Four trends in employer branding brought by 2020

4 trendy v oblasti brandingu zaměstnavatelů, které přinesl rok 2020

At the beginning of the year, the phrase "employer branding" tended to evoke ideas of elegant offices and enviable benefits. As the end of 2020 approaches, the concept has been completely reversed, according to a LinkedIn survey.

Given how, at the beginning of the year, the news became dominated by events and social issues that were having a global impact, job applicants and customers alike increasingly sought brands so as to speak out and take a stand on issues they cared about.

In April 2020, corporate contributions on COVID-19 increased their exposure by 84% compared to the average. In June 2020, as protests against racial inequality continued around the world, a similar peak in engagement was also seen in contributions from companies on diversity, with average engagement rising by 24%.

This shift towards greater empathy, transparency and authenticity of employer brands has taken place in several different ways. And while there is no guide to navigating this radically changed landscape, it can be helpful to seek inspiration from others. With this in mind, here are some of the most significant changes and trends in recent months that can help you shape your employer branding strategy in 2021.

Go beyond phrases and focus on actions

Following global conversations about racial inequality and social justice, many companies have issued statements emphasising their commitment to diversity and inclusion. In some cases, this has ended the conversation; others have delved deeper into the subject.

For example, Ben & Jerry’s has long been known for its progressive values ​​and speaking openly on issues such as climate justice and equality. In their contributions to the topic of racial justice, they were not afraid to use bold language and graphics, thus deviating from the general statements of other brands.

null

Ask more and encourage the conversation

Another way companies practise empathy in improving their employer brand is by talking less and listening more.

HubSpot, for instance, displays frequently asked questions to engage its audience in the discussion. Its LinkedIn business page offers dozens of questions and polls, ranging from topics like marketing strategies to more sophisticated issues such as: "Do you think distance work allows you to bring more of your authentic self into your work life?"

null

Show the more vulnerable side of your company

Many companies are increasingly using social channels to talk about current events. Managers also use their personal accounts to supplement voices in conversations and publicly thank employees for their hard work and determination in the face of unprecedented challenges. At the same time, some leaders excel in sharing and are not afraid to appear vulnerable.

One example is Ed Bastion, CEO of Delta Air Lines. When the company faced economic pressure and some employees had to take unpaid leave, Ed personally thanked an employee who used the leave to make masks for front-line workers.

null

Speak openly, holistically and empathetically about the well-being of employees

Until recently, employer brand content focused on candidates, while employees and consumer brand content targeted customers. In 2020 these lines began to blur. Now consumers want to know the brands they select also take care of their employees, especially in times of crisis.

This has led to a more holistic and empathetic approach and discussion of employee well-being, including physical, mental and financial health. Companies do not try to hide the problems their employees face, but instead acknowledge they are aware such struggles exist and outline concrete steps they are taking to mitigate them.

One contribution that demonstrates this approach comes from Mike Corbat, CEO of Citi, who shares details of what the company is doing to support employees, and points out that eligible colleagues will receive “special compensation fees to help alleviate the financial burden of this situation."

null 

-bb-

  4 trendy v oblasti brandingu zaměstnavatelů, které přinesl rok 2020

  Na začátku roku měla fráze „branding zaměstnavatele“ tendenci vyvolávat představy o elegantních kancelářích a záviděníhodných výhodách. S blížícím se koncem roku 2020 se tato myšlenka naprosto otočila, jak vychází z průzkumu společnosti LinkedIn.

  Vzhledem k tomu, že se na začátku tohoto roku dostaly do popředí povědomí veřejnosti události a sociální problémy, které se mění v celosvětovém měřítku, uchazeči a zákazníci stále více vyhledávali značky, aby promluvili a zaujali postoj k problémům, na kterých jim záleží.

  V dubnu 2020 došlo u firemních příspěvků o COVID-19 k nárůstu angažovanosti o 84 % ve srovnání s průměrnou angažovaností. V červnu 2020, kdy po celém světě pokračovaly protesty proti rasové nerovnosti, byla podobná špička v angažovanost zaznamenána také u příspěvků společností o rozmanitosti, přičemž průměrná angažovanost vzrostla o 24 %.

  Tento posun směrem k větší empatii, transparentnosti a autentičnosti značek zaměstnavatelů se odehrával několika různými způsoby. A i když pro navigaci v této radikálně změněné krajině neexistuje žádný průvodce, může být užitečné hledat inspiraci u ostatních. S ohledem na to je zde několik nejvýznamnějších změn a trendů posledních měsíců, které vám mohou pomoci utvářet strategii značky zaměstnavatele v roce 2021.

  Jděte nad rámec frází a zaměřte se na činy

  Mnoho společností v návaznosti na globální konverzace o rasové nerovnosti a sociální spravedlnosti, vydalo prohlášení zdůrazňující jejich závazek k rozmanitosti a začlenění. V některých případech tím konverzace skončila. Jiné se do tématu pustily hlouběji.

  Například společnost Ben & Jerry’s je již dlouho známá svými progresivními hodnotami a otevřeně mluví o problémech, jako je klimatická spravedlnost a rovnost. V příspěvcích k tématu rasové spravedlnosti se nebáli použít odvážný jazyk i grafiky, které vybočily z obecných prohlášení ostatních značek.

  null

  Více se ptejte a povzbuďte konverzaci

  Dalším způsobem, jak společnosti praktikují empatii při zlepšování své značky zaměstnavatele je to, že méně mluví a více naslouchají.

  Například společnost HubSpot klade časté otázky, aby zapojila své publikum do diskuse. Na její firemní stránce LinkedIn najdete desítky otázek a hlasování, od témat, jako jsou marketingové strategie, až po sofistikovanější dotazy typu: „Myslíte si, že vám distanční práce umožňuje do vašeho pracovního života přenést více vašeho autentického já?“

  null

  Ukažte i zranitelnější stránku své společnosti

  Zatímco mnoho společností stále častěji používá své sociální kanály k tomu, aby hovořilo o aktuálních událostech. Manažeři také používají své osobní účty, aby doplnily hlasy v konverzacích a veřejně poděkovali svým zaměstnancům za jejich tvrdou práci a odhodlání tváří v tvář bezprecedentním výzvám. Někteří lídři přitom vynikají svou sdílností a nebojí se být zranitelní.

  Jedním z příkladů je Ed Bastion, generální ředitel společnosti Delta Air Lines. Když podnik čelil ekonomickému tlaku a někteří zaměstnanci si museli vzít neplacené volno, Ed osobně poděkoval jedné zaměstnankyni, která využila volno k výrobě masek pro pracovníky v první linii.

  null

  Mluvte otevřeně, holisticky a empaticky o pohodě zaměstnanců

  Až donedávna byl obsah značky zaměstnavatele zaměřen na kandidáty a zaměstnance a obsah značky spotřebitele cílený na zákazníky. Tyto linie se začaly rozmazávat v roce 2020. Nyní chtějí spotřebitelé vědět, že značky, od kterých nakupují, se starají o své zaměstnance a zejména v době krize.

  To vedlo k holističtějšímu a empatičtějšímu přístupu a diskuzi o pohodě zaměstnanců, zahrnující fyzické, duševní a finanční zdraví. Společnosti nepřemýšlejí o problémech, kterým jejich zaměstnanci čelí, ale místo toho uznávají, že tyto boje existují a že jim na nich záleží – a dále nastíní konkrétní kroky, které podnikají k jejich zmírnění.

  Jeden příspěvek, který demonstruje tento přístup, pochází od Mikea Corbata, generálního ředitele společnosti Citi, který sdílí podrobnosti o tom, co firma dělá pro podporu zaměstnanců, a upozorňuje, že způsobilí kolegové obdrží „zvláštní odměnu za odškodnění, která pomůže zmírnit finanční zátěž této situace.“

  null 

  -bb-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn