Who is responsible for employee involvement in the "new normal"?

Kdo je zodpovědný za angažovanost zaměstnanců v „novém normálu“?

New ways of working will require more flexibility and employee involvement. Here HR will play a key role ...

Especially (though not only) in the corporate world, there was a lot of discussion in the first half of the year about adapting to the "new normal". Everyone had their own predictions. Over time, it has also become apparent that it is necessary to review HR's own role.

Therefore, more and more companies are now addressing the question of who is responsible for employee engagement and to what extent HR can take the lead. It is an almost historic moment when we see how the role of HR may change from a mere supporting function to a genuine main role as a key creator of the organisation for the future.

Furthermore, it is becoming apparent that once companies begin to address the implementation of remote work methods, they will also need to start thinking seriously about a long-term strategy since the effect on the work procedures and morale of employees will be significant.

Every employee faces a different situation and various factors need to be considered. Some employees want to return to the office as they feel they cannot be without the organisation and structure which is lacking at home. On the other hand, many others are gradually beginning to realise a number of benefits teleworking brings, including the possibility of not having to commute anywhere and thus saving time.

A workforce is now being created that is adaptable, flexible and intuitive regarding the organisation's needs in one month, two months and later. The idea of ​​setting frameworks for the next five years is incredibly difficult when we don't even know what we will be doing this Christmas.

The year 2020 could be a pivotal moment when HR will come to the forefront of the company's strategic management and help set steps and key processes for leading people in the "new normal".

 

-bb-

  Kdo je zodpovědný za angažovanost zaměstnanců v „novém normálu“?

  Nové způsoby práce budou vyžadovat větší pružnost i zapojení zaměstnanců. HR bude hrát klíčovou roli...

  Zejména (a nejen) v korporátním světě se v první půlce roku hodně diskutovalo o přizpůsobení se „novému normálnímu“. Každý měl vlastní predikci. S postupem času se zároveň ukázalo, že je potřeba přezkoumat hlavně vlastní roli HR.

  Stále více firem se proto nyní zabývá otázkou, kdo je zodpovědný za angažovanost zaměstnanců a do jaké míry může HR převzít vedoucí roli? Je to takřka historický okamžik, kdy můžeme být svědky toho, jak se role HR možná změní z pouhé podpůrné funkce na skutečnou hlavní roli coby klíčového tvůrce organizace pro budoucnost.

  Navíc se ukazuje, že jakmile společnosti jednou začnou řešit implementaci distančních způsobů práce, musí začít uvažovat rovnou o dlouhodobé strategii a pečlivě ji promýšlet. Zásah do pracovních postupů i morálky zaměstnanců je to totiž značný.

  Každý zaměstnanec čelí jiné situaci a existuje celá řada faktorů, které je třeba zvážit. Někteří zaměstnanci se chtějí vrátit do kanceláře, protože mají pocit, že se neobejdou bez organizace a struktury, která jim doma chybí. Na druhou stranu řada z nich si postupně začíná uvědomovat řadu výhod, které práce na dálku přináší včetně možnosti, že nemusí nikam dojíždět a ušetří čas.

  Vzniká nyní pracovní síla, která je přizpůsobivá, flexibilní a intuitivní v tom, jaké potřeby organizace bude mít za jeden měsíc, dva měsíce a později. Myšlenka stanovení rámců pro příštích pět let je neuvěřitelně obtížná, když ani nevíme, co budeme dělat o letošních Vánocích.

  Rok 2020 by mohl být osudovým okamžikem, kdy HR postoupí do popředí strategického vedení společnosti a pomůže nastavovat kroky a klíčové procesy pro vedení lidí v „novém normálu“.

   

   

   

  -bb-

  Zdroj: Human Capital Magazine - australský server pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital Magazine