Do not underestimate reference checks

Nepodceňujte ověřování referencí

Ask managers being contacted by recruiters who call to ask them on their former subordinates or colleagues how the telephone reference checks are done in practice and you will often hear that recruiters are excited about the chosen candidates beforehand and that they want to hear why to hire them. No more than a five-minute phone call is then managed in a way so that the manager do not accidentally say something because of what the recruiter would have to start looking for someone else.

Such a checking of references is a waste of time and money for all the sides involved. ERE.net therefore brought some practical tips on how to replace superficial calls with real reference checking.

1. Ask for more references

Before you start calling the people mentioned in the CV of a selected job applicant, ask the applicant to provide you with contacts on more of his former managers and colleagues. If the applicant refuse to tell you other names, you should want to know why.

2. Do not let reference checks to the uninitiated

HR professionals working with the hiring managers who are searching for people for their teams are the best qualified for the reference checks. Do not delegate reference checking to junior members of your team who do not work directly on the selection of people for a given team.

3. Make sure you have enough time and clear mind for the calls

If you want to use the five minutes you have between meetings productively, rather process one e-mail than a phone call to check a reference. The aim your phone call should be to find out as many details as possible for which you will need more than five minutes. Before the phone call, remind yourself that you should look at the candidates neutrally or with a slight degree of skepticism.

4. Make the respondents to be sincere

Some respondents will not be willing to talk to you too much. Your task is to convince them to be more sincere. A proven technique is to use a phrase like: "I wonder that if I hire this candidate, I will not have to call you again in half a year and ask why you did not warn me about who I were going to hire."

5. Prepare pen and paper

Do not rely only on your memory. During the individual calls, try to write the most of the collected information so that you could easily compare the information from different people.

6. Prepare specific questions in advance

Do not ask for too general things like: "What can you say about Mr. Smith?" Ask for specific examples of problems that might arise in cooperation with the candidate being checked, for example: "Can you give an example of how Mr. Smith responds to criticism?"

7. Respond to the discovered information

For each piece of a newly discovered information, be ready to ask the questions "Why?" and "Can you give a specific example?"

-kk-

  Nepodceňujte ověřování referencí

  Když se zeptáte manažerů, kterým telefonují personalisté, abys se jich zeptali na jejich bývalé podřízené či kolegy, jak telefonické ověřování referencí probíhá v praxi, často uslyšíte, že dotyčný personalista bývá již předem nadšen z člověka, na kterého se ptá, a chce slyšet, že by jej měl přijmout. Maximálně pětiminutový telefonát se pak odvíjí tak, aby manažer náhodou neřekl něco, kvůli čemu by personalista musel začít hledat někoho jiného.

  Taková kontrola referencí je ztrátou času i peněz na všech stranách. Náborářský server ERE.net proto přinesl praktické rady, jak místo povrchních telefonátů provádět skutečné ověřování referencí.

  1. Žádejte více referencí

  Než začnete obvolávat osoby, které vámi vybraný uchazeč o práci uvedl ve svém životopise, požádejte uchazeče, aby vám poskytl kontakty na více svých bývalých manažerů a kolegů. Pokud vám odmítne sdělit další jména, chtějte vědět proč.

  2. Nenechávejte ověřování referencí na nezasvěcených

  Nejkvalifikovanější pro ověřování referencí jsou personalisté, kteří spolupracují s manažery, v jejichž týmech má nový pracovník působit. Nedelegujte proto ověřování referencí juniorním členům vašeho týmu, kteří přímo nespolupracují na výběru lidí pro příslušný tým.

  3. Zajistěte si dostatek času a čistou mysl pro telefonáty

  Pokud chcete produktivně využít pět minut mezi poradami, vyřiďte raději jeden e-mail než telefonát za účelem kontroly referencí. Cílem vašeho telefonátu by mělo být zjistit co nejvíce detailů, k čemuž budete potřebovat více než pět minut. Před samotným telefonátem si připomeňte, že na uchazeče máte nahlížet neutrálně nebo s mírnou skepsí.

  4. Přesvědčete respondenty k upřímnosti

  Někteří respondenti nebudou příliš ochotní s vámi mluvit. Vaším úkolem je proto přesvědčit je, aby byli co nejupřímnější. Osvědčená technika je použít větu: „Rád bych věděl, zda když přijmu tohoto uchazeče, vám nebudu muset za půl roku volat znovu a ptát se, proč jste mě neupozornili na to, koho přijímám.“

  5. Připravte si tužku a papír

  Nespoléhejte jen na svou paměť. Během jednotlivých telefonátů se snažte zapsat maximum zjištěných informací, abyste pak mohli snadno porovnat informace od různých osob.

  6. Předem si připravte konkrétní otázky

  Neptejte se na příliš obecné věci typu: „Co mi můžete říci o panu Novákovi ?“ Ptejte se na konkrétní příklady problémů, které mohly nastat při spolupráci s prověřovaným uchazečem, například: „Můžete uvést příklad,jak pan Novák reaguje na kritiku?“

  7. Reagujte na zjištěné informace

  Pro každou zjištěnou informaci mějte připravené otázky „Proč?“ a „Můžete uvést konkrétní příklad?“

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net