Few employers are able to identify and effectively solve employees' problems with alcohol and drugs

Minimum zaměstnavatelů je schopno identifikovat a efektivně řešit problémy zaměstnanců s alkoholem a drogami

The latest British CIPD survey on drug and alcohol management at work revealed only 26% of managers are trained to recognise the symptoms of drug problems.

The CIPD suggests HR departments consider training and proactive support through services, such as employee assistance and occupational health programmes. This is due partly to the fact that 27% of employees in the survey stated their alcohol consumption had increased as a result of the ongoing coronavirus pandemic and related measures.

Dr. Jill Miller, CIPD's chief adviser, noted that people's anxiety or vulnerability to coronavirus had led to more people using alcohol or drugs as a mechanism to deal with the situation.

"It is vital that organisations recognise drug or alcohol abuse as a health, safety and well-being issue for employees, not just a disciplinary issue," she added.

Support for employees dealing with substance abuse should be included in existing programmes to promote employee well-being and health. By implementing a clear policy that sets out expectations about behaviour and prioritises real support for mental well-being, employers can create a safe environment in which they feel supported and not afraid to ask for help. This could encourage people to seek help before the problem becomes more significant.

At the same time, those participants in the survey who reported a high workload were much more likely to increase their alcohol consumption: 37% compared to 24% of participants with a lower workload.

The survey also found that when properly supported by employers, alcohol and drug abuse did not have a long-term impact on people's careers or employers. Approximately two-thirds (69%) said the last employee to apply for treatment or rehabilitation support still remained functional for the organisation.

61% of organisations do not currently provide paid or unpaid treatment leave.

Experts further recommend employers should not put alcohol-related celebrations at the centre of work culture so that these are not seen as a form of reward (e.g. beer Fridays after a demanding working week).

The findings of the survey show that more than half of employees feel too much pressure to drink alcohol when socialising with colleagues. In such a case, employers should really think about how to involve their employees without having events or activities linked with alcohol.

The human resources department should also include alcohol education as part of routine on-the-job training and raise the profile of support services, such as via the intranet or by sharing events such as an alcohol awareness week, etc.

The CIPD staff survey was conducted online between 2nd and 31st July 2020, using a sample of 2104 adults.


-bb-

  Minimum zaměstnavatelů je schopno identifikovat a efektivně řešit problémy zaměstnanců s alkoholem a drogami

  Nejnovější britský průzkum institutu CIPD týkající se zvládání problémů s drogami a alkoholem v práci zjistil, že pouze 26 % manažerů je vyškoleno, aby rozpoznávalo příznaky problémů s těmito návykovými látkami.

  CIPD uvádí, že HR oddělení firem by měla zvážit školení a proaktivní podporu prostřednictvím služeb, jako jsou programy zaměstnanecké pomoci a zdraví při práci. Důvodem je i fakt, že 27 % zaměstnanců v průzkumu uvedlo, že jejich konzumace alkoholu vzrostla v důsledku probíhající pandemie koronaviru a souvisejících opatření.

  Dr. Jill Millerová, vedoucí poradkyně CIPD, poznamenala, že úzkost nebo zranitelnost lidí způsobená koronavirem vedla k tomu, že více lidí používá alkohol nebo drogy jako mechanismus pro vypořádání se se situací.

  „Je životně důležité, aby organizace uznávaly zneužívání drog nebo alkoholu jako problém týkající se zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek zaměstnanců, nejen jako disciplinární záležitost,“ doplnila.

  Podpora zaměstnanců, kteří se potýkají se zneužíváním návykových látek, by měla být zahrnuta do stávajících programů na podporu zaměstnaneckého blahobytu a zdraví. Zaváděním jasné politiky, která stanoví očekávání ohledně chování a upřednostňuje skutečnou podporu mentální pohody, mohou zaměstnavatelé vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém cítí podporu a nebojí se požádat o pomoc. To by mohlo povzbudit lidi, aby hledali pomoc dříve, než problém vzroste na významu.

  Zároveň u osob, které uvedly v průzkumu vysokou pracovní zátěž, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že zvýší svou spotřebu alkoholu - 37 % oproti 24 % účastníků průzkumu s nižší pracovní zátěží.

  Průzkum také zjistil, že při správné podpoře zaměstnavatelů nemělo zneužívání alkoholu a drog dlouhodobý dopad na kariéru lidí ani na zaměstnavatele. Přibližně dvě třetiny (69 %) uvedly, že poslední zaměstnanec, který požádal o podporu při léčbě nebo rehabilitaci, zůstal pro organizaci nadále funkční.

  61 % organizací v současné době neposkytuje placené nebo neplacené volno za léčbu.

  Odborníci nadále nedoporučují, aby zaměstnavatelé stavěli alkohol a s ním spojené oslavy do centra pracovní kultury, aby jej nespojovaly například s odměnou (např. pivní pátky po náročném pracovním týdnu).

  Ze závěrů průzkumu totiž vyplývá, že více než polovina zaměstnanců cítí při socializaci s kolegy příliš velký tlak na pití alkoholu. V takovém případě by zaměstnavatelé měli opravdu přemýšlet o tom, jak zapojit své zaměstnance, aniž by měli události nebo činnosti zaměřené na alkohol.

  Personální oddělení by mělo také zahrnout vzdělávání v oblasti alkoholu jako součást rutinního školení na pracovišti a zviditelnit služby zaměřené na poskytování podpory, například na intranetu nebo sdílením událostí, jako je například týden informovanosti o alkoholu aj.

  Průzkum zaměstnanců CIPD byl proveden online 2.-31. července 2020 u vzorku 2104 dospělých.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - mezinárodní profesní organizace sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)