Four inspiring ways to approach performance evaluation in unprecedented times

4x inspirace, jak přistupovat k hodnocení výkonnosti v bezprecedentní době

At many companies, the middle of the year is the period for conducting evaluation interviews. However, since January of this year, employees have faced a number of stressors beyond their control, from unexpected pandemic challenges to the consequences of protests against racial inequality. Therefore, some employers are changing their approach ...

As research increasingly calls into question the effectiveness of traditional performance appraisals, some companies have completely redesigned their process to focus on more agile approaches, such as ongoing monitoring rather than just once or twice a year. Moreover, current events may lead to a long-term strengthening of these trends in other companies that have yet to address this issue.

Whether you are planning temporary improvements or permanent changes to your evaluation process, here are some current examples of how global companies are changing their approach to performance evaluation.

1. Google and other consulting firms postpone evaluations

Although Google usually conducts comprehensive evaluations twice a year, it has decided to suspend the process for six months and address more pressing issues instead. This also means, among other things, temporarily suspending the setting of further goals or promotion plans. "While we continue to serve our users, we have new and unexpected demands that require our attention and energy," said Eileen Naughton, vice president of People Operations at Google.

A similar approach has been taken by other companies around the world, such as three leading consulting firms in India: Deloitte India, EY India and PwC India have postponed staff appraisal, as well as promotion and bonuses associated with it. "At PwC India, we have taken active steps to help keep all employees safe and make our organisation more sustainable," said Shyamal Mukherjee, chairman and regional partner, via his LinkedIn account.

2. TMF Group provides flexibility to its global subsidiaries

At present, universal access to performance management may not be possible for companies with offices around the world. TMF Group, which provides accounting, HR administration and capital market support, is adapting its processes to meet the specific needs of all its 80+ offices worldwide.

"The situation varies from office to office," said Angelique Flapper, TMF group program director. "We have offices that are already open and doing business as usual. There are offices COVID-19 has not hit so much, but also some in pandemic centres … So a tailor-made approach was very important ... We didn't want people to feel more stressed or anxious by being given various goals they had to achieve."

Offices that reopen have the opportunity to adopt a more robust approach, including setting market, financial and business goals for employees. Other offices are entitled to take a more flexible approach, which gives employees the opportunity to set targets if they so choose, but without fixed deadlines.

3. Sprinklr and Shapiro Negotiation Institute increase the frequency of reviews and coaching

In the eyes of many companies, formal evaluations are now less important than regular reviews with employees. Managers at the Shapiro Negotiation Institute (SNI) have begun reviewing employees on a weekly basis, and the company has also postponed its regular employee evaluation based on revenue generated.

"In the short term, we are not currently emphasising sales and revenue, but we are monitoring demonstrable leadership skills of our employees that lead to higher sales," said Andres Lares, the company's managing partner.

Sprinklr, an SaaS customer experience management platform, currently conducts 1:1 meetings with employees every six weeks and rates their satisfaction on a scale from 1. Managers and their staff also discuss what would help raise the level and ask them to evaluate their own performance towards achieving their goals and development plan.

4. Facebook gives each employee a positive rating and bonus

In the past, Facebook has advocated biannual performance appraisals. This year, however, the social media giant decided to give each employee the same positive rating "exceeds expectations" for the first half of 2020. At the same time, all employees received a $1,000 bonus to support them in difficult times.

Looking to the future, CEO Mark Zuckerberg also said employees who have positive performance ratings and are "at a certain level within the company" may be able to work remotely permanently if they so choose.

 

-bb-

  4x inspirace, jak přistupovat k hodnocení výkonnosti v bezprecedentní době

  V mnoha firmách je polovina roku obdobím, kdy realizují hodnotící rozhovory. Od letošního ledna však zaměstnanci čelí řadě stresorů, které jsou mimo jejich kontrolu – od nečekaných výzev týkajících se pandemie až po důsledky protestů proti rasovým nerovnostem. Z tohoto důvodu někteří zaměstnavatelé mění svůj přístup...

  Vzhledem k tomu, že stále více výzkumů zpochybňuje účinnost tradičního hodnocení výkonnosti, některé společnosti kompletně přepracovaly svůj proces a zaměřily se na agilnější postupy, jako je průběžná kontrola namísto jedné nebo dvou nárazových akcí ročně.  Současné události navíc mohou dlouhodobě vést k posílení těchto tendencí také u dalších společností, které se tímto tématem doposud nezabývaly.

  Ať už plánujete dočasná zlepšení nebo trvalé změny ve vašem hodnotícím procesu, zde je několik aktuálních příkladů, jak globální společnosti mění svůj přístup k hodnocení výkonnosti:

  1. Google a další poradenské firmy hodnocení odkládají

  Přestože Google obvykle provádí komplexní hodnocení dvakrát ročně, rozhodl se proces pozastavit na dobu šesti měsíců a věnovat se naléhavějším záležitostem. To také znamená mj. dočasné pozastavení nastavování dalších cílů nebo plánů na povýšení. „I když nadále poskytujeme služby našim uživatelům, máme nové a neočekávané požadavky, které vyžadují naši pozornost a energii,“ uvedla Eileen Naughton, viceprezidentka People Operations v Google.

  Podobný přístup přijaly také další společnosti po celém světě – například tři přední poradenské firmy v Indii: Deloitte India, EY India a PwC India, které odložily cyklus hodnocení zaměstnanců a povýšení i udílení bonusů, které s tím souvisí. "V PwC India jsme zahájili aktivní opatření, která pomohou udržet všechny zaměstnance v bezpečí a učinit naši organizaci udržitelnější," sdílel se na svém účtu na síti LinkedIn Shyamal Mukherjee, předseda a oblastní partner společnosti.

  2. TMF Group poskytuje flexibilitu svým globálním pobočkám

  Pro společnosti s pobočkami po celém světě nemusí být v současné době možný univerzální přístup k řízení výkonu. TMF Group, která poskytuje účetnictví, HR administrativu a podporu kapitálového trhu, upravuje svůj proces tak, aby vyhovoval specifickým potřebám všech 80+ kancelářím po světě.

  "Situace se v jednotlivých kancelářích liší," uvedla Angelique Flapper, ředitelka programového managementu ve skupině TMF. "Máme kanceláře, které jsou již otevřené a znovu podnikají jako obvykle své podnikání jako obvykle. Existují kanceláře, které COVID-19 tolik nezasáhl, ale jsou i kanceláře, které jsou v centrech pandemie… Takže přístup na míru byl velmi důležitý... Nechtěli jsme, aby lidé pociťovali větší stres nebo úzkost tím, že jim byly zadány nejrůznější cíle, kterých musí dosáhnout.“

  Kanceláře, které se znovu otevírají, mají možnost přijmout robustnější přístup, včetně stanovení tržních, finančních a obchodních cílů pro zaměstnance. Ostatní kanceláře jsou oprávněny zaujmout flexibilnější přístup, což zaměstnancům dává možnost stanovit cíle, pokud se tak rozhodnou, ale bez pevně stanovených termínů.

  3. Sprinklr a Shapiro Negotiation Institute zvyšují frekvenci revizí a koučování

  V očích mnoha společností jsou formální hodnocení nyní méně důležitá než pravidelné revize se zaměstnanci. Manažeři Shapiro Negotiation Institute (SNI) se začali u zaměstnanců provádět revize na týdenní bázi a společnost také odložila své pravidelné hodnocení zaměstnanců na základě generovaných příjmů.

  „V krátkodobém horizontu nyní nezdůrazňujeme tržby a prodeje, ale sledujeme prokazatelné vůdčí schopnosti našich zaměstnanců, které vedou k vyšším prodejům,“ uvedl Andres Lares, vedoucí partner společnosti.

  Sprinklr, platforma pro správu zákaznických zkušeností SaaS, v současné době provádí se zaměstnanci každých šest týdnů 1: 1 meetingy a hodnotí jejich spokojenost na stupnici od 1. Manažeři se svými lidmi také diskutují o tom, co by pomohlo úroveň zvýšit a žádají je, aby ohodnotili svůj vlastní výkon k dosažení svých cílů a plánu rozvoje.

  4. Facebook dává každému zaměstnanci kladné hodnocení a bonus

  V minulosti byl Facebook obhájcem výkonnostních hodnocení, která prováděl dvakrát ročně. Letos se však gigant sociálních médií rozhodl dát každému zaměstnanci stejné pozitivní hodnocení: „překračuje očekávání“ za první polovinu roku 2020. Zároveň dal všem zaměstnancům bonus ve výši 1000 $, aby je během nelehké doby podpořil.

  Pokud jde o budoucnost, generální ředitel Mark Zuckerberg také prohlásil, že zaměstnanci, kteří mají kladné výkonnostní ratingy a jsou na „určité úrovni v rámci společnosti“, mohou mít možnost trvale pracovat na dálku, pokud se tak rozhodnou.

   

   

  -bb-

  Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog