Do you want to have happy employees? Start with happy managers

Chcete mít spokojené zaměstnance? Začněte spokojenými manažery

One of the main goals of HR managers should be to ensure the company's employees are as satisfied as possible and that this is reflected in both their loyalty and their results. At the same time. when improving employee satisfaction, it is important not to underestimate manager satisfaction. After all, satisfied team leaders are the gateway to satisfied rank-and-file employees. Here are some tips on how to have happy employees thanks to happy managers.

Invest in educational programmes for managers

As reported by HR Magazine, one way to ensure you have happy managers who will continue to spread satisfaction and a positive culture further among their team members is not to neglect employee development at managerial levels. As a company, ensure you do not make excessive demands on your managers, thereby preventing them from personal development and learning. Offer them interesting programmes and do not neglect the personal development of people in middle and senior management.

Ensure middle manager representatives have a say in the direction of the company and setting up processes

Team leaders interact with the rank and file and therefore know what their subordinates are struggling with, what they are going through, what their priorities are and what they would appreciate. So you need to give team leaders the opportunity to have enough input into setting up processes in the company. This is the only way to ensure the interests and preferences of the rank and file are taken into account in important decisions on the functioning of the entire company. It is also the only way to have happy employees who believe they are being listened to.

Promote mental health and work-life balance

Achieving maximum employee satisfaction means mental health issues cannot be taken lightly at the corporate level. The company should see employees not just as resources, but first and foremost as human beings with individual needs. Allow employees maximum flexibility and the opportunity to balance their personal and professional lives. Start with managers in particular. It is team managers who set an example to subordinates by personifying the company culture. If your team managers are constantly stressed and unable to balance their personal and professional lives in any way, or if they are workaholics, it will be difficult to promote healthy work habits among your regular employees.-mm-

  Chcete mít spokojené zaměstnance? Začněte spokojenými manažery

  Jedním z hlavních cílů HR manažera by mělo být zajistit, aby byli zaměstnanci firmy co možná nejvíce spokojeni a aby se to odrazilo jak v jejich loajalitě, tak i v jejich výsledcích. Při zvyšování spokojenosti pracovníků je však nutné nepodceňovat spokojenost manažerů. Právě spokojení týmoví lídři jsou totiž bránou ke spokojeným řadovým zaměstnancům. Zde je několik tipů, jak mít spokojené zaměstnance díky spokojeným manažerům.

  Investujte to edukačních programů pro manažery

  Jak uvádí HR Magazine, jedním ze způsobů, jak si zajistit spokojené manažery, kteří budou dále šířit spokojenost a pozitivní kulturu dál mezi členy svého týmu, je nezanedbávat rozvoj pracovníků na manažerských úrovních. Dbejte na to, abyste jako firma neměli přehnané požadavky na své manažery a tím jim zabránili v osobním rozvoji a vzdělávání. Nabídněte jim zajímavé programy a neopomíjejte osobní rozvoj lidí ve středním i vyšším managementu.

  Ujistěte se, že zástupci středního managementu mají slovo ve směřování firmy a v nastavování procesů

  Týmoví lidři jsou ti, kteří jsou v kontaktu s řadovými pracovníky. A kteří tedy vědí, co jejich podřízené trápí, čím si prochází, jaké jsou jejich priority a co by ocenili. Týmovým lídrům proto musíte dát možnost dostatečně zasahovat do nastavování procesů ve firmě. Jedině tak zajistíte, že zájmy a preference řadových pracovníků budou brány v potaz při důležitých rozhodnutích týkajících se fungování celé firmy. A jedině tak získáte spokojené zaměstnance, kteří věří, že jim je nasloucháno.

  Podporujte duševní zdraví a vyvážení osobního a pracovního života

  K dosažení maximální spokojenosti pracovníků je nutné nebrat na firemní úrovni na lehkou váhu otázky duševního zdraví. Jako firma nesmíte vidět své zaměstnance pouze jako zdroje, ale především jako lidské bytosti, které mají své individuální potřeby. Umožněte pracovníkům co možná největší flexibilitu a možnost vyvážit svůj osobní a pracovní život. A začněte především u manažerů. Právě týmoví manažeři totiž jdou svým podřízeným příkladem. Jsou zosobněním firemní kultury. Pokud budou vaši týmoví manažeři neustále ve stresu a nebudou schopni jakkoliv vyvážit svůj osobní a pracovní život, případně to budou workoholici, jen těžko se vám budou prosazovat zdravé pracovní návyky u běžných pracovníků.  -mm-

  Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine
  Štítky: Talent management