A toxic working environment: spotting a problem and fixing it

Toxické pracovní prostředí: Jak ho poznat a jak ho napravit

How do you detect a toxic working environment? There are numerous signals, the most obvious of which include low retention of employees, frequent burnouts and low effectivity of work. The secondary effects of a toxic environment might be harassment, bullying, discrimination and unethical behaviour. If there is such an unfavourable situation at your company, you as the HR department now have the following tasks in order to solve the problem.

Identify toxic individuals

According to ChangeBoard.com, a toxic environment stems from the toxic attitude of some individuals. If such an environment has developed at your company, it is rooted in the behaviour of certain people. Try to identify the sources of the infection and work intensively with them.

Start with managers

Although the problem of a toxic environment permeates all levels of a company and manifests itself mostly in the daily work of lower-level employees, it is necessary to start with changes at the highest level of management. Managers are the bearers of company values and serve as role models for employees; therefore, they must offer a good example.

Make changes in company culture

There is no point in punishing individual employees. If a toxic environment has arisen at the company, it is due to an incorrectly set up company culture. And changes to this culture always take time to implement. So start as soon as possible with changing the basic rules and priorities of the company culture.

Expect emotional reactions

If a toxic atmosphere has developed at your company, you should expect emotional reactions to the changes you make. Be prepared for this and adjust your communication accordingly.

 

-mm-

  Toxické pracovní prostředí: Jak ho poznat a jak ho napravit

  Jak poznáte toxické pracovní prostředí? Existuje celá řada rozpoznávacích znamení. Mezi ty nejočividnější patří vysoká fluktuace zaměstnanců, časté syndromy vyhoření a malá efektivita práce. Průvodními jevy toxického pracovního prostředí může být obtěžování, šikana, diskriminace a neetické chování. Pokud se tato nemilá situace odehrává ve vaší firmě, stojí před vámi (tedy před HR oddělením) následující úkoly k vyřešení daného problému.

  Identifikujte šiřitele nákazy

  Podle ChangeBoard.com vždy toxickému prostředí předchází toxické jednání jednotlivců. Pokud se ve vaší firmě bohužel toto prostředí vytvořilo, má to svůj původ v chování některých jednotlivců. Pokuste se identifikovat ty zaměstnance, kteří jsou zdrojem infekce daného prostředí, a právě s nimi pracujte nejintenzivněji.

  Začněte u vedoucích

  I přestože se toxické pracovní prostředí jakožto problém projevuje napříč všemi úrovněmi firmy a nejčastěji se ukazuje v každodenní práci řadových pracovníků a lidí na nižších pozicích, je nutné, abyste se změnami začali u nejvyššího managementu. Manažeři jsou totiž nositeli firemních hodnot a modelem chování pro zaměstnance, a proto oni musí jít příkladem.

  Proveďte změny ve firemní kultuře

  Nemá cenu příliš trestat jednotlivé aktéry nebo sankcionovat jednotlivce. Jestliže se ve vaší firmě vytvořilo toxické pracovní prostředí, je to kvůli špatně nastavené firemní kultuře. A změny v této kultuře jsou vždy během na dlouhou trať. Začněte tedy co nejdříve se změnami v základních pravidlech a prioritách kultury vaší firmy.

  Očekávejte emotivní reakci

  Jestliže ve vaší firmě vznikla toxická atmosféra, znamená to, že můžete při zavádění změn očekávat silně emotivní reakce. Buďte na to připraveni a přizpůsobte tomu vaši komunikaci.

   

  -mm-

  Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard