Seemingly innocent phrases that may hide a candidate's weaknesses

Zdánlivě nevinné fráze, za kterými se ale skrývají nedostatky kandidáta

Leading a job interview well is a tricky art that requires a lot of experience, theoretical knowledge and a certain instinct. Some things a candidate says may seem innocent and unimportant at first hearing, but in reality they conceal deep-rooted problems that require detection and analysis. This article mentions four things that should alert you if you hear them from a candidate at an interview.

Too many specialist expressions

As HR Morning states, if the candidate is trying to wrap everything they say into complex phrases, jargon and expert terms, it might be a sign that they prefer to talk about things rather than do them. A candidate should explain even complex things in a simple way and try to engage the recruiter not only through their vocabulary but mainly through their deeds.

"What exactly does your company do?"

A candidate should prove they have done their homework and learnt publicly accessible information in advance. This includes, among other things, the company's focus, business model and available products.

"I am good at everything."

A quality employee knows their strengths but above all their limits. You want to find someone with a certain self-reflection, who knows where they need to improve, as well as what they are and are not good at.

"I hated my previous employment."

Some people are always unhappy. Every good worker ought to be able to find at least something good in what they do and focus on this. If a candidate is permanently unhappy in their job, this might be a sign of chronic negativism.

 

-mm-

  Zdánlivě nevinné fráze, za kterými se ale skrývají nedostatky kandidáta

  Dobře vést pohovor je složitým uměním, ke kterému je potřeba spousta zkušeností, teoretických znalostí i určitý instinkt. Některé věci, které vyjdou kandidátovi z úst, mohou na první pohled působit nevinně a nedůležitě, ale ve skutečnosti se za nimi skrývají hluboké problémy, které je potřeba rozkrýt a detekovat. V tomto článku si ukážeme pět věcí, u kterých byste měli zpozornět, pokud je od kandidáta na pohovoru uslyšíte.

  Příliš mnoho odborných termínů

  Jak uvádí HR Morning, jestliže se snaží kandidát zabalit vše, co říká, do složitých výrazů, žargonu a odborných termínů, může to být známka toho, že raději o věcech mluví, než je dělá. Kandidát by měl umět i složitou věc vysvětlit jednoduše a neměl by se snažit zaujmout personalistu pouze skrz svůj slovník, ale především skrz své činy.

  „Čím přesně se vaše firma zabývá?“

  Kandidát by měl prokázat, že si udělal domácí úkol a o dané společnosti si předem zjistil veřejně dostupné informace. Mezi ně určitě patří zaměření firmy, její obchodní model i nabídka produktů.

  „Všechno mi jde.“

  Kvalitní pracovník zná své silné stránky, ale především i svoje limity. Chcete najít člověka s určitou sebereflexí, který si je vědom, na čem by měl na sobě ještě zapracovat a co mu jde a nejde.

  „V minulém zaměstnání jsem to nenáviděl.“

  Někteří lidé jsou vždy nespokojení. Dobrý pracovník by se měl na tom, co dělá, vždy najít alespoň něco, co jej baví, a této věci se věnovat. Pokud je pracovník ve svých zaměstnáních neustále nespokojený, může to být známka chronického negativismu.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů