Why is December an ideal month for recruiting?

Proč je prosinec ideální měsíc pro nábor?

In 2012, John Sullivan, a world-renowned consultant in the field of HR and current professor of management at San Francisco State University, published an article summarizing twenty reasons why recruiters should mobilize their forces in December. This year, he has followed up with another article on ere.net adding other reasons you should think about.

"Generally I’m not talking about high-volume recruiting because fewer individuals actually apply for jobs during December. Instead focus on selective targeted recruiting, where you focus on fully employed top performers who are normally “too busy” to respond to job offers and recruiter calls," says Sullivan.

Bonuses are paid in December

The best employees who currently work for your competition receive their bonuses in December. However, once the bonuses are paid, you have an ideal opportunity to win these top workers for your company.

Top workers work even at the end of the year

They remain active during this period and look for meaningful activities, even though there is almost nothing to do. When you contact them in December, you have a significantly higher chance of receiving a response.

Many projects stagnate

Budgets have been spent and customers want to continue working on major projects after the New Year. This lack of challenging work can be frustrating for top professionals. Try offering them something interesting in your company.

Most companies limit recruitment

That is why your job offers will be more visible in December. Focus on job sites and social networks. Keep in mind that many competing recruiters are on vacation or waiting to start recruitment activities in January.

Most companies don't see the potential of the week between Christmas Eve and the New Year's Eve

During this week, many companies close their operations and most people try to take vacation. That is why it is a perfect time to arrange meetings and interviews with the experts you want to get. They will not have to take a day off or lie to their current employers about where they are going.

Managers have more time

There are fewer meetings, appointments and conferences at the end of the year. Managers who are looking for new people for their teams can get more involved in recruiting and participate in more interviews.

You can find the best customer service workers

December is the busiest month for employees who work in the field of customer service. We can look all around and easily identify great talent. Use your corporate employee referral program and ask your employees to recommend experts on customer service in December.

You can find the best graduates

The assumption that only those students who have failed in the spring term exams graduate in the autumn is no longer relevant. On the contrary, college students who have completed internships abroad or worked part-time while studying graduate in September or October. At the end of the year, try to focus on hiring high-quality graduates. If you start concentrating on them in spring, they will already work for someone else.

-kk-

  Proč je prosinec ideální měsíc pro nábor?

  Před dvěma lety publikoval světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan článek, v němž shrnul celkem dvacet důvodů, proč by náboráři měli mobilizovat své síly právě v prosinci. Letos na tento svůj článek navázal a na serveru ere.net přidal další důvody, nad kterými byste se měli zamyslet.

  Nemluvím teď o masovém náboru, protože v prosinci se o práci uchází obecně měně lidí. Místo toho se zaměřte na selektivní nábor, který zacílíte na špičkové pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na plný úvazek a běžně jsou příliš vytížení na to, aby reagovali na vaše pracovní nabídky a telefonáty,“ radí Sullivan.

  V prosinci se vyplácejí bonusy

  Ti nejlepší zaměstnanci, kteří zatím pracují pro konkurenci, dostávají v prosinci své zvláštní odměny. Jakmile jsou jim však vyplaceny, máte ideální příležitost pokusit se tyto pracovníky získat pro vaši firmu.

  Nejlepší pracovníci pracují i na konci roku

  I v tomto období zůstávají aktivní a hledají si smysluplnou činnost, i když ve firmě prakticky již nemají do konce roku co dělat. Oslovíte-li je tedy v prosinci, máte výrazně vyšší šanci, že vám odpoví.

  Mnoho projektů stagnuje

  Rozpočty jsou vyčerpány a zákazníci chtějí pokračovat na důležitých projektech až po novém roce. Nemožnost podnětné práce může být pro odborníky frustrující. Zkuste jim tedy nabídnout něco zajímavějšího u vás.

  Většina firem utlumuje nábor

  Vaše pracovní nabídky tak budou v prosinci lépe vidět. Využijte pracovní servery a sociální sítě. Myslete na to, že řada konkurenčních náborářů je na dovolené nebo čeká se zahájením náborových aktivit až na leden.

  Většina firem nevidí potenciál týdne mezi Štědrým dnem a Silvestrem

  V tomto období mnohé firmy zavírají provoz a většina lidí si snaží vzít volno. Právě proto jde o ideální období pro schůzky a pohovory s odborníky, které chcete získat. Jindy by si totiž museli brát dovolenou nebo lhát stávajícímu zaměstnavateli o tom, kam jdou.

  Manažeři mají více času

  Na konci roku se koná méně porad, schůzek či konferencí. Manažeři, do jejichž týmů hledáte nové lidi, se tak mohou více zapojit do náboru a účastnit se případných pohovorů.

  Můžete najít nejlepší pracovníky zákaznického servisu

  Pro zaměstnance, kteří pracují v oboru poskytování služeb zákazníkům, je prosinec nejvytíženějším měsícem. Vidíme je všude kolem sebe a snadno můžeme identifikovat talenty. Využijte proto firemní program zaměstnaneckých referencí a požádejte své zaměstnance, aby vám v prosinci doporučili odborníky na zákaznické služby.

  Můžete získat nejlepší absolventy

  Předpoklad, že na podzim absolvují vysoké školy pouze studenti, kteří neuspěli v jarním termínu zkoušek, již dávno není relevantní. V září nebo říjnu naopak končí vysoké školy řada studentů, kteří mají za sebou zahraniční stáže nebo při studiu pracují. Na konci roku se tedy zkuste zaměřit i na kvalitní absolventy, kteří už na jaře budou pracovat pro někoho jiného.

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru