Are you motivating your front-line employees enough?

Motivujete dostatečně vaše pracovníky v přední linii?

The COVID-19 pandemic has shown why it is so important to motivate these critical workers. But are we really doing this effectively?

Healthcare professionals, postal and delivery workers, grocery store staff and many others have all shown great courage in continuing to work to keep the country and their businesses functioning and provide people with essential basic services. Recognition, especially in difficult times, can have a big impact on their performance.

A May survey of the American O.C. Tanner Institute showed that workers who were rewarded during the first wave of COVID-19 were 47% more likely to be highly engaged and productive and 43% more likely to feel successful in their work.

Recognition efforts emphasise the individual impact of workers. For example, an American hospital in the epicentre of the pandemic transferred words of thanks and support it had received from patients and the community via rotating screensavers on employees' computer screens. This small gesture offered people recognition and at the same time regularly demonstrated the meaningfulness of their work. There are numerous ways of doing this.

The development of a "culture of recognition" can help not only to strengthen the mood of workers in difficult times, but also to create a deeper bond with workers that will last even after the crisis is over.
However, healthcare is not the only sector whose employees have had to work during the pandemic: grocery workers are also important. One food chain has created special commemorative brochures in the style of a yearbook, portraying employees' excellent work and acknowledging their efforts during this unprecedented time.

When offering rewards to front-line employees, motivational professionals encourage managers to provide comprehensive offers that appeal to individual preferences. The last thing an organisation wants is for a well-thought-out reward or incentive to go unnoticed and not be appreciated by employees. Organisations should thus be aware that each employee will have different preferences, so any effective reward system has to offer more options in order to satisfy the recipient.

That doesn't mean it has to be anything complicated. InComm, for example, has developed a rewards programme for a major telecommunications provider whose field technicians had to work during nationwide measures to ensure the functionality of broadband networks. It decided to help its technicians buy lunch while they were in the field. The resulting rewards programme provided the company's 25,000 field technicians with $25 per week distributed through digital gift cards which could be redeemed at nearly 30 fast-service branded restaurants. Technicians could choose which gift card they wanted through the internal portal.

And what about your company? How does it take care of its front-line employees? Remember: if you take care of them, they will take care of you - and not only in these difficult times.


-bb-

  Motivujete dostatečně vaše pracovníky v přední linii?

  Pandemie COVID-19 ukázala, proč je tak důležité motivovat tyto kriticky důležité pracovníky. Ale děláme to skutečně efektivně?

  Zdravotničtí odborníci, pracovníci poštovních a doručovacích služeb a zaměstnanci obchodů s potravinami a mnozí další – všichni doposud projevili obrovskou odvahu tím, že pokračovali v práci, aby udrželi byznys i fungování země a poskytovali lidem základní služby, bez nichž se neobejdou. Uznání, zejména v těžkých dobách, může mít velký dopad na jejich výkon.

  Květnový průzkum amerického O.C. Tanner Institute ukázal, že pracovníci, kteří byli oceňováni během první vlny COVID-19, měli o 47 % vyšší pravděpodobnost vysoké angažovanosti a produktivity a o 43 % vyšší pravděpodobnost, že se budou cítit ve své práci úspěšní.

  Úsilí o uznání zdůrazňuje individuální dopad pracovníků. Jedna americká nemocnice v epicentru pandemie například převedla slova poděkování a podpory, která obdržela od pacientů a komunity, v rotující spořiče na obrazovkách počítačů zaměstnanců. Tímto drobným gestem nabídla lidem uznání a zároveň pravidelnou ukázku smysluplnosti jejich práce. Způsobů může být mnoho.

  Rozvoj „kultury uznávání“ může pomoci nejen posílit náladu zaměstnanců v těžkých dobách, ale také vytvořit hlubší pouto s pracovníky, které bude trvat i poté, jakmile bude krize překonána.

  Zdravotnictví není však jediným odvětvím, jehož zaměstnanci jsou během pandemie vystaveni zvýšenému riziku. Pracovníci obchodu s potravinami jsou během této doby také životně důležití. Například jeden z obchodních řetězců s potravinami vytvořil speciální pamětní brožury ve stylu ročenky, která zachycuje skvělou práci a uznává zaměstnance během této bezprecedentní doby.

  Při nabízení odměn zaměstnancům v první linii motivační odborníci vybízejí manažery, aby poskytovali všestranné nabídky, které osloví individuální preference. Poslední věcí, kterou si totiž organizace přeje je, aby se dobře myšlená odměna nebo motivační pobídka minula účinkem a nebyla oceněna. Organizace by si proto měly uvědomit, že každý ze zaměstnanců bude mít jiné preference, což znamená, že efektivní systém odměn by měl nabízet více možností, jak vyhovět příjemci.

  To neznamená, že to musí být něco komplikovaného. Například společnost InComm vyvinula program odměn pro významného telekomunikačního poskytovatele, jehož terénní technici museli pracovat během celostátních opatření, aby zajistili funkčnost širokopásmových sítí.

  Rozhodla se přispět svým technikům nákupem oběda, zatímco byli v terénu. Výsledný program odměn ocenil 25 000 terénních techniků společnosti 25 dolary týdně distribuovaných prostřednictvím digitálních dárkových karet, které bylo možné uplatnit u téměř 30 značkových restaurací s rychlou obsluhou. Technici si mohli vybrat, kterou dárkovou kartu chtěli prostřednictvím interního portálu.

  A co vaše společnost? Jak pečuje o své zaměstnance v přední linii? Pamatujte, že jak se postaráte vy o ně, tak se postarají oni zase o vás nejen v těchto nelehkých časech.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine