, proč jsou tak motivovaní. Mají zkrátka charakter, který nepotřebuje pobídky ani hrozby. Zkuste přijít za manažery s tím, že chcete přijímat právě takové zaměstnance a uvidíte, že získáte podporu. Pokud by byli přece jen skeptičtí, Sullivan doporučuje zdůraznit následující argumenty:

  • možnost získat něco, co se nedá naučit – motivace není dovednost, kterou byste mohli školit,

  • dlouhodobá výhoda pro firmu – charakterové vlastnosti se nemění,

  • produktivnější využití času – zmizí odpracované hodiny, kdy zaměstnanci nepracují na maximum,

  • vyšší výkonnost a úspěšnost – existuje přímá korelace mezi vnitřní motivací a vyšší výkonností,

  • úspora nákladů a vyšší návratnost investic – motivovaní zaměstnanci nepotřebují vyšší odměny než ostatní na stejné úrovni,

  • inspirace pro ostatní – vnitřně motivovaní zaměstnanci mají pozitivní vliv na své okolí.

  Jak tedy přijímat zaměstnance s přirozenou motivací?

  1. Využijte doporučení současných zaměstnanců

  Vybudujte si program zaměstnaneckých referencí. Ptejte se zaměstnanců se silnými výkony a motivací, které již máte ve svých řadách. Více v tomto článku.

  2. Pracujte s klíčovými slovy

  Při procházení životopisů či profilů na LinkedInu si všímejte frází, které ukazují na vysokou vnitřní motivaci. Vycházejte z toho, co o sobě píší ti motivovaní zaměstnanci, které už zaměstnáváte.

  3. Rovnou říkejte, že hledáte motivované lidi

  V pracovních inzerátech nebo přímo i v názvech pozic uvádějte motivaci jako podmínku pro přijetí. Nebojte se požádat uchazeče o konkrétní příklady, jimiž mohou svou motivaci doložit v průvodním dopise.

  4. Prověřte motivaci u pohovorů a na internetu

  Předložte uchazečům seznam předpokladů výkonu nabízené práce a požádejte je, aby vybrali pět, které nejlépe splňují. Motivace by měla být mezi nimi. Pokračujte otázkami na konkrétní příklady jejich motivace z praxe. Prověřte také, jak se prezentují na sociálních sítích.

  5. Prověřte reference

  Oslovte bývalé kolegy a nadřízení uchazečů. Neptejte se jich však přímo, zda by označili daného uchazeče za motivovaného. Zkuste jim dát na výběr z více charakteristik, mezi nimiž bude i vysoká míra vnitřní motivace.

  6. Vyzkoušejte nábor bývalých zaměstnanců

  Oslovte vysoce motivované lidi, kteří již pro vás v minulosti pracovali a dosahovali dobrých výsledků. Více o náboru tzv. bumerangů zde.

  Oslovil vás tento přístup k náboru? Jak důležitá je pro vás vnitřní motivace uchazečů o práci?

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net