How to focus HR professionals development?

Na co se zaměřit při rozvoji HR profesionálů?

Many HR professionals want to advance their career to the highest levels - to become HR directors. Even though not many positions of HR directors are available, they should not get discouraged from working on themselves and improving their knowledge and skills. Three tips which skills to focus on primarily were summed up on hrnewsdaily.com.

Learn to think more strategically

Human resources must be able to think critically about the consequences of their decisions on their company's results. Focus on how to achieve a competitive advantage through a strategic thinking process which will include analyses of environment, competencies, strengths and weaknesses, competition, etc.

Develop your communication skills

In addition to speaking in front of people and writing reports, every HR professional should also be able to listen. Without feedback from employees, he can only guess what they expect from the company. He should also follow current trends in internal communication at least in the the company's industry.

Strengthen your professional integrity

Only a trusted HR professional who behaves ethically in every situation can create authentic relationships with others based on mutual respect. To achieve this, it is is necessary to follow and understand the economic, political, financial, and other factors affecting the success of the company.

-kk-

  Na co se zaměřit při rozvoji HR profesionálů?

  Mnoho HR profesionálů chce ve své kariéře postoupit až na nejvyšší příčky – stát se personálními řediteli. I když však volných pozic ředitelů HR není příliš, nemělo by je to odradit od toho, aby na sobě stále pracovali a zlepšovali své znalosti a dovednosti. Tři rady, na které dovednosti se zaměřit především, shrnul server hrnewsdaily.com.

  Učte se uvažovat strategičtěji

  Lidské zdroje musí umět kriticky uvažovat o důsledcích svých rozhodnutí pro výsledky firmy. Zaměřte se na to, jak dosáhnout konkurenční výhody prostřednictvím procesu strategického uvažování, který bude zahrnovat analýzu prostředí, kompetencí, silných a slabých stránek, konkurence apod.

  Rozvíjejte své komunikační dovednosti

  HR profesionál musí kromě mluvení před lidmi a psaní reportů umět také dobře naslouchat. Bez zpětné vazby od zaměstnanců může nanejvýš odhadovat, co vlastně od firmy očekávají. Měl by také sledovat aktuální trendy v interní komunikaci minimálně v rámci oboru působnosti firmy.

  Posilujte svou profesionální integritu

  Pouze důvěryhodný HR profesionál, který se chová eticky za každé situace, může vytvářet autentické vztahy s ostatními postavené na vzájemném respektu. Je k tomu zapotřebí sledovat a chápat ekonomické, politické, finanční a další faktory ovlivňující úspěch firmy.

  -kk-

  Zdroj: HR News Daily - americký server zaměřený na HR
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR News Daily