Tips on improving candidates' experience with your recruitment process

Tipy, jak vylepšit zkušenost kandidátů s vaším náborovým procesem

The experience a company provides to candidates in the selection process is a direct reflection of how it cares for its employees. This process is a sort of showcase for any company and its corporate culture. Therefore, you should provide candidates - both successful and unsuccessful - with the most enjoyable experience possible when they apply for a job with you. Here are some tips on how to have happier candidates and improve their experience with your recruitment process.

These tips were published in an article on the LinkedIn Talent Blog.

Let candidates know the procedure and timeline for the selection process

Much of the frustration many candidates experience during the selection process stems from their not knowing what to expect. How many rounds of the selection process will there be? Whom will they meet during the process? What is expected of them? And, most importantly, what will it be like in terms of time? You should give candidates all this information at the start of the selection process.

Keep promises and let candidates know

If you promise something to candidates during the selection process, you need to keep that promise. For example, if you agree to write by a certain date with the results, it must not happen that a candidate does not receive this message from you. Communicate transparently and keep all agreements.

Be honest and give even unsuccessful candidates valuable feedback

Even unsuccessful candidates should take something away from the selection process. Ideally, you should therefore give feedback to candidates who may have made it to the second round but ultimately were not chosen. Tell them what you appreciated about them, but also why, in the end, you did not select them.

Do not promise candidates anything during the selection process that is not true

An important final piece of advice is: never promise candidates anything that is not true. Do not try to entice good talent by exaggerating or describing inaccurately what the job will entail. Be honest and always treat all candidates fairly.

 


-mm-

  Tipy, jak vylepšit zkušenost kandidátů s vaším náborovým procesem

  To, jakou firma v rámci výběrového řízení zajistí zkušenost uchazečům, je přímým odrazem toho, jak se pak ve finále stará o své zaměstnance. Náborový proces je jakousi výkladní skříní každé firmy a její firemní kultury. Kandidátům – úspěšným i neúspěšným – byste proto měli poskytovat co možná nejpříjemnější zážitek, když se u vás ucházejí o práci. Zde je několik tipů, jak mít spokojenější kandidáty a vylepšit jejich zkušenost s vaší firmou během náborového procesu.

  Tyto tipy byly uveřejněny v článku na LinkedIn Talent Blog.

  Dávejte kandidátům vědět, jaký postup a časový harmonogram výběrového řízení je čeká

  Hodně velká část frustrace, kterou mnozí uchazeči během výběrových řízení zažívají, pramení z toho, že nevědí, co je vlastně čeká. Kolik bude kol výběrového řízení? S kým se během výběrového řízení potkají? Co se od nich očekává? A hlavně – jak to bude časově? Všechny tyto informace byste uchazečům měli dát hned na začátku výběrového řízení.

  Dodržujte sliby a dávejte kandidátům vědět

  Když něco během výběrového řízení kandidátům slíbíte, musíte svůj slib dodržet. Když se například domluvíte, že kandidátovi napíšete do určitého data s výsledky, nesmí se stát, že tuto zprávu od vás uchazeč nedostane. Komunikujte transparentně a všechny úmluvy dodržujte.

  Buďte upřímní a dejte i neúspěšným kandidátům cennou zpětnou vazbu

  I u neúspěšných kandidátů platí, že by si měli z neúspěšného výběrového řízení něco odnést. V ideálním případě byste proto měli kandidátům, kteří třeba prošli do druhého kola, ale nakonec nebyli vybráni, dát zpětnou vazbu. A říct jim, co jste na nich oceňovali, ale i proč jste je nakonec nevybrali.

  Neslibujte během výběrového řízení kandidátům nic, co není pravda

  Důležitou radou na závěr je – nikdy neslibujte kandidátům nic, co není pravda. Nesnažte se zajímavé talenty „nalákat“ tím, že budete zveličovat nebo nevěrohodně popisovat to, co je při výkonu práce čeká. Buďte upřímní a jednejte se všemi kandidáty vždy na rovinu.  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog