Study: Women in the EU earn 16% less than men

Studie: Ženy v EU si vydělají o 16 % méně než muži

The gender pay gap in the European Union amounts to an average of 16.4% to the disadvantage of women. The lowest gap is in Slovenia (3.2%), followed by Malta (5.1%), Poland (6.4%), Italy (7.3%), Croatia (7.4%), Luxembourg (8.6%), Romania (9.1%) and Belgium (9.8%). The highest gender pay gaps are in Estonia (29.9%), Austria (23.0%), the Czech Republic (22.1%) and Germany (21.6%). This is the latest data, collected in 2013, published by Eurostat.

Compared with 2008, the gender pay gap at the EU level decreased slightly by 0.9% from 17.3% in 2008 to 16.4% in 2013. A decrease was observed in the majority of EU countries - the most in Lithuania (-8.3%, from 21.6% to 13.3%), Poland (-5.0%, from 11.4% to 6.4%) and the Czech Republic (-4.1%; from 26.2% to 22.1%). However, in nine countries the gap widened - the most in Portugal (+ 3.8%, from 9.2% to 13.0%), Spain (+ 3.2%, from 16.1% to 19.3%) and Latvia (+ 2.6%, from 11.8% to 14.4%).

Gender pay gap in the EU (2008-2013)

Women on the labor market and in occupations

 

Two-thirds of women work in administration

The differences between men and women are not only in regards to salaries, but also in the type of occupations. Although women represent 46% of all the employees in Europe, they are significantly underrepresented in managerial positions, while greatly outnumbering men in administrative positions. In 2013, 33% of women were working as managers across the entire EU. In the administration support sector, 67% of the workers are women and women made up 64% of workers in the field of services and sales. The fewest women in management positions were in Luxembourg (16%), Cyprus (19%), the Netherlands (25%) and Croatia (25%).

The highest number of female managers were in Hungary (41%), Latvia (44%) and Poland (38%). Regarding administrative positions, the highest number of women worked in these positions in Ireland (80%) and the Czech Republic (79%).

The gender gap in the EU labor market was also significant regarding the type of employment they held. While only 8.1% of men worked part-time, the figure was 31.8% among women. In the Czech Republic, 2.4% of men and 10% of women worked part-time.

-kk-

  Studie: Ženy v EU si vydělají o 16 % méně než muži

  Rozdíl ve výši platů mužů a žen v Evropské unii činí průměrných 16,4 % v neprospěch žen. Nejnižší je ve Slovinsku (3,2 %), na Maltě (5,1 %), v Polsku (6,4 %), v Itálii (7,3 %), v Chorvatsku (7,4 %), v Lucembursku (8,6 %), v Rumunsku (9,1 %) a v Belgii (9,8%). Nejvyšší je naopak v Estonsku (29,9 %), v Rakousku (23,0 %), v České republice (22,1 %) a v Německu (21,6 %). Vyplývá to z nejnovějších údajů, které zveřejnil Eurostat a pocházejí z roku 2013.

  V porovnání s rokem 2008 se rozdíl v platech mužů a žen na úrovni celé EU mírně snížil o 0,9 % z 17,3 % v roce 2008 na 16,4 % v roce 2013. Snížil se i ve většině zemí EU – nejvíce v Litvě (-8,3 %; z 21,6 % na 13,3%), v Polsku (-5,0 %; z 11,4 % na 6,4 %) a České republice (-4,1 %; z 26,2 % na 22,1 %). V devíti zemích se naopak rozdíly prohloubily – nejvíce v Portugalsku (+ 3,8 %; z 9,2 % na 13,0 %), ve Španělsku (+ 3,2 %; z 16,1 % na 19,3 %) a v Lotyšsku (+2,6 %; z 11,8 % na 14,4 %).

  Rozdíly v platech mužů a žen v EU (2008-2013)

  Podíl zastoupení žen na trhu práce a v povoláních

   

  Dvě třetiny žen pracují v administrativě

  Rozdíly mezi muži a ženami však nejsou jen výši platů, ale i v typu povolání, která vykonávají. I když ženy představují 46 % všech zaměstnanců v Evropě, jsou výrazně méně zastoupeny na manažerských pozicích a naopak výrazně převyšují počet mužů na administrativních pozicích. V roce 2013 pracovalo v celé EU 33 % manažerek. 67 % žen pracovalo v administrativě a 64 % žen v odvětví služeb a prodeje.

  Nejméně žen na manažerských pozicích pracuje v Lucembursku (16 %), na Kypru (19 %), v Nizozemsku (25 %) a v Chorvatsku (25 %). Nejvíce manažerek pracuje v Maďarsku (41 %), v Lotyšsku (44 %) a v Polsku (38 %). Pokud jde o administrativní pracovnice, nejvíce žen na těchto pozicích pracuje v Irsku (80 %) a v České republice (79 %).

  Rozdíl mezi pohlavími na trhu práce existuje i v otázce délky pracovních úvazků. Zatímco jen 8,1 % mužů pracuje na částečný úvazek, mezi ženami je to 31,8 %. V České republice je to 2,4 % mužů a 10 % žen.

  -kk-

  Zdroj: Eurostat - statistický úřad EU
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Eurostat