Why do some candidates not show up for an interview? What can you do about it?

Proč někteří kandidáti nepřijdou na domluvený pohovor? A co s tím dělat?

No recruiter likes it when a candidate does not show up for a scheduled interview. Does it happen to you often that candidates do not come to interviews? So then you not only lack suitable candidates to choose from but would also rather stop investing time and energy where it ultimately makes no sense? Here are a few tips on what to do so that candidates do attend scheduled meetings.

Be more flexible in scheduling interviews

One reason a candidate does not show up is if they were partially forced to schedule the interview at a time that did not suit them. Many candidates have regular jobs, so you need to be flexible when planning interviews and schedule them at times that actually suit the candidates.

Consider having the first round of the interview by phone

According to Recruiter.com, if candidates do not show up for interviews, you should consider having the first round over the phone. Adjust your procedures and schedule a call with the candidate that will last about 20 minutes, during which you will clarify your mutual expectations.

Verify mutual expectations and the candidate's motivations more thoroughly

An effective way to prevent candidates cancelling interviews or even not showing up for them without prior notice is thorough verification of the candidate's motivation and expectations, and whether you are in fact able to find common ground. An ideal first step here is improving your job ads so they are realistic and attract suitable quality candidates.

Find out how your company is presented online

Modern technologies offer prospective employees many ways to find out more about your company. There are several websites that gather references of past and current employees of individual companies; experiences of clients and business partners are also available online. Find out how your employer brand is doing online and whether this might be the reason candidates decide not to come to the interview.

Ask the no-show candidates directly

One way to improve your procedures, albeit seldom used, is to ask candidates who reject your offer or fail to show up for an interview about their reasons and motivation. If you unexpectedly call a no-show candidate and ask them in a friendly way and without negative emotions why they did not come, they might be so surprised that they will give you a completely spontaneous, honest answer.

 

-mm-

  Proč někteří kandidáti nepřijdou na domluvený pohovor? A co s tím dělat?

  Žádný náborář nemá rád, když mu kandidát nepřijde na společně naplánovaný pohovor. Stává se vám často, že vám účastníci nechodí na pohovory? Nejenže díky tomu máte nedostatek vhodných kandidátů, ze kterých pracovníka vybírat, ale zároveň chcete přestat investovat čas a energii tam, kde to nakonec nemá smysl? Přinášíme vám několik tipů, co dělat, aby vám kandidáti chodili na domluvené schůzky.

  Buďte flexibilnější v plánování schůzky

  Jedním z důvodů, proč kandidát na schůzku nedorazí, je, že byl napůl dotlačen do naplánování schůzky v čase, který mu nevyhovuje. Řada kandidátů již dochází do nějakého zaměstnání a je potřeba mu vyjít vstříc v plánování schůzky. Buďte tedy flexibilní a domlouvejte si pohovory v časech, které kandidátům skutečně vyhovují.

  Zvažte první kolo pohovoru po telefonu

  Podle Recruiter.com je v případě, že vám kandidáti často nedorážejí na na schůzky, na místě zvážit, jestli by se první kolo pohovoru nedalo "odbýt" po telefonu. Upravte vaše postupy a domluvte si vždy nejdříve s kandidátem telefonát, který bude trvat přibližně 20 minut a ve kterém si ujasníte, co navzájem od sebe očekáváte.

  Důkladněji prověřte vzájemná očekávání a motivaci kandidáta

  Efektivní způsob, jak zabránit tomu, aby vám nerušili kandidáti schůzky nebo na ně vůbec bez ohlášení nepřišli, je předem důkladněji prověřit, jaká jsou očekávání kandidáta, jaká je jeho motivace a zda jste skutečně schopni najít společný průsečík. Ideálním prvním krokem je vylepšení vašich inzerátů tak, aby skutečně odpovídaly realitě a aby oslovovaly kvalitní, vhodné kandidáty.

  Zjistěte si, jak je vaše firma prezentována online

  Moderní technologie nabízí potenciálním zaměstnancům řadu způsobů, jak si o vaší firmě zjistit více. Existuje několik webových stránek, které shromažďují reference současných a bývalých zaměstnanců jednotlivých firem. Stejně tak jsou online dostupné zkušenosti klientů nebo obchodních partnerů. Zjistěte si, jakou image má vaše značka zaměstnavatele online, a jestli právě to není důvod, proč se kandidáti rozhodnou nakonec na pohovor nejít.

  Ptejte se nedorazivších kandidátů přímo

  Ne příliš využívaným způsobem, jak zlepšit vaše postupy, je ptát se na detaily a motivace těch kandidátů, kteří vaši nabídku odmítnou nebo kteří nepřijdou na pohovor. Když kandidátovi, který nepřišel na schůzku, nečekaně zavoláte a přátelsky a bez jakýchkoliv negativních emocí se ho zeptáte na důvody, proč nepřišel, dost možná bude natolik překvapen, že vám poskytne zcela upřímnou a spontánní odpověď.

   

  -mm-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com