Organising company events and parties: Five things to keep in mind to avoid trouble

Organizace firemních akcí a večírků: Pět věcí, na které si dát pozor, a vyhnout se problémům

Company events are very specific. On the one hand, it is still a work environment and the participants are colleagues, but on the other hand, the atmosphere is often more relaxed than during a regular working day. How can you organise a corporate event so that there are no embarrassments, problems or misunderstandings? Here are five tips.

These tips were published by BusinessMatters Magazine.

Set clear rules and expectations

The first step to a successful event is to set clear expectations for all attendees and make them aware of these clearly stated rules in advance. What is included? What is not included? Who has what responsibilities? What can participants expect from the event?

Remind staff that professional etiquette is still in effect

Even if it is a company event or party, it's not a bad idea to subtly remind employees and all attendees that they should still follow basic rules of workplace etiquette and behavior.

Be clear with managers in advance what is expected of them

Team managers play a vital role in social events in that they set the tone for the event and act as role models for their subordinates. For example, if a manager starts to do something inappropriate, it's likely that his subordinates will do the same, and vice versa. Be clear with managers in advance what their roles are and what is expected of them during the event.

Organize activities that aren't going to offend anyone

Be somewhat sensitive to all employees and limit controversial activities that might not suit everyone. Activities that could be construed as borderline sexist or even racist should certainly not be allowed at company events.

Avoid providing too much alcohol

A sure-fire way to avoid potential problems and reduce the risk of any embarrassing situations is to limit the supply of alcohol at the event.

 

-mm-

  Organizace firemních akcí a večírků: Pět věcí, na které si dát pozor, a vyhnout se problémům

  Firemní akce jsou velmi specifickou událostí. Na jednu stranu se stále jedná o pracovní prostředí a účastníky akce tvoří kolegové, na druhou stranu je atmosféra často uvolněnější než při běžné pracovní agendě. Jak zorganizovat firemní akci tak, aby na ní nedocházelo k trapasům, problémům nebo nedorozuměním? Zde je pět tipů.

  Tyto tipy uveřejnil web BusinessMatters Magazine.

  Nastavte jasná pravidla a očekávání

  Prvním krokem k úspěšné akci je jasně nastavit u všech účastníků očekávání a předem je upozornit na jasně pochopitelná pravidla. Co je v ceně? Co v ceně není? Kdo má jaké povinnosti? Co mohou účastníci od akce očekávat?

  Upozorněte pracovníky, že profesionální etiketa je stále v platnosti

  I když se jedná o firemní akci nebo večírek, není od věci zaměstnance a potažmo všechny účastníky nenápadně upozornit, že by stále měli dodržovat základní pravidla etikety a zvyků na pracovišti.

  Jasně si předem s manažery řekněte, co se od nich očekává

  Týmoví manažeři hrají u společenských akcí zásadní roli v tom, že oni udávají tón celé akci a fungují jako vzory pro své podřízené. Jestliže například začne manažer dělat nějaké nepřístojnosti, je dost pravděpodobné, že podobné nepřístojnosti začnou páchat i jeho podřízení. A obráceně. Předem si s manažery vyjasněte, jaké jsou jejich role a co se po nich během akce očekává.

  Nabídněte aktivity, u kterých není potenciál, že by někoho urážely

  Buďte do určité míry citliví vůči všem zaměstnancům a omezte kontroverzní aktivity, které by nemusely vyhovovat všem. Aktivity, které se dají vyložit jako na hraně sexismu nebo třeba rasismu, by určitě na firemních akcích neměly co dělat.

  Nepřehánějte to s nabídkou alkoholu

  Zaručeným způsobem, jak se vyhnout případným problémům a omezit riziko nějakých trapných situací, je omezit na akci přísun alkoholu.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters
  Štítky: Akce, prostory