What types of videos can enliven online training or conferences? (1/2)

Jakými typy videí můžete oživit vaše online školení nebo konferenci? (1/2)

Choose the right video format for your performance; a "talking head" is not always the only option you can use to engage an audience.

As viewers' attention spans decrease every day, video excels at limiting complex, boring, or abstract concepts to easily digestible sections of information; moreover, it conveys them in an interesting, inspiring and entertaining way.

One of the best things about video content is how versatile and flexible it is. However, depending on the topic you want to address and your target audience, some types will be better than others.

Live video

These are excellent for adding a "human touch" to the experience of your event, making it easier for the audience to gain trust. The most common live videos include:

1. Talking head

We are naturally attracted to other people's faces because they show emotions and expressions that are familiar to us. A talking head or conversation-like video can be engaging and, above all, compelling - doubly so if it involves an expert on a given topic or an authority in your organisation.

So you can use them to pass on best practices for communicating with customers or for employees to share work experiences with one another.

Example

2. Screen videos

These videos are based on a computer screen recording and usually contain narrators. They are relatively easy to create, clear and illustrative. They might be used to help people go through all the steps necessary to complete a process.

For example, you can implement these videos into the onboarding process to teach new employees to manage internal systems, and more.

Example

Demonstration video

When it comes to employee training, one of the most important things you should learn is how your product or service actually works - even more so if it involves complex functions or procedures.

A video with a demonstration of a product or service can help give employees a detailed view of your product in action; this is especially useful for sales teams and customer support. With this type of training, you ensure they can effectively communicate the value of the product to potential customers or quickly resolve clients' most common concerns.

Example

 

The following part will focus on types of animated videos.


-bb-

  Jakými typy videí můžete oživit vaše online školení nebo konferenci? (1/2)

  Vyberte si vhodný videoformát pro vaše vystoupení – ne vždy je „mluvící hlava“ jedinou možností, kterou můžete využít, abyste zaujali publikum.

  S tím, jak se rozpětí pozornosti diváků každým dnem zkracuje, video vyniká v omezování složitých, nudných nebo abstraktních konceptů na snadno stravitelné informační úseky. Navíc je předává zajímavou, inspirující a zábavnou formou.

  Jednou z nejlepších věcí na video obsahu je, jak je univerzální a přizpůsobivý. V závislosti na tématu, kterému se chcete věnovat, a na vašem cílovém publiku však budou některé typy lepší než jiné.

  Živé video

  Jsou skvělé, když chcete zážitku z vaší akce přidat „lidský dotek“. Usnadňuje to publiku získat důvěru. Mezi nejběžnější živá videa patří:

  1. Mluvící hlava

  Přirozeně nás přitahují tváře jiných lidí, protože projevují emoce a výrazy, které jsou nám známé. Mluvící hlava nebo videa podobná rozhovoru mohou být poutavá a především přesvědčivá – dvojnásobně, pokud obsahují odborníka na dané téma nebo autoritu ve vaší organizaci.

  Můžete je tedy použít k předávání osvědčených postupů, jak komunikovat se zákazníky nebo k tomu, aby jejich prostřednictvím zaměstnanci sdíleli pracovní zkušenosti navzájem.

  Příklad

  2. Videozáznamy obrazovky

  Tato videa jsou založena na záznamu obrazovky počítače a obvykle obsahují vypravěče. Jsou poměrně jednoduchá na tvorbu, jasná a názorná. Pomohou lidem projít například všemi kroky nezbytnými k dokončení určitého procesu.

  Můžete například implementovat tato videa do procesu onboardingu, abyste naučili nové zaměstnance spravovat interní systémy apod.

  Příklad

  Demonstrační video

  Pokud jde o školení zaměstnanců, jednou z nejdůležitějších věcí, které byste je měli naučit, je to, jak váš produkt nebo služba ve skutečnosti funguje – ještě více, pokud zahrnují složité funkce nebo postupy.

  Video s ukázkou produktu nebo služby vám může pomoci podrobně ukázat vašim zaměstnancům, co váš produkt dělá v akci, což je vhodné zejména pro obchodní týmy a zákaznickou podporu. S tímto typem školení zajistíte, aby mohli efektivně sdělit nabídku hodnoty vašeho produktu potenciálním zákazníkům nebo rychle vyřešit nejčastější pochybnosti vašich klientů.

  Příklad

   

  V navazujícím díle se zaměříme na typy animovaných videí.

  -bb-

  Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine