Change management: implementing changes in your company culture effectively

Change management: Jak efektivně zavést změny v kultuře vaší firmy

Implementation of any big change in a company is a delicate and thorough process. This also applies to company culture: if there are certain deep-rooted attitudes and processes at your company that you want to change, you must plan the introduction and implementation of these changes so that they are genuinely effective. Here are some tips on making effective changes in your company culture.

Identify key problems and toxic individuals

If you discover the company culture in your business has toxic tendencies (for instance, if bullying, workaholism, unhealthy competition or high turnover rate are rife), first identify the key problems and determine which individuals are causing and promoting the current trends. And then work with those people the most.

Start with managers

As The Balance states, even the best company culture will not work if managers do not follow it. Managers should be role models to others. Primarily, you must discuss the planned changes with people in senior positions to ensure they will serve as role models in adhering to the new rules.

Write down the priorities and acquaint employees with them

Changes in company culture should be neither vague nor abstract. On the contrary, they should be written down, presented and made readily available to individual employees so they know what is expected of them and what they can expect from their employer and colleagues.

Support a sense of camaraderie

Any changes in company culture will be easily implemented if employees feel they are on the same boat and are fighting for the same cause. If you support a feeling of camaraderie and team spirit within the company as a whole, people will be more inclined to stick to the newly implemented changes in your company culture.

Make slow and gradual changes

First of all, you should realise that changes in company culture take time. People generally prefer the status quo and regard changes with scepticism. If you tried to turn the whole system upside down in a single moment, your efforts would not turn out well. Make long-term, gradual changes, and always wait for the new system to settle down before proceeding further.

 

 

-mm-

  Change management: Jak efektivně zavést změny v kultuře vaší firmy

  Implementovat jakoukoliv větší změnu ve firmě vyžaduje delikátní a promyšlený postup. Platí to i u firemní kultury. Pokud u vás ve firmě panují dlouhodobě zažité postupy a představy, které chcete změnit, musíte si uvedení a realizaci změn naplánovat tak, aby měly skutečně kýžený úspěch. Zde je několik tipů, jak efektivně zavést změny ve firemní kultuře vaší společnosti.

  Identifikujte klíčové problémy a toxické jedince

  Pokud vnímáte situaci tak, že firemní kultura ve vaší společnosti má toxické tendence (například ve vašem pracovním prostředí bují šikana, workoholismus, nezdravá konkurence nebo vysoká fluktuace), identifikujte klíčové problémy a určete, kteří jedinci nejvíce současné trendy způsobují a propagují. S těmi potom pracujte ze všech nejvíce.

  Začněte u manažerů

  Jak uvádí The Balance, sebelépe nastavená firemní kultura nebude fungovat, pokud ji nebudou následovat manažeři. Ti mají jít ostatním příkladem. Proberte tedy jednotlivé změny primárně s lidmi na vedoucích pozicích a ujistěte se, že právě oni budou modelovými příklady dodržování nových zásad.

  Sepište priority a seznamte s nimi zaměstnance

  Změny ve firemní kultuře by neměly být vágní ani abstraktní. Naopak. Měly by být někde sepsané černé na bílém a měly by být otevřeně prezentované a dostupné jednotlivým zaměstnancům, aby věděli, co se od nich čeká a co oni mají naopak očekávat od svého zaměstnavatele a kolegů.

  Podpořte pocit sounáležitosti

  Jakékoliv změny ve firemní kultuře se budou implementovat snáze, pokud budou zaměstnanci cítit, že jsou na stejné lodi a že táhnou za jeden provaz. Pokud podpoříte pocit sounáležitosti a týmového ducha v rámci celé firmy, lidé budou více inklinovat k tomu dodržovat nově zaváděné zásady v rámci vaší firemní kultury.

  Postupujte pomalu a postupně

  Je nutné si uvědomit, že změny ve firemní kultuře vyžadují čas. Lidé mají obecně rádi status quo a ke změnám přistupují skepticky. Pokud byste se snažili stávající systém v jeden okamžik převrátit vzhůru nohama, celá vaše snaha by dopadla špatně. Dělejte dlouhodobě po částech drobné změny a vždy počkejte, až se nový systém usadí, a teprve poté postupujte dále.

   

   

  -mm-

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance
  Štítky: Firemní kultura