How to write a job description

Jak napsat popis pracovního místa

The correct job description attracts the right candidates. Job descriptions are also important in helping employees understand their responsibilities while making it easier to evaluate their performance. So what should you remember to include in the description?

What is a job description?

The job description is a brief explanation of what the job entails. It describes the responsibilities associated with the job, along with the activities and specific skills that are needed.

The job specification you provide will be used not only to publish a job advertisement, but also to help employees understand their responsibilities and evaluate job performance.

What should be included in the description?

What goes into the description depends to some extent on the nature of the work, the level of work and the size of the company. A large company that wants to fill an IT position at the highest level in a large city is likely to want to include more details to get the right candidate than a small store looking for salespeople.

In general, the following should be considered:

 • job
 • department (if the company is large enough to have departments)
 • main responsibilities
 • qualifications required to perform the work satisfactorily
 • to whom (e.g. sales manager, senior vice president, warehouse manager) the employee will report
 • whether the job is temporary, full-time or part-time
 • working hours - especially if these are non-standard
 • salary
 • location
 • benefits
 • other conditions of employment

Writing a description

You should perform a thorough analysis before attempting to write a job description. This will allow you to focus on the needs of the job you want to fill rather than the type of person you think you want to hire.

When writing a description, you will want to summarise briefly the key responsibilities, tasks, and qualifications required for the job you identified in your task analysis. You should include any special needs, such shift work, handling heavy objects, or the ability to create videos for social networks. If the competition in this area is fierce, you may want to include information on the benefits of working in your business, such as flexible working hours, vacation time, etc.

If you have a small local business that competes with larger companies for talent, include all the benefits you could provide and larger companies may not have them.

You will use the job description to create job offer text for online jobs. The description and title of the job should therefore be written in words that a suitably qualified jobseeker would use when looking for a job.

When writing a description, don't try to be clever or entertaining. It should be written so that you and anyone else involved in the recruitment process have a good understanding of the job specifications and expectations. It should also help jobseekers understand whether they are qualified for the job and if it could meet their expectations.

If you are replacing an employee instead of hiring and you already have a registered job description, make sure that the old description still describes the type of person you need to fill the job.

Pay special attention to the qualifications you mention. In order to avoid discrimination, make sure that the qualifications stated really are necessary for the job you are describing.

In addition to being used to recruit jobseekers, a good job description will also help you stay on track in the recruitment process.

 • Will, say, the web developer you hire be able to plan, design, and program a car parts website?
 • Will they have to master specific programming languages ​​such as C#, VB.Net or SQL?
 • Will they have to do independent work without supervision?
 • Will they be responsible for less demanding tasks that require only basic skills in HTML and CSS?
 • Will they have to communicate intensively with customers by phone or in person?
 • Will they work with a supervisor or project manager who will mediate with the customer? ...

When the recruitment process enters the interview phase, the job description will be even more useful. It will serve to focus the interview on the tasks that need to be done and on getting the answers that will allow you to decide which candidate best suits your real needs.

A jobseeker with an infectious smile who shares your passion may be very likeable and fun, but are they really the right person for the job? Comparing their skills and experience with the requirements stated in the job description will help you make the right decision.


-bb-

  Jak napsat popis pracovního místa

  Správný popis pracovní pozice přitahuje ty správné kandidáty. Popisy pracovních míst jsou také důležité pro to, aby pomohly zaměstnancům porozumět jejich odpovědnosti a zároveň bylo snazší ohodnotit jejich výkon. Co byste tedy neměli v popisu opomenout?

  Co je to popis práce?

  Popis práce je krátkým vysvětlením toho, co obnáší dané pracovní místo. Popisuje, jaké odpovědnosti jsou spojeny s prací, spolu s činnostmi a konkrétními dovednostmi, které jsou zapotřebí.

  Specifikace pracovních pozic, které uvedete, budou použity nejen k zveřejnění pracovního inzerátu, ale také k tomu, aby pomohly zaměstnancům porozumět jejich odpovědnosti a vyhodnotit pracovní výkon.

  Co by mělo být obsaženo v popisu?

  To, co jde do popisu, do jisté míry závisí na povaze práce, úrovni práce a velikosti společnosti. Velká společnost, která chce obsadit IT pozici na nejvyšší úrovni ve velkém městě, bude pravděpodobně chtít zahrnout více podrobností, aby získala toho pravého kandidáta, než malý obchod, který hledá prodavače.

  Obecně je třeba zvážit následující:

  • Pracovní pozice
  • Oddělení (pokud je podnik dostatečně velký na to, aby měl oddělení)
  • Hlavní odpovědnosti
  • Kvalifikace potřebná k uspokojivému provedení práce
  • Komu (tj. vedoucímu prodeje, vrchnímu viceprezidentovi, správci skladu) se zaměstnanec bude hlásit
  • Zda jde o práci dočasnou, na plný úvazek nebo na částečný úvazek
  • Pracovní doba – zejména pokud je nestandardní
  • Platové ohodnocení
  • Umístění
  • Výhody
  • Další podmínky zaměstnání

  Psaní popisu

  Než se pokusíte napsat popis úlohy, měli byste provést důkladnou analýzu. To vám umožní soustředit se spíše na potřeby práce, kterou chcete obsadit, než na typ člověka, kterého si myslíte, že chcete najmout.

  Při psaní popisu budete chtít stručně shrnout klíčové odpovědnosti, úkoly a potřebnou kvalifikaci pro práci, kterou jste uvedli ve své analýze úloh. Měli byste zahrnout všechny speciální potřeby, jako je to, že práce zahrnuje práci na směny, manipulaci s těžkými předměty nebo třeba schopnost vytvářet videa pro sociální sítě. Pokud je konkurence v dané oblasti tvrdá, možná budete chtít zahrnout informace o výhodách práce ve vašem podniku, jako je pružná pracovní doba, čas dovolené atd.

  Pokud máte malý lokální podnik, který soutěží s většími firmami o talenty, zahrňte veškeré výhody, které byste mohli poskytnout a větší podniky je mít nemusí.

  Popis pracovní pozice budete používat k vytváření textu nabídek pracovních míst na online pracovních místech. Popis a název pracovní pozice by proto měly být psány slovy, která by uchazeč o zaměstnání se správnou kvalifikací použil při vyhledávání zaměstnání.

  Při psaní popisu se nesnažte být chytří nebo zábavní. Mělo by to být napsáno tak, abyste vy i kdokoli jiný zapojený do procesu náboru dobře porozuměli specifikacím a očekáváním práce. Mělo by také pomoci uchazečům o zaměstnání pochopit, zda jsou kvalifikovaní pro práci a zda by mohla naplnit jejich očekávání.

  Pokud místo zaměstnávání na novou pozici nahrazujete zaměstnance a již máte evidovaný popis práce, ujistěte se, že starý popis stále popisuje typ osoby, kterou potřebujete k obsazení úlohy.

  Při psaní popisu práce věnujte zvláštní pozornost kvalifikaci, kterou uvedete. Abyste se vyhnuli diskriminaci, ujistěte se, že vámi uvedená kvalifikace je skutečně nutná pro výkon práce, kterou popisujete.

  Kromě toho, že se používá k náboru uchazečů o zaměstnání, dobrý popis práce vám také pomůže zůstat na správné cestě v procesu náboru.

  • Bude webový vývojář, kterého si najmete, schopen naplánovat, navrhnout a naprogramovat web obchodu s autodíly?
  • Bude muset ovládat konkrétní programovací jazyky, jako jsou C #, VB.Net nebo třeba SQL?
  • Bude muset dělat samostatnou práci bez dohledu?
  • Bude odpovědný za méně náročné úkoly, které vyžadují pouze základní dovednosti v HTML a CSS?
  • Bude muset intenzivně komunikovat se zákazníky prostřednictvím telefonu nebo osobně?
  • Bude pracovat s nadřízeným nebo projektovým manažerem, který bude prostředníkem se zákazníkem? ...

  Když proces náboru přejde do fáze pohovoru, popis práce bude ještě užitečnější. Slouží totiž i tomu, aby se pohovor soustředil na úkoly, které je třeba udělat, a na získávání odpovědí, které vám umožní rozhodovat o tom, který uchazeč nejlépe vyhovuje vašim skutečným potřebám.

  Uchazeč o zaměstnání s nakažlivým úsměvem, který sdílí vaši vášeň, může být sice velmi sympatický a zábavný, ale je to opravdu ten pravý člověk pro tuto práci? Porovnání jeho dovedností a zkušeností s požadavky uvedenými v popisu práce vám pomůže učinit správné rozhodnutí.

   

   

  -bb-

   

   

   

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How