Has LinkedIn "ruined" recruitment?

Pomohl LinkedIn náboru?

The LinkedIn social network has dramatically changed the way companies connect with talent. It has given them access to a huge number of both active and passive job seekers. It was, however, not a beneficial change, but a disastrous one.

This is the main argument of an article by Maury Hanigan entitled How LinkedIn Fundamentally Ruined Recruitment which sparked a big discussion on Entrepreneur.com. Hanigan, who has more than 20 years of experience in the field of recruitment consulting, thinks that LinkedIn significantly reduced the effectiveness of recruitment by making it more difficult for companies to find true talent.

Frustration on the part of companies and candidates

Employers use LinkedIn primarily to look for candidates for middle and senior management positions. In the past, this service was largely provided by headhunters and recruitment agencies that had developed sophisticated work procedures and databases of pre-selected candidates. With the advent of LinkedIn, the data on these databases became accessible to all, but lost their detailed sorting and targeting. Employers have become subject to the impression that they it will be better and cheaper if they hire internal recruiters and pay for them to have unlimited access to LinkedIn's services.

"What good are thousands of potential candidates if they don’t respond, are uninterested in the position or turn out to be unqualified?" asks Maury Hanigan. Moreover, she finds the candidates' are equally frustrated by their experience. They are being forced to communicate with significantly more recruiters than ever before and are bombarded with more and more job offers that do not correspond to their skills, interests and expectations.

Personal contact must remain

Recruiting in the era of LinkedIn lacks personal contact and a better understanding of the candidates' needs. According to Maury Hanigan, it is therefore necessary to re-start the conversation between companies and candidates. Instead of sending plain text job offers, recruiters should start creating a more complex content that will engage potential employees. That involves not only text, but also photos and videos that will show real life in the company. Potential candidates must see whether the job is interesting to them and whether they can fit into the company.

It is also necessary to stop mass emailing to all the LinkedIn users who drop out of the search engine after entering the keyword "manager". You should search for targeted candidates who are most likely to respond. As in the past, the human touch still plays a crucial role, no matter how advanced the technologies have become. Recruiting must remain personal.

What do you think - has LinkedIn facilitated recruitment, or made it more difficult?

-kk-

  Pomohl LinkedIn náboru?

  Sociální síť LinkedIn výrazně změnila způsob, jímž se firmy dříve spojovaly s talenty. Dala jim přístup k obrovskému množství aktivních i pasivních uchazečů o práci. Nebyla to však změna nijak přínosná, ba naopak přímo katastrofální.

  Tímto konstatováním začíná článek Maury Haniganové How LinkedIn Fundamentally Ruined Recruitment, který vyvolal velkou diskusi na serveru Entrepreneur.com. LinkedIn podle Haniganové, která již více než 20 let poskytuje poradenství v oblasti náboru, výrazně snížil efektivitu náboru tím, že znesnadnil možnost nalézt skutečné talenty.

  Frustrace na straně firem i kandidátů

  Zaměstnavatelé dnes na LinkedInu vyhledávají hlavně kandidáty na střední a vyšší manažerské pozice. Tuto službu pro ně v minulosti dělali především headhunteři a personální agentury, kteří měli propracované postupy a databáze předvybraných kandidátů. S příchodem LinkedInu se data z těchto databází zpřístupnila všem, ztratilo se však jejich podrobné rozdělení a zacílení. Zaměstnavatelé podléhají dojmu, že pro ně bude lepší a levnější, když najmou interní náboráře a zaplatí jim přístup k neomezeným službám sítě LinkedIn.

  K čemu vám jsou tisíce potenciálních kandidátů, když vám neodpovídají, vaše nabídky práce je nezajímají nebo se nakonec ukáže, že nejsou vhodnými kandidáty?“ ptá se Maury Haniganová. Stejně frustrující je podle ní i zkušenost kandidátů, kteří musejí komunikovat s výrazně vyšším počtem náborářů než dříve a jsou stále více zavaleni nabídkami, které vůbec neodpovídají jejich kvalifikaci, zájmům a předpokladům.

  Osobní kontakt musí zůstat

  Náboru v éře LinkedInu chybí osobní kontakt a bližší pochopení potřeb kandidátů. Podle Maury Haniganové je proto třeba znovu nastartovat konverzaci mezi firmami a kandidáty. Místo rozesílání čistě textových nabídek práce je třeba začít vytvářet komplexnější obsah, který dokáže zaujmout potenciální zaměstnance. Ten by měl pracovat nejen s textem, ale i s fotografiemi či videi, které ukáží život ve firmách. Případný zájemce musí vidět, zda je pro něj nabízená práce zajímavá a zda může do firmy zapadnout.

  Dále je třeba přestat s masovým oslovováním všech uživatelů sítě LinkedIn, kteří vypadnou z vyhledávače po zadání klíčového slova „manažer“. Důležité je cílit na kandidáty, u nichž je největší pravděpodobnost, že budou reagovat. Stejně jako v dřívějších dobách hraje i v době pokročilých technologií zásadní roli lidský kontakt. Nábor musí zůstat osobní.

  Co si myslíte vy – usnadnil LinkedIn nábor, nebo jej naopak ztížil?

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace