How to keep quality employees in technical positions at your company

Jak udržet ve firmě kvalitní pracovníky na technických pozicích

Given the current situation in the job market and lack of qualified people across all business sectors, it is necessary to retain quality employees, no matter what. This applies especially to technical positions, where the lack of a qualified workforce is even more apparent than anywhere else. Here are some tips on how to keep this key talent at your company.

These tips were published by Recruiter.com.

Involve employees in key decisions

You should not make decisions about any employees without their being able to have a say in the process. This applies even more to key employees whom you do not want to lose. If the employees concerned are interested, you should involve them in decision-making processes, especially if the given decision directly concerns them.

Give key employees more power

Frustration caused by micromanagement and little maneuvering space has a negative impact on the satisfaction of all employees. It is an even bigger problem when it comes to tech employees as these people often receive offers from other employers. So if they feel they do not have sufficient power or are not able to work independently, they will tend even more to think about leaving.

Remember to educate and develop employees

Employee development should not just be a theory but genuine practice, which ought to be a priority of the employer. Educate your tech employees and discuss with them what training or coaching they would like to participate in.

Offer employees flexibility 

In recent years, flexibility has become a norm. Offer employees the greatest possible flexibility (flexible working hours or remote working) and you will significantly increase their satisfaction.-mm-

  Jak udržet ve firmě kvalitní pracovníky na technických pozicích

  Vzhledem k aktuální situaci na pracovním trhu a k nedostatku kvalifikovaných pracovníků napříč většinou oborů je nutné udržet si kvalitní pracovníky stůj co stůj. To platí především u technických pozic, kde je nedostatek kvalifikovaných pracovníků ještě patrnější než jinde. Zde je několik tipů, jak si tyto klíčové zaměstnance ve firmě udržet.

  Tyto tipy přinesl server Recruiter.com.

  Zapojte pracovníky do klíčových rozhodnutí

  O žádných zaměstnancích byste neměli rozhodovat, aniž by oni měli možnost se k danému rozhodnutí vyjádřit. Dvojnásob to platí o klíčových pracovnících, o které nechcete přijít. Pokud o to mají daní pracovníci zájem, více je zapojte do rozhodování, a to především pokud se dané rozhodnutí přímo týká jejich osoby.

  Dejte klíčovým zaměstnancům větší pravomoci

  Frustrace z mikro-managementu a malého manévrovacího prostoru má negativní dopad na spokojenost všech pracovníků. U kvalifikovaných pracovníků na technických pozicích je to pak ještě o to zásadnější problém, že tito lidé často dostávají průběžně nabídky od jiných zaměstnavatelů. Pokud tedy pociťují, že nemají dostatečné pravomoci nebo že nemohou pracovat samostatně, budou mít o to větší tendenci zamýšlet se nad odchodem.

  Nezapomínejte na rozvoj a vzdělání zaměstnanců

  Vzdělání zaměstnanců by nemělo být pouze teorií. Mělo by být skutečnou praxí a prioritou na straně zaměstnavatele. Vzdělávejte své technické pracovníky a diskutujte s nimi o tom, jaké kurzy či koučink by ocenili.

  Nabídněte pracovníkům flexibilitu

  Flexibilita se během posledních několika let stala víceméně standardem. Nabídněte zaměstnancům co možná největší flexibilitu (volnou pracovní dobu nebo možnost práce na dálku) a výrazně tak zvýšíte jejich spokojenost.  -mm-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com
  Štítky: Talent management