Study: When will people start preparing for the "new normal"?

Studie: Kdy lidi začít připravovat na „nový normál“?

In the early stages of the coronavirus pandemic, many companies practically forced staff to adopt entirely new approaches to work. It's amazing how many of them were able to adapt quickly. On the other hand, think how many times you had tried to push some innovations in the company before, often without widespread or long-term success ...

People have a really interesting approach to changing their behaviour. However, studies show that the timing of drives aimed at change has a significant effect. Researchers at the University of Pennsylvania and Harvard have conducted a number of studies to examine and quantify what they call the "fresh start" effect. They looked at various "starting points" to see if people were more motivated to behave in ways which at this particular time would help them achieve their goals.

In one study, they analysed gym attendance data from 11,912 students. The results showed that the probability of visiting the gym increases compared to other days:

 • by 33% at the beginning of the week
 • by 14% at the beginning of the month
 • by 47% at the beginning of the semester
 • by 12% at the beginning of the year
 • by 7.5% during birthdays

Psychologists also supported their findings with additional data. Using Google Insights, they found that searches for key terms, such as "diet," began to increase at the beginning of new time periods, respectively:

 • 10% on the first day of the week compared to the last
 • 42% for the first month of the year, compared to the last
 • 7% the first day after the holiday

In contrast, search numbers rose by just 4% after the New York Times announced the results of successful clinical trials of a new diet pill.

People have an ingrained aversion to change; on the other hand, they also have a tendency to learn and not repeat their own mistakes or those of others. These opposing influences lead to human nature beginning to perceive timestamps as certain anchors.

Psychologists claim that when entering a new time period, we subconsciously perceive only very small differences between what is new and our imperfect self in the past. As a result, our tendency to build on the past weakens.

The implications for business are clear. If you want people to adopt new behaviours, time your programme to start with a new period of time. That way you will be working with human nature rather than against it.

 

-bb-

  Studie: Kdy lidi začít připravovat na „nový normál“?

  V počátečních fázích pandemie koronaviru mnoho firem prakticky ze dne na den přimělo své lidi přijmout zcela nové přístupy k práci. Je až neuvěřitelné, jak se řada firem dokázala rychle adaptovat. Na druhou stranu si ale vzpomeňte, kolikrát jste se ve firmě dříve snažili prosadit některé novinky a často bez plošného nebo dlouhodobějšího úspěchu...

  Lidé mají vskutku zajímavý přístup ke změně svého chování. Studie však ukazují, že podstatný vliv má vlastní načasování podnětů ke změně. Vědci z Pensylvánské a Harvardovy univerzity provedli řadu studií, aby prozkoumali a kvantifikovali to, co nazývají efektem „čerstvého začátku“. Zkoumali různé „počáteční body“, aby zjistili, zda jsou lidé více motivováni k chování, které jim v tomto okamžiku pomáhá dosáhnout jejich cílů.

  V jedné studii analyzovali údaje o docházce do tělocvičny od 11 912 studentů. Výsledky ukázaly, že pravděpodobnost návštěvy tělocvičny se ve srovnání s ostatními dny zvyšuje:

  • o 33 % na začátku týdne,
  • o 14 % na začátku měsíce,
  • o 47 % na začátku semestru,
  • o 12 % na začátku roku,
  • o 7,5 % v průběhu narozenin.

  Psychologové zároveň podpořili své závěry dalšími daty. Pomocí Google Insights zjistili, že vyhledávání klíčových termínů, jako je např. „dieta“, se začalo zvyšovat na začátku nových časových období, respektive:

  • 10 % v první den v týdnu ve srovnání s posledním.
  • 42 % za první měsíc roku, ve srovnání s posledním.
  • 7 % první den po dovolené.

  Oproti tomu však čísla vyhledávání vzrostla o pouhá 4 % poté, co noviny New York Times oznámily výsledky úspěšných klinických hodnocení nové pilulky na dietu.

  Lidé mají v nitru zakořeněnou averzi ke změnám, na druhou stranu mají v sobě i tendenci učit se a neopakovat chyby své nebo ostatních. Tyto protichůdné vlivy vedou k tomu, že si lidská přirozenost začala vnímat časové značky jako určité kotvy.

  Psychologové tvrdí, že když vstoupíme do nového časového období, vnímáme podvědomě jen velmi malé rozdíly mezi tím, co je nové a naším nedokonalým já v minulosti. Tím pádem se oslabuje naše tendence navazovat na minulost.

  Důsledky pro podnikání jsou jasné. Pokud chcete, aby si lidé osvojili nové chování, načasujte váš program na začátek nového časového období. Pokud tak učiníte, budete pracovat spíše s lidskou přirozeností než proti ní.

   

   

  -bb-

  Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine