Four tips on supporting a healthy company culture

4 tipy, jak podpořit zdravou firemní kulturu ve vaší společnosti

Company culture is a collection of all the unwritten processes and practices at your company. It incorporates the way individual workers communicate with one another, as well as the relationship between company management and regular employees. Here are four tips on how to improve the company culture at your firm in the long run.

Tip no. 1: Offer freedom and flexibility

People are happier, friendlier and more productive if they are able to balance their personal and work lives. This is why it is advisable to offer employees adequate freedom and flexibility. Offer them remote work where possible and, if applicable, also more freedom when it comes to working hours.

Tip no. 2: Get feedback from employees

As a LinkedIn Talent Blog article states, when building a positive company culture and ensuring employees are happy, you must know what it is they want and what they dislike about the current state of things. Therefore you need to get employee feedback and find out what people want to improve and what they are missing.

Tip no. 3: Include employees in what is happening at the company

By engaging regular workers in what is happening at the company, you support camaraderie and satisfaction of all employees. Include them in decision-making processes, let them vote on certain issues, and all in all have them help create the company culture and working environment as a whole.

Tip no. 4: Do not support unhealthy working habits (not even indirectly)

The final piece of advice is: do not support unhealthy working habits. Do not praise workaholics. Do not glorify employees who work late into the night and are not able to balance their work and personal lives. And do not promote employees who show signs of toxic behaviour or have achieved their success at the expense of their colleagues.-mm-

  4 tipy, jak podpořit zdravou firemní kulturu ve vaší společnosti

  Firemní kultura je jakýsi soubor všech nepsaných procesů a zvyklostí vaší firmy. Zahrnuje způsob, jakým mezi sebou komunikují jednotliví pracovníci, stejně jako vztah managementu firmy s řadovými zaměstnanci. Zde jsou čtyři tipy, jak dlouhodobě posunout firemní kulturu ve vaší firmě k lepšímu.

  Tip č. 1: Nabídněte volnost a flexibilitu

  Lidé jsou spokojenější, produktivnější a přátelštější, pokud mají možnost vyvážit si osobní život s tím pracovním. Proto je vhodné nabídnout zaměstnancům přiměřenou volnost a flexibilitu. Nabídněte možnost práce z domova u těch pozic, kde je to možné, a pokud možno dejte pracovníkům i větší volnost co se týče pracovní doby.

  Tip č. 2: Získávejte zpětnou vazbu od zaměstnanců

  Jak se uvádí v článku na LinkedIn Talent Blog, při budování pozitivní firemní kultury a při zajišťování spokojenosti pracovníků musíte vědět, co oni sami chtějí a co se jim na současném stavu nelíbí. Proto je nutné získávat od pracovníků zpětnou vazbu a zjišťovat, co by chtěli vylepšit a co jim chybí.

  Tip č. 3: Zapojte pracovníky do dění ve firmě

  Větší zapojení řadových pracovníků do dění ve firmy vždy podporuje kolegialitu a spokojenost všech zaměstnanců. Zapojujte pracovníky do rozhodovacích procesů, nechte je o určitých věcech hlasovat a celkově je nechte, aby firemní kulturu i celé pracovní prostředí spoluvytvářeli.

  Tip č. 4: Nepodporujte nezdravé pracovní návyky (ani nepřímo)

  Poslední rada zní – nepodporujte nezdravé pracovní návyky. Neoceňujte workoholiky. Nechvalte pracovníky, kteří pracují dlouho do noci a nejsou schopni skloubit pracovní a osobní život. A nepovyšujte zaměstnance, kteří vykazují znaky toxického chování nebo svých úspěchů dosáhli na úkor ostatních.  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog
  Štítky: Firemní kultura