Study: Women on boards in 25 countries

Studie: Ženy ve vedení firem v 25 zemích světa

When we look at the issue of increasing the number of women on the boards of companies, it is still very apparent that most of the initiatives come from governments and regulators. Members of the British employers' organizations the 30% Club or its US equivalent the 30% Coalition may be exceptions, but company owners are still a distinct minority. This stems from last year's study by Deloitte entitled Women in the boardroom: A global perspective which examined the interest in increasing the number of women on boards in 25 countries. "This is odd, because shareholders are the owners of the company; one might expect they should have the strongest interest in the benefits of more diverse boards — an interest that should benefit the value of their portfolios. Research has found that diverse perspectives lead to more innovative and robust solutions," the study concludes.

The study focused on various approaches for promoting diversity in corporate top management, including a call to publish companies' diversity policies, setting targets and introducing quotas. Can we see greater involvement of company owners in the near future? This question cannot be answered accurately. However, it is clear that the debate about women on boards can be fostered only through the cooperation of all stakeholders: business owners, representatives of management, boards of directors and supervisory boards, business associations, governments and politicians.

The European Union and quotas for women

The European Commissioner Viviane Reding's proposal to introduce quotas for women's representation on the supervisory boards of companies listed on European stock exchanges has been approved by 21 of the 27 parliaments of EU member states. The quota should be 30 percent from 2015 and 40 percent from 2020. The Czech Republic is one of the states that refused to implement quotas. In January 2014, however, the Ministry of Labour and Social Affairs started preparing a project to promote balanced representation of women and men in decision-making positions. The project's aim is to create an action plan to be submitted to the government. Germany was even faster. Even though the country was still protesting loudly against quotas for women at the end of 2012, they changed their opinion and approved the quotas. The question remains whether companies that fail to meet the quota will really face sanctions starting next year.

From the start of 2016, quotas will be applied e.g., in France, Italy and Belgium (Women should gain 40% of the seats on supervisory boards of publicly traded companies, companies with more than 500 employees and with turnover of more than € 50 million for the last three years). Sanctions for not complying with the regulations have been prepared in these states. By contrast, Spain and the Netherlands have also approved the quotas, but without sanctions.

Women in non-executive management of European companies

Source: Women in the boardroom: A global perspective, Deloitte, 2013

State

Largest companies listed on stock exchanges

Denmark

16.0%

Finland

27.0%

France

22.5%

Italy

6.0%

Germany

16.0%

Netherlands

19.0%

Norway

42.0%

Austria

11.0%

Greece

7.0%

Spain

8.9%

Sweden

25.0%

Great Britain

16.0%

The largest increase compared to the previous year was recorded in France and Germany (over 5 percent).

The Czech Republic was not included in the study. However, another study by the Deloitte Corporate Governance Center of the Czech Republic from 2013 showed that there were 8% of women in the the statutory bodies of the companies in the Czech Top 100 ranking. Most of them worked in the sectors of health care, telecommunications, transportation, and IT.

Results from other countries are available in the Women in the boardroom: A global perspective study which can be downloaded here.

What do you think about the quotas? What solution for increasing the diversity of corporate management do you prefer?

-Kk-

  Studie: Ženy ve vedení firem v 25 zemích světa

  V otázce zvyšování počtu žen v nejvyšším vedení firem je stále velmi dobře patrné, že většina iniciativ přichází od vlád a regulátorů. Výjimkou sice může být britská organizace zaměstnavatelů 30% Club nebo její americká obdoba 30% Coalition, majitelé firem jsou však stále ve výrazné menšině. Vyplývá to z loňské studie společnosti Deloitte s názvem Women in the boardroom: A global perspective, který zkoumala zájem o zvyšování počtu žen ve vedoucích funkcích v 25 zemích světa. „Je to zvláštní, protože od majitelů firem bychom očekávali, že budou mít největší zájem těžit z výhod větší diverzity vedení, která podle výzkumů vede k inovativnějším a robustnějším řešením,“ píše se ve studii.

  Studie se zaměřila na různé přístupy k podpoře diverzity nejvyššího vedení včetně zveřejňování firemní politiky diverzity, stanovování cílů a zavádění kvót. Uvidíme v blízké budoucnosti větší zapojení majitelů firem? Na tuto otázku nelze přesně odpovědět. Jasné však je, že k posílení debaty o ženách ve vedení firem může přispět jen spolupráce všech zúčastněných stran: majitelů firem, zástupců managementu, správních a dozorčích rad, podnikatelských organizací, vlád a politiků.

  Evropská unie a kvóty pro ženy

  Návrh eurokomisařky Viviane Redingové na zavedení kvót pro zastoupení žen v dozorčích radách společností kótovaných na evropských burzách schválilo již 21 z 27 parlamentů členských zemí EU. Kvóta by měla být 30 procent od roku 2015 a 40 procent od roku 2020. Česko je zatím mezi zeměmi, které kvóty odmítaly. V lednu 2014 však ministerstvo práce a sociálních věcí začalo zpracovávat projekt na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, jehož cílem je vytvořit akční plán pro předložení vládě. Ještě rychlejší je Německo, které ještě na konci roku 2012 hlasitě protestovalo, následně však obrátilo a kvóty schválilo. Otázkou zůstává, zda firmy, které kvóty nesplní, budou již příští rok opravdu čelit sankcím.

  Od roku 2016 začnou kvóty platit například ve Francii, Itálii a Belgii (40 % míst pro ženy v dozorčích radách veřejně obchodovatelných společností, společností s více než 500 zaměstnanci a obratem převyšujícím 50 milion eur za poslední tři roky). Za nedodržení jsou zde připraveny sankce. Naopak Španělsko nebo Nizozemsko sice kvóty schválily, ale sankce nemají.

  Ženy v nevýkonném vedení evropských společností

  Zdroj: Women in the boardroom: A global perspective, Deloitte, 2013

  Země

  Největší společnosti kótované na burze

  Dánsko

  16,0 %

  Finsko

  27,0 %

  Francie

  22,5 %

  Itálie

  6,0 %

  Německo

  16,0 %

  Nizozemsko

  19,0 %

  Norsko

  42,0 %

  Rakousko

  11,0 %

  Řecko

  7,0 %

  Španělsko

  8,9 %

  Švédsko

  25,0 %

  Velká Británie

  16,0 %

  Největší nárůst oproti předchozímu roku byl zaznamenán ve Francii a Německu (přes 5 procent).

  Česká republika tentokrát součástí studie nebyla, jiná studie Deloitte Corporate Governance Centra ČR z roku 2013 však ukázala, že ve statutárních orgánech firem z žebříčku Czech top 100 najdeme 8 % žen. Nejvíce z nich pracuje v odvětví zdravotnictví a telekomunikací, dopravy a IT.

  Výsledky z dalších zemí světa si můžete prohlédnout přímo ve studii Women in the boardroom: A global perspective, která je k dispozici ke stažení na stránkách společnosti Deloitte zde.

  Jak se na kvóty díváte vy? Jakému řešení pro zvyšování diverzity vedení firem dáváte přednost?

  -kk-

  Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance