Study: Work stress does not cause cancer

Studie: Pracovní stres nezpůsobuje rakovinu

Previous research of possible links between work-related stress and cancer in the human body has brought only vague conclusions. Now, however, a study showed that there is no direct link between job stress and colon, lung, breast or prostate cancer. That is at least according to the scientists from an international consortium focused on individual-participant-data analysis in working populations (IPD-Work Consortium) led by the Finnish Institute of Occupational Health and the University College London.

The researchers assessed psychological stress using the "job strain" validated measure. The measure was divided into four categories - high (high demands, low control), active (high demands, high control), passive (low demands, low control) and low (low demands and high control).

A meta-analysis of data from 12 studies involving 116,000 people aged 17 to 70 years from Finland, France, the Netherlands, Sweden, Denmark and the UK showed that, in 90% of the cases, the cause of cancer is in environmental exposure, including smoking or ultraviolet radiation but not stress. Stress can only lead the working population to a higher consumption of alcohol and tobacco or to obesity, which already are important factors for the development of cancer. By itself, however, stress does not influence the development of cancer.

The study was published in the British Medical Journal and is also available online on this site.

-kk-

  Studie: Pracovní stres nezpůsobuje rakovinu

  Dosavadní výzkumy možného propojení pracovního stresu se vznikem rakoviny v lidském organismu přinášely jen nejasné závěry. Nyní se však prokázalo, že přímá souvislost mezi pracovním stresem a vznikem rakoviny tlustého střeva, plic, prsu nebo prostaty neexistuje. Tvrdí to alespoň vědci z mezinárodního konzorcia zaměřeného na analýzu individuálních dat pracovních populací (IPD-Work Consortium) pod vedením Finského institutu pracovního zdraví (Finnish Institute of Occupational Health) a britské University College London.

  Výzkumníci posuzovali psychologický stres pomocí měřítka, které pojmenovali „pracovní zátěž“. To pak rozdělili do čtyř kategorií – vysoká (vysoké požadavky, nízká kontrola), aktivní (vysoké požadavky, vysoká kontrola), pasivní (nízké požadavky, nízká kontrola) a nízká (nízké požadavky, vysoká kontrola).

  Metaanalýza dat z 12 studií zahrnujících 116 tisíc lidí ve věku 17 až 70 let z Finska, Francie, Nizozemska, Švédska, Dánska a Velké Británie ukázala, že příčinou rakoviny je v 90 % případů vliv prostředí včetně kouření nebo ultrafialového záření, nikoli však stresu. Stres pouze může vést pracující populaci k vyšší konzumaci alkoholu a tabáku nebo obezitě, což již jsou důležité faktory pro vznik rakoviny. Sám o sobě však nemá na vznik rakoviny vliv.

  Studie byla publikována v časopise British Medical Journal a je dostupná také online na této stránce.

  -kk-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví