Five trends in well-being that will dominate in 2024

Pět trendů ve well-being, které budou vévodit roku 2024

What are the current developments in employee comfort, well-being and satisfaction? Here are five of the top trends for 2024 that you should not miss.

This list of current trends was published by Undercover Recruiter.

Ergonomics

People are concerned about their mental and physical health, so they want a workplace that meets their ergonomic requirements. One major trend in employee care is the application of the latest technology and knowledge in creating ergonomically appropriate office and workplace facilities. Adjustable desks that people can stand at, or mice that prevent carpal tunnel problems should be a norm in every office.

Sustainability

Environmental sustainability, as well as sustainability of work and its long-term balance with personal life, is playing an increasingly important role in the values held by employees. And this will continue to be the case.

Caring for the mental health of employees

Mental health care, genuine relaxation and keeping stress to a manageable level are no longer just empty slogans. Employees are demanding their mental health be taken into account and you, as an employer's representative, should support them as much as possible in this regard.

Transparent remuneration

Given the rather turbulent changes in the economic situation both at home and abroad, employees want to know, in simple terms, what awaits them financially. They do not want to be left uncertain about whether or not they will be paid. Transparent remuneration and a clear system of financial motivation should be your priority.

Flexibility

Telecommuting, flexitime and other flexible working elements have become standard in many companies over the last few years. This is because they understand how flexible arrangements benefit not only the employees but, more importantly, the companies themselves. Flexibility will continue to play a major role in 2024 and it is a trend that should certainly not be ignored.-mm-

  Pět trendů ve well-being, které budou vévodit roku 2024

  Jaké je aktuální vývoj v péči o o komfort, well-being a spokojenost zaměstnanců? Přinášíme vám pět nejaktuálnějších trendů pro rok 2024, které by vám určitě neměly uniknout.

  Tento seznam aktuálních trendů přinesl web Undercover Recruiter.

  Ergonomika

  Lidé se zajímají o své duševní i fyzické zdraví. A chtějí, aby jejich pracovní místo vyhovovalo jejich ergonomickým požadavkům. Jedním z velkých trendů v péči o zaměstnance je tedy aplikace nejnovějších technologií a poznatků při vytváření ergonomicky vhodného zařízení kanceláří a pracovišť. Nastavitelné stoly, u kterých se dá stát, nebo myši, které zabraňují problémům s karpálním tunelem, by měly být v každé kanceláři už samozřejmostí.

  Udržitelnost

  Ekologická udržitelnost, ale i udržitelnost práce a její dlouhodobé vyvážení s osobním životem, hrají v hodnotách vyznávaných zaměstnanci čím dál tím větší roli. A bude tomu tak i nadále.

  Péče o duševní zdraví pracovníků

  Péče o duševní zdraví, skutečná relaxace a udržování stresu na snesitelné úrovni už dávno nejsou jenom prázdná hesla. Zaměstnanci požadují, aby bylo jejich duševní zdraví bráno v potaz, a vy, coby zástupci zaměstnavatele, byste je v tomto ohledu měli co možná nejvíce podpořit.

  Transparentní odměňování

  Vzhledem k poměrně turbulentním změnám v ekonomické situaci v tuzemsku i v zahraničí chtějí zaměstnanci zjednodušeně řečeno vědět, co je z hlediska financí čeká. Nechtějí pracovat v nejistotě, jestli dostanou nebo nedostanou odměny. Transparentní odměňování a jasný systém finanční motivace pracovníků by měl být vaší prioritou.

  Flexibilita

  Práce na dálku, klouzavá pracovní doba a jiné flexibilní prvky v práci se staly za posledních několik málo let u řady firem neodmyslitelným standardem. Pochopily totiž, že z flexibilního uspořádání těží nejenom sami zaměstnanci, ale především i samotné firmy. Flexibilita bude i nadále v roce 2024 hrát prim a jedná se o trend, který určitě není radno ignorovat.

   

  -mm-

  Zdroj: The Undercover Recruiter - populární britský blog věnovaný náboru a rozvoji kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Undercover Recruiter
  Štítky: O čem se mluví