How to reduce stress levels at the workplace

Jak na pracovišti snížit úroveň stresu

Every company management, as well as HR specialists responsible for the well-being of employees, should beware of long-term stress of employees. High stress levels lead to mistakes being made, to more sick leave and often also to burnout. If you sense your employees have unhealthy levels of stress, here are four things you, as the HR manager, can do.

Find out what stressors are at your workplace

HR Morning states that first of all you must find out what factors are inducing stress in employees. Then, based on your findings, you must choose the right solution. There are multiple types of stressors, from excessive workload to unhealthy company culture based on competition, unsuitable technological and digital tools, obsolete and non-functional processes, or personal problems of individual workers. If stress is a long-term problem at your company, talk to employees and discover the core of the problem.

Offer employees a more sustainable form of working

Based on the findings learnt in the first step, you should now set up a plan to transform the workplace into a healthy environment. Establish processes and a work routine that are sustainable long term. Of course, occasional fluctuations, crises and times of heightened stress can never be totally eliminated but they should not be a daily occurrence.

Support socialisation of employees and teach them about mental health

Help build strong social and friendly connections between employees, support informal meetings of employees and organise team building events. Set up your workplace so people are not afraid to talk about their feelings, stress and mental state. Be interested in how employees are doing outside work and elaborate a prevention system that will detect overly stressed individuals before they burn out.

Do not be afraid to contact external specialists

The topic of too much stress at the workplace is a serious one. Many managers and HR specialists simply do not have the theoretical and practical knowledge to solve the problem effectively. Do not hesitate to talk to external specialists, such as psychologists, who are able to help you with the problem.

 

-mm-

  Jak na pracovišti snížit úroveň stresu

  Zástupci managementu každé firmy, stejně jako personalisté odpovědní za well-being pracovníků, by se měli mít na pozoru před dlouhodobým stresem u pracovníků . Zvýšená úroveň stresu totiž vede k vyšší chybovosti, vyšší nemocnosti pracovníků a často až k syndromu vyhoření. Jestliže na pracovišti pociťujete známky nezdravého stresu, zde jsou čtyři věci, které s tím můžete z pozice HR specialisty udělat.

  Odhalte, jaké stresory se na pracovišti vyskytují

  Podle HR Morning platí, že je v prvé řadě nutné vyjasnit si, co jsou stresory, které u zaměstnanců vyšší úrovně stresu spouští, a podle toho následně zvolit vhodné řešení. Stresorů může být řada druhů – od velkého množství práce, přes nevhodné technologické a digitální nástroje, zastaralé a nefunkční procesy a nezdravou firemní kulturu založenou na konkurenci zaměstnanců, až po osobní problémy na úrovni jednotlivce. Jestliže je stres ve vaší firmě dlouhodobým problémem, promluvte si se zaměstnanci a určete, co je vlastně jádro problému.

  Nabídněte pracovníkům udržitelnější formu práce

  Na základě zjištění podle předchozího bodu nastavte plán, jak pracoviště přeměnit ve zdravé pracovní prostředí. Nastavte procesy a pracovní rutinu tak, aby byla dlouhodobě udržitelná. Je samozřejmé, že občasné výkyvy, krizové situace a období vyššího stresu nelze zcela eliminovat, ale nemělo by se jednat o každodenní praxi.

  Podpořte socializaci pracovníků a zvyšte povědomí o duševním zdraví

  Budujte silné sociální a kamarádské vazby mezi pracovníky. Podporujte neformální setkávání se zaměstnanci a organizujte různé team-buildingové akce. Nastavte pracovní prostředí tak, aby se lidé nebáli mluvit o svých pocitech, o stresu a o stavu svého duševního zdraví. Zajímejte se o to, jak se zaměstnancům vede i mimo vyloženě pracovní záležitosti, a vypracujte systém prevence, který detekuje přehnaně vystresované jedince ještě předtím, než třeba vyhoří.

  Nebojte se obrátit na externí specialisty

  Otázka přílišného stresu na pracovišti je velmi vážná. A mnoho manažerů ani HR specialistů zkrátka nemá teoretickou ani praktickou průpravu k tomu, aby daný problém dovedli efektivně řešit. Nebojte se proto obrátit na externí odborníky, například na psychology, kteří vám dovedou s daným problémem pomoci.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning