EU-OSHA e-guide: Managing stress and psychosocial risks at work

Elektronická příručka: Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) launched its free of charge e-guide on managing stress and psychosocial risks intended for employees and employers particularly of small businesses. The e-guide is is available to browse online or it can be downloaded in several national versions including Czech. Each version is adapted to the legislation and context of its nation.

Stress is an important occupational safety and health (OSH) concern in about 80% of European businesses and is one of the main reasons for lost working days in Europe. However, less than a third of European establishments have procedures in place to deal with work-related stress,“ reports EU-OSHA.

The e-guide contains:

 • explanations of risks, their causes and consequences for workers and employers,

 • advice and instructions on how to spot problems early and take action,

 • examples of prevention and risk management, particularly for small businesses,

 • myths and facts on stress for workers and employers,

 • information on national resources.

The e-guide is free of charge and available to browse online or downloaded for offline use on this page. Choose the particular country and language in the „Access to the national versions of the e-guide“ section. The Czech online version of the guide is available here.

-kk-

  Elektronická příručka: Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zveřejnila bezplatnou elektronickou příručku týkající se řízení stresu a psychosociálních rizik, která je určena zaměstnavatelům a zaměstnancům zejména v malých firmách. Příručka je k dispozici v online verzi či ke stažení v národních verzích včetně češtiny a je přizpůsobena právním předpisům a podmínkám jednotlivých zemí.

  Stres je významným problémem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v přibližně 80 % evropských podniků a je jedním z hlavních důvodů zmeškaných pracovních dnů v Evropě. Postupy k řešení stresu při práci však zavedla méně než třetina evropských podniků,“ konstatuje EU-OSHA.

  Elektronická příručka obsahuje:

  • vysvětlení rizik, jejich příčin a důsledků pro zaměstnance a zaměstnavatele,

  • rady a pokyny, jak včas odhalovat problémy a přijímat opatření,

  • příklady prevence a řízení rizik, zejména pro malé podniky,

  • mýty a fakta o stresu pro zaměstnance a zaměstnavatele,

  • informace o vnitrostátních zdrojích.

  Příručka je bezplatná a jednotlivé verze jsou k dispozici pro prohlížení on-line nebo si je lze stáhnout k použití off-line na této stránce. V sekci „Přístup k národním verzím elektronického průvodce“ zvolte příslušnou zemi a jazyk příručky. Česká online verze je dostupná zde.

  -kk-

  Zdroj: EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Zobrazit přehled článků ze zdroje EU-OSHA