Five things employees need to reach their full potential

Pět věcí, které zaměstnanci potřebují, aby mohli dosáhnout svého potenciálu

One of the key tasks of the HR department and training specialists is to create an environment in which employees can reach their maximum potential in terms of work efficiency and satisfaction. In order to help you know what to focus on when creating such an environment, here are five key things employees need so they work efficiently and come as close as possible to their maximum potential.

These tips were published by Talent Management.

A healthy and safe working environment

Above all, every worker needs to feel comfortable in their working environment. They should not feel threatened, neither physically or psychologically. Create an environment in which workers are not afraid to speak their mind and where they can be their true selves.

Training and development

A worker can only be satisfied and engaged if they see they are moving forward with a purpose. If there is no vision and the employer does not care about the development and training of employees, workers will only do the mandatory minimum in terms of job performance.

Recognition

If a worker achieves success, it is imperative they receive sufficient recognition, not only financially but also on a purely human level. If such recognition is absent, the employee will have no incentive to repeat the success in the future.

Vision

Every company should have its priorities and vision for the future defined. And it should enthuse all employees for this common vision.

Enough room for initiative

We are all on different levels in terms of the need to be creative and independent. But to some extent, being independent is a basic need for everyone. Employees thus need some wiggle room and should be allowed to work independently, using their own creativity and initiative.

 

-mm-

  Pět věcí, které zaměstnanci potřebují, aby mohli dosáhnout svého potenciálu

  Jedním z klíčových úkolů HR oddělení a specialistů na vzdělávání je vytvořit pracovníkům takové prostředí, ve kterém budou moci dosáhnout svého maximálního potenciálu z hlediska efektivity práce i spokojenosti. Abyste věděli, na co se při vytváření takového prostředí zaměřit, přinášíme vám pět klíčových věcí, které zaměstnanci potřebují, aby se jim dobře pracovalo a mohli se ke svému maximálnímu potenciálu co nejvíce přiblížit.

  Tyto tipy přinesl server Talent Management.

  Zdravé a bezpečné pracovní prostředí

  Každý pracovník se musí především cítit dobře. Nesmí se cítit ohrožen. A to jak ve fyzickém, tak i v psychologickém slova smyslu. Utvořte takové prostředí, ve kterém se nebudou pracovníci bát říkat své názory a být skutečně sami sebou.

  Vzdělávání a rozvoj

  Pracovník může být spokojený a může mít maximální pracovní nasazení pouze tehdy, když vidí, že někam směřuje a že se někam posouvá. Pokud nemá žádnou vidinu a zaměstnavatel se nijak nestará o jeho rozvoj a vzdělávání, jen těžko od něj lze z hlediska pracovního výkonu očekávat něco jiného než pouhé povinné minimum.

  Uznání

  Pokud se pracovníkovi něco povede, je nutné, aby se mu dostalo dostatečného uznání. Nejenom finančního, ale i lidského. Pokud se mu tohoto uznání nedostane, nebude mít žádnou motivaci podobný úspěch zopakovat v budoucnu.

  Vize

  Každá firma by měla mít nějaké priority a nějakou vizi do budoucna, ke které směřuje. A měla by pro tuto společnou vizi nadchnout i všechny pracovníky.

  Dostatečný prostor pro vlastní iniciativu

  Každý máme odlišnou míru potřeby chovat se kreativně a nezávisle. Do určité míry je to ale základní potřeba každého člověka. Zaměstnanci tedy potřebují určitý manévrovací prostor i možnost pracovat samostatně a uplatňovat vlastní kreativitu a iniciativu.

   

  -mm-

  Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management