Six tips on how to make candidates more interested in your job ad

Šest tipů, jak u kandidátů navýšit zájem o inzerovanou pracovní pozici

Do you get too few replies to the job ads you post? Or do only "low-quality" candidates apply, while people with the necessary education and skills do not respond at all? Here are six tips on how to make your job ads more attractive so the CVs will arrive in sackloads.

These tips were published by Recruiter.com.

Change in the position title or ad heading

Is it possible the job title does not sound so attractive? Try to change the title of the position or ad heading to make them more attractive.

Better presentation of the company

Try to sell yourself better as an employer. Describe the company in a humorous, non-traditional way, and state what its priorities and advantages are.

Listing benefits

Definitely state as many benefits as you, the employer, are able to offer.

Change in tone

Consider carefully the tone of the language used in the ad. Is it too formal and sterile or, on the contrary, too jovial? Use a tone that corresponds to the target audience the ad aims to address.

Offer of flexibility

Candidates these days require flexibility in terms of both time and space (namely home office). Offer as much flexibility as you can and sell it properly in your ad.

Remuneration

Many candidates hesitate to reply to a job ad which does not state at least a range of the wage or salary on offer.-mm-

  Šest tipů, jak u kandidátů navýšit zájem o inzerovanou pracovní pozici

  Dostáváte na vámi inzerovanou pracovní nabídku málo odpovědí? Případně se vám hlásí „nekvalitní“ kandidáti, zatímco uchazeči s potřebným vzděláním a dovednostmi se vám neozývají? Máme pro vás šest tipů, jak zatraktivnit váš pracovní inzerát a dosáhnout toho, že se vám životopisy jen pohrnou.

  Tyto tipy přinesl server Recruiter.com.

  Změna názvu pozice / hlavičky inzerátu

  Je možné, že uvedený název pozice nezní příliš atraktivně? Zkuste pozměnit hlavičku inzerátu či název pozice, tak aby byly atraktivnější.

  Lepší představení firmy

  Pokuste se co nejlépe prodat vás jako zaměstnavatele. Popište firmu humorným, netradičním způsobem, a uveďte, jaké jsou její priority a výhody.

  Uvedení benefitů

  Určitě uveďte co možná nejvíce benefitů, které jste schopni jako zaměstnavatel nabídnout.

  Změna tónu

  Pozorně zhodnoťte tón textu inzerátu. Není příliš strohý, sterilní? Nebo naopak příliš žoviální? Použijte takový tón textu, který odpovídá cílové skupině, kterou chcete inzerátem oslovit.

  Nabídka flexibility

  Dnešní kandidáti vyžadují flexibilitu – časovou i místní (tedy možnost home office). Nabídněte co možná největší flexibilitu a také jí v inzerátu dostatečně prodejte.

  Uvedení platu

  Řada kandidátů si odepsání na nabídku rozmyslí, pokud není uveden alespoň rámcový rozsah nabízeného platového ohodnocení.  -mm-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com