Does the future belong to HR generalists?

Patří budoucnost HR generalistům?

Where have HR generalists gone? This question is asked by Andrew Fox, Head of HR, UK Bank, Head of HR Retail Banking and Wealth Management Europe at HSBC. In his article on askgrapevine.com, he points to the fact that while there is a wide range of possibilities for the continuing development of HR professionals in the filed of employee education, remuneration or employee relations, there is much less formal opportunities for the development of HR generalists. Moreover, we mistakenly presume that HR specialists can easily play the roles of HR generalists.

"As economic, political and regulatory pressures increase, business and HR now more than ever need strong commercial, insightful HRGs to coach and challenge the business and ensure that the rest of HR is correctly aligned and deployed against the business' key challenges," Andrew Fox writes.

HR professionals have traditionally become HR generalists when they passed through various positions within HR and gained awareness of the entire employee life cycle in the company. However, then came the Dave Ulrich's model (HR business partnership) and HR functions - according to Fox - started to "break up, outsource, automate, etc." Today, we have HR generalists who are not sufficiently focused on business and do not have experience from different HR roles within the employee life cycle in the company.

The solution, according to Fox, is a post Ulrich HR management model based on HR generalists. It means to internally develop HR generalists who will:

 • think commercially,

 • be driven by solid data,

 • have strong consulting skills,

 • have a strong understanding of all aspects of HR and be able interconnected them to create solutions,

 • focus on solutions and results,

 • access their strategy from the perspective of the entire employee life cycle.

Do you agree? What do you think about the position of HR generalists in today's and tomorrow's businesses?

-kk-

  Patří budoucnost HR generalistům?

  Kam se poděli HR generalisté? Tuto otázku si klade Andrew Fox, personální ředitel pro Velkou Británii a pro reatilovou část bankovní společnosti HSBC v Evropě. Ve svém článku pro server askgrapevine.com se pozastavuje nad tím, že zatímco v oblasti vzdělávání zaměstnanců, odměňování nebo vztahů se zaměstnanci existuje široká škála možností pokračujícího rozvoje personalistů, formálních příležitostí pro rozvoj HR generalistů je mnohem méně. Mylně se přitom předpokládá, že HR specialisté mohou snadno zastávat role HR generalistů.

  „S tím, jak rostou politické, ekonomické a regulační tlaky, byznys a HR dnes více než kdy jindy potřebuje silné obchodně zaměřené, bystré HR generalisty, kteří budou koučovat a vyzývat byznys, aby zajistili propojení mezi HR a klíčovými obchodními výzvami,“ píše Andrew Fox.

  HR generalisty se tradičně stávali personalisté, kteří ve firmě prošli různými pozicemi v rámci HR, a získali tak povědomí o celém životním cyklu zaměstnance ve firmě. Pak se však objevil model Dava Ulricha (HR business partnerství) a funkce HR se podle Foxe začaly „rozpadat, outsourcovat, automatizovat atd.“ Dnes tak máme HR generalisty, kteří nejsou dostatečně obchodně zaměření a navíc nemají zkušenosti s různými rolemi HR v rámci životního cyklu zaměstnance ve firmě.

  Řešením je podle Foxe postulrichovský model řízení HR založený právě na HR generalistech. Znamená to interní rozvoj HR generalistů, kteří budou:

  • uvažovat obchodně,

  • vycházet z pevných dat,

  • mít silné poradenské dovednosti,

  • mít silné pochopení pro všechny aspekty HR a dokáží je vzájemně propojit při vytváření řešení,

  • orientovat se na řešení a výsledky,

  • přistupovat ke strategii z pohledu celého životního cyklu zaměstnance.

  Souhlasíte? Co si myslíte vy o pozici HR generalistů v dnešních a budoucích firmách?

  -kk-

  Zdroj: HR Grapevine - britský portál a časopis věnovaný HR