A good manager is essential for employee satisfaction. What does an ideal manager look like?

Dobrý manažer je zásadní pro spokojenost pracovníka. Jak ideální manažer vypadá?

The way a worker perceives their supervisor plays a crucial role in their satisfaction and loyalty. Even the highest salary and the best company culture can never compensate for a supervisor who is incompetent, unsympathetic or unable to motivate subordinates. Do you want to increase employee satisfaction? Then ensure people in management positions have the necessary skills and qualities. But what does the ideal manager look like and what qualities must they have?

Credibility

As HR Review states, a manager must be trustworthy. They must take responsibility for their duties, not make excuses, keep their word, and not sugarcoat anything.

Positive attitude

Another characteristic of an ideal manager is the ability to view things positively. A good leader is one who sees opportunities rather than problems and will motivate workers especially at critical times.

Organisation

Even a person with the most human attitude and positive outlook will never be a good manager if they are not organised. The ideal manager must have a sense of system and of organisation so they can plan and organise not only their own work but also that of their subordinates.

Decision-making ability

While a democratic approach and the ability to debate should also be in every manager's repertoire, in certain situations it is necessary the manager in question ultimately be able to make quick and effective decisions. Decision-making and the ability correctly to assess a situation are therefore essential for any manager.

Supporting staff development

A manager should understand the importance of personal development. They should not only develop themselves, but above all support the training and development of their subordinates. A manager who constantly puts staff development on the back burner can never have a successful team in the long term.-mm-

  Dobrý manažer je zásadní pro spokojenost pracovníka. Jak ideální manažer vypadá?

  Ve spokojenosti a loajalitě pracovníka hraje zcela zásadní roli to, jak dotyčný pracovník vnímá svého nadřízeného. I sebevyšší plat a sebelepší firemní kultura nikdy nevyváží situaci, kdy je nadřízený neschopný, nesympatický nebo když neumí své podřízené motivovat. Chcete navýšit spokojenost pracovníků? Ujistěte se, že lidé na manažerských funkcích mají potřebné dovednosti a vlastnosti. Jak ale ideální manažer vypadá a jaké musí mít vlastnosti?

  Důvěryhodnost

  Jak uvádí HR Review, manažer musí být důvěryhodný. Musí na sebe brát odpovědnost za své povinnosti, nesmí se vymlouvat, musí dodržovat slovo a nesmí si nic přikrášlovat.

  Pozitivní přístup

  Další vlastností ideálního vedoucího pracovníka je schopnost vnímat věci pozitivně. Dobrý lídr je ten, který vidí příležitosti a ne problémy. A který dodá motivaci pracovníkům především v kritických chvílích.

  Organizovanost

  I člověk se sebelidštějším přístupem a pozitivním náhledem na svět nebude nikdy dobrým manažerem, pokud není organizovaný. Ideální manažer musí mít smysl pro systém a pro organizaci tak, aby dovedl naplánovat a zorganizovat práci nejenom sobě, ale i svým podřízeným.

  Rozhodovací schopnost

  I když demokratický přístup a schopnost debatovat by také měly být v repertoáru každého manažera, v určitých situacích je nutné, aby se nakonec dotyčný manažer dovedl rychle a efektivně rozhodnout. Rozhodování a schopnost správně vyhodnocovat situaci jsou proto pro každého manažera zcela zásadní.

  Podpora rozvoje pracovníků

  Manažer by měl chápat důležitost osobního rozvoje. A měl by se tedy nejenom rozvíjet sám, ale především musí podporovat vzdělávání a rozvoj svých podřízených. Manažer, který rozvoj pracovníků neustále odsouvá na druhou kolej, nemůže nikdy mít dlouhodobě úspěšný tým.

   

  -mm-

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview
  Štítky: Firemní kultura