Measure, measure, measure

Měřit, měřit, měřit

If human resources want to play a strategic role in a company, they need clear metrics to prove the company that they can achieve it. While this idea is not new, the question is why human resources still don't use metrics more often. Is it so difficult? According to hrmorning.com, human resources are rathermaking excuses. The most frequent excuses include:

1. We have no analytical brain in HR

If there is really nobody who can work with numbers and analytical tools in your team, address an analyst in another department such as among accountants.

2. We don't know what we should measure

There are many possibilities. Start by asking this question: What are the three main issues addressed in your company or HR department at the moment? Then search for metrics for these problems.

3. Senior management see no sense in measuring HR

Then you have to convince them about the opposite. Start slowly with small things and present your senior management what you have measured and why it makes sense to continue.

4. We would have to painfully look for different data in different places

You certainly don't think that all things will fall into your lap already completed. On the other hand, however, you don't have to always use all the data sources you have in the company. Choose according to the type of a specific measure.

5. We have no time for measuring

With such an approach, you will never have it. On the contrary, analytical tools for measuring HR activities are one of the things you should pay a lot of attention to.

6. We have tried it, but nobody used our results

Don't get discouraged by negative experience. It will take a while for you to find the right way to measure HR. And work on your presentation skills, too - sending results to your top management by e-mail is not enough.

-kk-

  Měřit, měřit, měřit

  Mají-li lidské zdroje hrát ve firmě strategickou roli, potřebuji jasná měřítka, jejichž pomocí to firmě dokáží. I když tato myšlenka není nijak nová, nabízí se otázka, proč lidské zdroje nevyužívají měřítek častěji. Je to tak těžké? Podle serveru hrmorning.com za tím stojí spíše výmluvy. Ty nejčastější zahrnují:

  1. Nemáme v HR žádný analytický mozek

  Pokud ve svém týmu skutečně nemáte nikoho, kdo umí pracovat s čísly a analytickými nástroji, oslovte někoho z analytiků například mezi účetními.

  2. Nevíme, co bychom měli měřit

  Možností je celá řada. Začněte otázkou: jaké tři hlavní problémy řeší v současné době vaše firma nebo oddělení HR? Pak hledejte měřítka pro tyto problémy.

  3. Vyšší management nevidí v měření HR smysl

  Pak je musíte přesvědčit o opaku. Začněte pozvolna u menších věcí a prezentujte vedení, co jste změřili a proč má smysl pokračovat.

  4. Museli bychom obtížně hledat různá data na různých místech

  Přece si nemyslíte, že vám všechno spadne do klína již hotové. Na druhou stranu nemusíte vždy využívat všechny zdroje dat, které ve firmě máte. Vybírejte je podle typu konkrétního měřítka.

  5. Nemáme na měření čas

  S takovým přístupem jej nebudete mít nikdy. Analytické nástroje pro měření aktivit HR naopak patří mezi věci, kterým byste se měli věnovat hodně.

  6. Už jsme to zkoušeli, ale naše výsledky nikdo nevyužil

  Nenechte se odradit negativní zkušeností. Bude to chvíli trvat, než si najdete k měření HR tu správnou cestu. A pracujte také na svých prezentačních dovednostech – poslat výsledky vedení firmy e-mailem nestačí.

  -kk-

  Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů

  Štítky: Měření v HR