Neurological aspects of learning and their use in building an L&D programme (1/2)

Neurologické aspekty učení a jak jich využít při budování L&D programu (1/2)

Many companies are still trying to iron out the kinks in their Learning & Development programmes. Most of these programmes are created internally by employees who are not trained in neuroscience, neuropsychology, medicine or cultural anthropology and adult development. It is these findings that are important for a truly effective L&D programme, and we will focus on them here.

Human thinking and the ability to learn are extremely complex matters; however, for practical purposes, it is important to realise that from a scientific point of view a number of myths exist in this area. Here are the top ten you should know before setting up or changing anything:

We use only 10% of our brain

This is nonsense because we use almost our entire brain. This myth may have arisen because most people actually use only about 10% of the POTENTIAL of their mind.

Some people use more or less of the brain

This is complete nonsense. We all use both hemispheres all the time. For example, the ability to think creatively includes the whole brain, not just the right hemisphere, as many believe. Professional musicians have been shown to use the left "analytical" side of the brain more than the right "creative" side of the brain when composing music.

10,000 hours: that's how long you need to become an expert in your field

Yes, even this myth appears in various sources. Sometimes it's 10,000 hours, other times less or more. But it is not so much about time as the approach you choose towards learning. You must be able to break down complex issues into small parts and understand every single such piece and its relationship to the other parts. If you can make the most of this approach, time plays no role.

The more time you spend learning, the more effective it will be

No. In many areas there is very clear evidence that "cross-training" across other disciplines that are not directly focused on the target issue improves your performance in the chosen discipline.

Some people are more of a visual or auditory type of student

You may prefer one of your senses but, in general, the more senses you use in training, the more effectively you learn.

There are "learning windows" where we feel we know nothing even though we have studied it

Not true. We cultivate our abilities throughout life and the brain stores knowledge carefully.

Under pressure, our "reptile" brain takes over

Nonsense: there is no reptile brain, only complex biology. If your brain is facing chaos and stress that affects the prefrontal cortex, it turns off our complex rational thinking and focuses on the basic impulses. Fortunately, you can learn to work with this.

Stress disrupts learning

This is only a partial truth. Different people have different levels of stress tolerance. A limited amount of stress supports learning, too much disrupts it. In general, the more you struggle with understanding a topic, the longer you will remember the issue.

The human mind sometimes thinks "fast" and sometimes "slowly"

Reducing the beauty and complexity of the human mind, and especially the concept of ​​such a binary position, significantly impoverishes us. Rational analysis certainly takes longer than intuitive or instinctive processes but they are not stand-alone systems. Rationality does not exist without emotions, and our minds are much more subtle, receptive and complex than presented.

Memories are stored in our brain

No, they are distributed across the neural network throughout our body, and when we remember something, the brain helps bring it to the fore. But the brain is not a cabinet for storing memories.

 

The second part of the article will focus on how to create a truly effective L&D programme thanks to knowledge from neuroscience.

 

-bb-

  Neurologické aspekty učení a jak jich využít při budování L&D programu (1/2)

  Řada firem se stále snaží vychytat mouchy ve svých programech učení a rozvoje (Learning & Development programech). Většinu programů vytváří interně zaměstnanci, kteří ale nejsou vyškoleni v oblasti neurověd, neuropsychologie, medicíny nebo kulturní antropologie a vývoje dospělých. Právě tyto poznatky jsou pro skutečně účelný L&D program důležité a zaměříme se na ně.

  Lidské myšlení a schopnost učit se jsou velmi složitou a komplexní záležitostí. Pro vaše praktické potřeby je nicméně důležité si uvědomit, že se v této oblasti objevuje z pohledu vědy řada mýtů. Zde je deset těch nejrozšířenějších, které byste měli znát, než začnete cokoliv nastavovat nebo měnit:

  Používáme pouze 10 % našeho mozku

  To je nesmysl, protože téměř celý svůj mozek využíváme. Tento mýtus mohl vzniknout, protože většina lidí skutečně využívá pouze asi 10 % POTENCIÁLU své mysli.

  Někteří lidé využívají více jednu nebo druhou část mozku

  To je naprostý nesmysl. Všichni používáme obě hemisféry po celou dobu. Například schopnost kreativního myšlení zahrnuje celý mozek, nejen pravou hemisféru, jak se mnozí domnívají. Ukázalo se, že profesionální hudebníci používají při skládání hudby levou „analytickou“ stranu mozku více než pravou „kreativní“ stranu mozku.

  10 000 hodin – tak dlouhou praxi potřebujete, abyste se stali expertem ve svém oboru

  Ano, i tento mýtus se v různých zdrojích objevuje. Někdy je to 10 tisíc hodin, jindy méně nebo více. Nejde ale o čas jako o přístup, který k učení zvolíte. Musíte být schopni rozložit si komplexní problematiku na malé části a porozumět každému jednomu dílku a jeho vztahu k ostatním částem. Pokud tento přístup dokážete skutečně efektivně vytěžit, čas nehraje roli.  

  Čím více času učení věnujete, tím bude efektivnější

  Ne, v mnoha oblastech existuje velmi jasný důkaz, že „křížový trénink“ napříč dalšími disciplínami, které nejsou přímo zaměřeny na cílovou problematiku, zlepšuje váš výkon ve vybrané disciplíně.

  Někdo je spíše vizuální nebo auditivní typ studenta

  Možná dáváte některému z vašich smyslů přednost, avšak všeobecně platí, že čím více smyslů při tréninku používáte, tím efektivněji se učíte.

  Existují „učicí okna“, kdy máme pocit, že nic nevíme, i když jsme se to učili

  To není pravda. Naše schopnosti kultivujeme po celý život a mozek si poznatky pečlivě ukládá.

  Pod tlakem přebírá roli náš „plazí“ mozek

  Nesmysl, neexistuje žádný plazí mozek, jen složitá biologie. Pokud máš mozek čelí chaosu a stresu, který ovlivňuje prefrontální kůru, vypíná naše složité racionální myšlení a soustředí se na základní pudy. Naštěstí se s tím dá naučit pracovat.

  Stres narušuje učení

  To je jen částečná pravda. Různí lidé mají různé úrovně tolerance stresu. Určitá míra stresu podporuje učení, příliš mnoho jej naopak narušuje. Všeobecně platí, že čím více zápasíte s porozuměním tématu, tím déle si pak danou problematiku pamatujete.

  Lidská mysl myslí někdy „rychle“ a někdy „pomalu“

  Zredukování krásy a složitosti lidské mysli a zejména myšlenky na takto binární postavení nás výrazně ochuzuje. Racionální analýza určitě trvá déle než intuitivní nebo instinktivní procesy, ale nejedná se o samostatné systémy. Racionalita neexistuje bez emocí a naše mysl je mnohem jemnější, vnímavější a komplexnější, než je předkládáno.

  Vzpomínky jsou uloženy v našem mozku

  Ne, jsou distribuovány prostřednictvím naší neuronové sítě v celém našem těle a když si na něco vzpomeneme, mozek to pomůže znovu vyvolat. Mozek ale není skříňka pro ukládání vzpomínek.

   

  V navazujícím článku se zaměříme na to, jak vytvořit díky poznatkům z neurověd skutečně efektivní L&D program.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard